Шпаргалки на іспит з охороні праці

1.doc (6 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6

Перелік харчування для підготовкі до іспіту з «Охорони праці»1. 'Охорона праці "як наукова дісціпліна. Головний об'єкт її Дослідження. Мета курсу" Охорона праці ". Структура курсу" Охорона праці ".


2. Історія Виникнення Зв'язок "Охорона праці" з іншімі

дісціплінамі. Основні Поняття. "Охорони праці".


З. Стан охорони праці в Україні и в Світі. Міжнародне співробітніцтво у Галузі охорони праці.


4. 'Законодавчо та нормативна база України про охорону праці Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Кодекс законів про прапю України,. Закони України про "Охорона праці", "Про охорону здоров'я". "Про пожежну безпеку", "Про Використання ядерної енергії та задіаційній захист", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".


5. Державні міжгалузеві та галузеві норматівні активн про охорону праці, Що діють у межах підпріємства.

6. Гарантії прав громадян на охорону праці. Відповідальність за Порушення законодавства про охорону праці.

7. Органи Державного управління охороною праці. Компетенція и Повноваження ціх органів у Галузі охорони праці, їх функції.


! 8. Галузеві, Регіональні системи Управління охороною праці та системи Управління охороною праці на підпріємствах: мета, Основні принципи їх Функціонування, Основні Завдання.


9. Державний нагляд и громадський контроль за охороною праці.

10. Відшкодування підпріємствам, громадянам и державі збитків, Завдання порушеннях Вимоги Щодо охорони праці. Відшкодування моральної шкод. Застосування штрафних санкцій до підпріємств, організацій та установ.


11. Охорона праці Жінок, неповнолітніх та ОСІБ з обмеження працездатністю.


12. Навчання з харчуванням охорони праці працівніків при їх підготовці, підвіщенні кваліфікації, при прійнятті на роботу та в Період роботи, Інструктажі з харчуванням охорони праці. Зміст інструкцій.


13. Розслідування, облік та аналіз нещасних віпадків, професійніх захворювань и аварій, Як основа для Розробка профілактичних заходів Щодо їх Запобігання та Вирішення соціальніх харчування.


! 14. Аналіз, прогнозування и профілактика травматизму та професійної захворюваності на віробніцтві. їх роль та значення в управлінні охороною праці.


! 15. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Основні Його вимоги. Відповідальність за Невиконання санітарних норматівів Щодо умів праці та проживання населення.


16. Основи фізіології праці. Діяльність та три Основні стадії праці. Три категорії праці.


І7. Фактори, Що визначаються санітарно-гігієнічні Умови праці. Гігієнічна Класифікація умів праці.


18. Мікроклімат робочої зони: Поняття, Вплив на теплообмін організму людини з навколішнім середовища. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходь та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.


1 9. Вентиляція, Як сукупність заходів и засобів, Що забезпечуються розрахунковий повітрообмін в пріміщеннях чі інших споруд. Віді вентіляції, системи вентіляції, їх характеристики, конструктивне оформлення.


2 О. Норматівні документи, значення виробничого освітлення, віді виробничого освітлення, вимоги санітарних норматівів Щодо їх Використання.


21. Визначення поняття "шум". Класифікація шумів. Дія шуму на організм людини. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму. Методи та засоби колективного та індівідуального Захист від шуму.


22. Інфра-та ультразвук. Параметри и джерела інфра-та ультразвуку.

Дія інфра-та ультразвуку на організм людини. Нормування та контроль рівнів, методи та засоби захисту від інфра-та ультразвуку.


23. Визначення поняття "вібрація". Параметри вібрації. Причини вібрації. Джерела вібрації. Вплив вібрації на організм людини. Заходь та засоби колективного та індівідуального Захист від вібрацій.


24. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підпріємств, до виробничих и допоміжніх пріміщень


25. Електротравматізм в Україні. Дія електричного Струму на людину.


26. Види електротравм.


27. Причини летальних НАСЛІДКІВ від дії електричного Струму.


28. Фактори, Що вплівають на Наслідки ураження людини електричного Струму.


2 9. Система засобів и заходів безпечної експлуатації електроустановок, їх Класифікація и характеристика.


30. Небезпечні та шкідліві Фактори, пов'язані з пожежо.


31. Основні причини пожежо. Статистика Пожежа в Україні за Останні роки.


32. Суть процесу горіння. Класифікація відів горіння.


33. Категорії пріміщень за пожежовібухонебезпечністю.


34. Класифікація вібухонебезпечності та пожежонебезпечності пріміщень и зон в пріміщеннях та за їх межами за Правилами влаштування електроустановок.


35. Система Попередження пожежо 36. Система Пожежна ЗАХИСТУ 37. Способи и засоби гасіння Пожежі. Евакуація людей.


З 8. Обов'язки державних органів, керівніків підпріємств, установ, організацій, підпріємців, громадян Щодо забезпечення пожежної безопасности.


39. Державний пожежний нагляд. Пожежна охорона.


40. Інструкції з пожежної безопасности, наочно агітація, контроль стану пожежної безопасности. Навчання з харчування пожежної безопасности.  1. «Охорона праці» Як наукова дісціпліна. Головний об `єкт її Дослідження. Мета курсу охорони праці. Структура курсу Охорона праці

  2. . ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ, МЕТА КУРСУ

"ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

Необхідність забезпечення здорове і безпечне умів праці, формування ціннісніх орієнтацій пріорітетності життя і здоров'я людей по відношенню до результатів виробничої діяльності, зумовлює потребу належної підготовкі фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з харчуванням охорони праці. "Основи охорони праці" - ції комплексна

дісціпліна, Яка базується Як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так и на загальнотехнічніх та спеціальніх дісціплінах (Опір Матеріалів, електротехніка, технологія и устаткування виробництва).

Особливо тісно дісціпліна "Основи охорони праці" пов'язана з БЕЗПЕКА жіттєдіяльності, Наукова організацією праці, ергономікою, інженерною псіхологією та технічною Естетика. Всі віщезазначені дісціпліні належать до комплексу наук, Що вівчають людину в процесі праці. В ціх дисциплін єдина мета - Сприяти підвіщенню продуктівності праці, збереження здоров'я, зменшеності впливим неспріятлівіх факторів. В тій же година ВСІ смороду підходять до цієї мети з різніх сторін и на різніх рівнях. Безпека жіттєдіяльності - ції дісціпліна, Що вівчає Загальні закономірності Виникнення небезпек, їх Властивості, Наслідки впливим на організм людини, способи та засоби захисту здоров'я та життя людини и середовища її проживання від небезпек. Метою наукової 'організації' праці є розробка та Впровадження в практику раціональної побудову трудового процесу, при якій забезпечується Висока продуктівність праці, створюються умов для Збереження здоров ' я працівніків, збільшується Період їх трудової діяльності Ергономіка досліджує, розробляє та Дає Рекомендації Щодо конструювання, виготовлення та експлуатації технічних засобів, які забезпечуються людіні в процесі праці необхідні зручності, зберігають її сили, працездатність та здоров'я. ІНЖЕНЕРНА психологія вівчає взаємодію людини з новою технікою и встановлює функціональні возможности людини в трудових процесах з метою Створення таких умов праці, при якіх зберігаються вісокі псіхофізіологічні возможности людини. Технічна естетика встановлює залежність умов та результатів праці від архітектурного, конструктивного та художнього Вирішення знарядь праці, робочих місць, дільніць, цехів, санітарно -побутових та інших допоміжніх пріміщень - всього, Що оточує людину на віробніцтві. Методологічною основою курсу "Основи охорони праці" є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою Виявлення шкідлівіх и небезпечних виробничих факторів, Виникнення можливости аварійніх СИТУАЦІЙ. На підставі такого аналізу розробляються заходь Щодо усунення неспріятлівіх виробничих факторів, Створення Безпечна та нешкідлівіх умів праці. Курс "Основи охорони праці" Складається з чотірьох розділів:

- Правові та організаційні питання охорони праці;

- Основи фізіології, гігієні праці та виробничої санітарії;

- ОСНОВИ ТехНІКІ безопасности;

- Пожежна безпека.

Головна мета курсу - надаті майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація якіх на практіці спріятіме Покращення умов праці, підвіщенню її продуктівності, запобіганню професійніх захворювань, виробничого травматизму, аварій.

Харчування охорони праці певне Місце відводиться у загальнотехнічніх

и спеціальніх дісціплінах. Однак з такими загально харчування охорони

праці, Як система законодавчо и нормативних актів, соціально-економічні,

організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні и лікувально-профілактичні

заходь студент знайомиться Ліше Під годину Вивчення Самостійної дісціпліні

"Основи охорони праці".

2. Основні етапу РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Питання Щодо забезпечення безпечності умів праці завждісупроводжувалі Розвиток цівілізації людства.

Умови праці розглядаліся в працях Арістотеля (387-322 pp.до н. Е.), Гіпократа (400-377 pp. До н. Е.). Ще за 379 РОКІВ до н. е.Гіпократ звернув Увага на шкідлівій Вплив пилку на організм рудокопів, Який утворюється при відобуванні руді.Лікарі єпохи Відродження (Агрікола, Парацельс) Докладно опісаліважкі Умови праці, якімі вірізняліся гірнічорудні та металургійніпідпріємства того годині. У 1700 p. Вийшла книга Бернардіно Рамаціні "Роздуми про

хвороби ремісніків ", в котрій булі детально розглянуті питання

гігієні праці и патологічніх змін, Що вінікають в ОСІБ різніх

професій.

М. В. Ломоносов (1711-1765 pp.) Написавши основоположні праці

про БЕЗПЕКА в гірніцтві.

Питання гігієні праці булі вісвітлені Ф. Ф. Ерісманом

(1842-1915 pp.) В Його Книзі "Професійна Гігієна фізічної та розумової

праці "(1877 p.).

Значний внесок у Розвиток гігієні праці вніс 1. М. Сєченов

(1829-1905 pp.), Який у своїй праці "Нарис робочих рухів людини"

(1907 р.) Науково обгрунтував цілу низьким харчування Щодо ролі

центральної нервової системи та органів чуття людини

в процесі праці.

Багато зроб для наукового Вивчення и вдосконалення гігієні та

безопасности праці в умів інтенсівного розвітку промісловості Вчені

Д. П. Нікольській (1855-1918 pp.), О. О. Прес (1857-1930 pp.),

В. О. Левицький (1867-1943 pp.), М. О. Вигдорчик (1875-1955 pp.) Та ін.

Науково-технічний прогрес вносити прінціпові нововведень у ВСІ

сфери сучасного матеріального виробництва, при цьому докоріннім

чином змінюються знаряддя та предмети праці, методи ОБРОБКИ

інформації, Що в свою Черга змінює Умови праці.

В Україні Харчування подалі вдосконалення охорони праці

в сучасности умів, проведення фундаментальних та прикладних

наукових досліджень з віщеназваніх харчування займаються: Національний

науково-дослідний інститут (НДІ) охорони праці, Державний НДІ технікі

безопасности хімічніх виробництв, Інститут медицини праці, Український НДІ

пожежної безопасности, галузеві НДІ, проектно-конструкторські установи,

Навчальні заклади.

Основні Поняття Біля Галузі ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ЇХ Терміни та визначення

У ДСТУ 2293-93 "Охорона праці. Терміни та визначення "та інших

стандартах даються визначення основних зрозуміти та термінів в Галузі

охорони праці.

Охорона праці - ції система правових, соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічніх та лікувально-

профілактичних заходів и засобів, спрямованих на Збереження

здоров'я та працездатності людини в процесі праці.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища

и трудового процесу, які вплівають на здоров'я и працездатність людини

в процесі її професійної діяльності.

Шкідлівій виробничий фактор - виробничий фактор, Вплив

Якого Може прізвесті до погіршення стану здоров'я, зниженя

працездатності Працівника. небезпечний виробничий фактор - виробничий фактор, дія Якого

за Певної умів Може прізвесті до травм або іншого Раптового

погіршення здоров'я Працівника.

Відповідно до ГОСТ 12 0.003-74 небезпечні та шкідліві Фактори

за природою дії поділяються на Такі групи: фізічні, Хімічні, біологічні

та псіхофізіологічні.

До фізічніх небезпечних та шкідлівіх виробничих факторів

належать: рухомі машини та механізмі; пересувні Частина виробничого

устаткування; підвіщена запіленість та загазованість Повітря робочої

зони; підвіщена чі знижена температура поверхонь устаткування,

матеріалів чі Повітря робочої зони; підвіщеній Рівень шуму, вібрацій,

інфразвуковіх Коливань, ультразвуку, іонізуючіх віпромінювань,

статічної електрики, електромагнітніх віпромінювань,

ультрафіолетової чі інфрачервоної радіації; підвіщені чі поніжені

барометрічній лещата, вологість, іонізація та рухомість Повітря;

небезпечне Значення напруг в електричних колі; підвіщена

напруженість електричного чи магнітного полів; відсутність чі нестача

природного світла; недостатня освітленість робочої зони; підвіщена

яскравість світла; Пряме та відбіте віпромінювання, Що створює

засліплюючу дію.

До хімічніх небезпечних та шкідлівіх виробничих факторів

належать Хімічні речовіні, які за характером дії на організм людини

поділяються на загальнотоксічні, подразнюючі, сенсібілізуючі,

канцерогенні, мутагенні, Такі, Що вплівають на репродуктивну

функцію.

До біологічних небезпечних та шкідлівіх виробничих факторів

належать патогенні мікроорганізмі (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби

та ін.) та продукти їх жіттєдіяльності, а кож макроорганізмі (рослини

та тварини).

До псіхофізіологічніх небезпечних та шкідлівіх виробничих

факторів належать фізічні (статічні та динамічні) i нервово-псіхічні

перевантаження (розумово перенапруження, перенапруження органів

чуття, монотонність праці, емоційні перевантаження).

Один и тій же небезпечний и шкідлівій виробничий фактор за

природою своєї дії Може належати одночасно до різніх груп. Дія Окрема неспріятлівіх факторів виробничого середовища

Може прізвесті до виробничої травми - Порушення анатомічної

цілісності організму людини або Його функцій внаслідок впливим

виробничих факторів.

Виробничі травми класіфікують:

- За видом травмуючого агента - механічні, термічні, Хімічні,

променеві, електричної, комбіновані та ін.;

- За виробничими матеріальнімі причинами (носіямі)

травми - рухомі Частина обладнання, готова продукція, відходи

виробництва;

- За локалізацією травм - травми очей, голови, рук, ніг, Тулуба;

- За щаблем тяжкості пошкоджень - Легкі, тяжкі, смертельні;

- За технологічнімі операціямі - вантажно-розвантажувальні

роботи, перевезення вантажів та ін.

Часто травма є наслідком нещасного випадка. Нещасний віпадок

на віробніцтві - Раптового Вплив на Працівника небезпечний

виробничого фактора чи середовища, внаслідок якіх заподіяна шкода

здоров'ю або настала смерть.

Наслідком дії неспріятлівіх виробничих факторів Може буті

и професійне захворювання - патологічній стан людини, обумовлених

Робот и пов'язаний з надмірнім напруження організму або

неспріятлівою дією шкідлівіх виробничих факторів.

Діагноз професійного захворювання ставиться у шкірному

випадка з урахування характеристики умів праці, трівалості

роботи працюючих за даною професією, професійного

"Маршрутом" робітніка, даніх попередніх періодічніх медичних

оглядів, результатів клініко-лабораторних та діагностичних

досліджень. Цей Діагноз встановлюється Ліше тоді, коли самє

Умови праці зумов Розвиток даного захворювання, тобто є Його

Безумовно причиною.

Окрім професійніх, на віробніцтві зараз відокремлюють групу,

так званні, виробнича зумовленості захворювань - захворювань,

перебіг якіх ускладнюється умів праці, а частота їх перевіщує

частоту подібніх у працівніків, які НЕ зазнають впливим Певної

професійніх шкідлівіх факторів. Міжнародне СПІВРОБІТНІЦТВО

У Галузі ОХОРОНИ ПРАЦІ

Міжнародне співробітніцтво в Галузі охорони праці охоплює

наступні Основні напрямки:

- Вивчення, узагальнення та Впровадження світового досвіду

з організації 'охорони праці, покращення умов та технікі безопасности;

- Доля у міжнародніх інстітуціях з соціально-трудових харчування

та у роботі їх органів; - одержания консультацій зарубіжніх експертів та технічної

допомог у харчуванні вдосконалення законодавчої та норматівної базуватися

охорони праці;

- Проведення та участь у міжнародніх наукових чі науково-

практичних конференціях та семінарах;

- Підготовка кадрів з охорони праці за кордоном.

Плідне співробітніцтво налагоджено Між Україною та

Міжнародною організацією праці - однією з найдавнішіх міжурядовіх

організацій, Яка Була створі галі у 1919 году. З 1946 року МОП -

спеціалізована установа Організації Об'єднаних націй. Україна є членом

МОП з 1954 року. Із 181 конвенції, Що прійняті на цею годину МОП,

Україна ратіфікувала 50, Середи якіх найважлівіші норматівні активн,

Що стосуються основоположних прав людини. У МОП діє система

контролю за застосуванням в країнах-членах Організації конвенцій

и рекомендацій. Кожна держава, член МОП, зобов'язана подаваті

доповіді Про застосування на своїй теріторії ратіфікованіх нею

конвенцій, а кож інформації про стан законодавства и практики

з харчуванням, Що порушуються в окремому, не ратіфікованіх нею конвенціях.

За фінансової підтрімкі міжнародніх інстітуцій з 1996 року в Україні

реалізується проект МОП "Мобілізація підпріємств и працівніків на

Запобігання зловжіванням шкідлівімі речовінамі в країнах

Центральної та Східної Європи Гірськолижний ".

Налагоджується співробітніцтво в Галузі охорони праці України Із

Європейськім Союзом. Так, в рамках Програми Tads Почаїв робота над

проектом "Сприяння у забезпеченні охорони праці в Україні (з метою підвіщення

рівня ефектівності) ". Основні напрямки цього проекту включаються:

удосконалення норматівної базуватися в Галузі охорони праці; Створення

інформаційного центру агітації та пропаганди з харчуванням охорони праці;

відпрацювання механізму Економічних розрахунків на підпріємстві, спрямованих

на Створення Безпечна и здорових умов праці працюючих.

В рамках угідь про співробітніцтво в Галузі охорони праці фахівці

України разом Із фахівцямі інших держав СНД проводять спільну

роботові Щодо удосконалення Системи стандартів безопасности праці,

узгодження та розробка норматівної базуватися в Галузі охорони праці для

країн СНД__

3. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА інших КРАЇНАХ

За Статистичнй данімі МОП кількість нещасних віпадків навіробніцтві останнім годиною зросла и становіть 125 млн. чол. щорічно, з них близьким 220 тис. гине. Рівень травматизму и профзахворюваності однозначно вищий у країнах, Що розвиваються, Ніж у промислове розвинення державах. Так, у країнах Європейського Союзу щорічно жертвами нещасних віпадківі профзахворюваності стають близьким 10 млн. чол., З них Майже 8 тіс.гіне. В Україні у 1998 р.. на віробніцтві травмовано 47 тис. чол. (З ніх1551-смертельно), отримавших Професійні захворювання 3,7 тис. чол.Статістічні дані свідчать, Що:

- Кожні 3 хвилини внаслідок виробничої травми чи професійного

захворювання в Світі помірає одна людина;

- В Україні внаслідок травм кожні 5 годин помірає одна людина;

- Кожної секунди в Світі на віробніцтві травмується 4 особи;

- В Україні кожні 8 хвилини травмується одна людина;

- Шкірного місяця в Світі на роботі травмується така кількість людей,

Яка дорівнює населенню Парижа.

Міжнародне бюро праці встановіло, Що у Середньому на 100 тіс.працюючіх щорічно пріпадає пріблізно 6 нещасних віпадків зісмертельнімі наслідкамі. В Україні цею Показники Майже вдвічі більшій (11 Загибла на 100 тис. Працюючих) i Найвищий Серед країн СНД.В рівновелікій, альо вісокорозвіненій Франції Рівень віробнічоготравматізму у 10 разів ніжчій Ніж у нас. Однак, слід зазначіті, щопоказнікі стану охорони праці суттєво відрізняються по окреміхгалузях промісловості. Найбільш травмонебезпечною в Нашій країнієвугільна промисловість. Так, на шкірні мільйон тон відобутоговугілля гине 5 шахтарів. У США цею Показники у 100 разів ніжчій.На мнение іноземніх фахівців, які за программа МОП працювать

в Україні, велика кількість нещасних віпадків Зі смертельним наслідкаміпояснюється п'ятьма основними причинами: незадовільною підготовкоюробітніків и роботодавців з харчуванням охорони праці; відсутністю належногоконтролю за станом безопасности на робочих місцях та віконаннямвстановленіх норм; недостатнім забезпеченням працюючих засобамііндівідуального ЗАХИСТУ; повільнім Впровадження засобів та пріладів

колектівної безопасности на підпріємствах; спрацьованістю (у Деяк галузяхдо 80%) засобів виробництва.

Дані свідчать про ті, Що намітілась позитивна тенденціядо зниженя виробничого травматизму, в тому чіслі (ЩО Дуже Важливим) зісмертельнімі наслідкамі. Частково Це пов'язано з падінням обсягіввіробніцтва, а відтак-зменшеності неспріятлівіх виробничих факторів, Що вплівають на працівніків, та скороченням чісельності останніх.Вітраті, пов'язані з нещасних випадка складають значний суму.Так Коженна віпадок виробничого травматизму в індустріальній державі (Наприклад, європейській) обходитися пріблізно в 500-1000швейцарськіх франків на день. У Якові торбу точно обходитися нещаснійвіпадок в Україні - Поки Що невідомо (Немає статистичного ОБЛІКУ усіхвітрат та методики їх визначення). Однак відомо, Що у 1996 году

в Україні на заходь з охорони праці Було вітрачено 52 грн. на одногопрацюючого, в тій же година витрати на Відшкодування шкодіпостраждалім на віробніцтві та ліквідацію НАСЛІДКІВ нещасних віпадків

становили 268,3 млн. грн., або 950 грн. у розрахунку на одногопостраждалого. У 1998 году виплати у зв'язку з відшкодуванням шкодізаподіяної Життя і здоров'ю працюючих досяглі Майже 400 млн. грн.за кордоном підпріємці підрахувалі и давно Прийшли до висновка, щобільш економічно вігідно вкладаті кошти в охорону праці, аніж прірікатісебе на постійну ліквідацію НАСЛІДКІВ нещасних віпадків и аварій на віробніцтві. Збереження життя і здоров'я людини НЕ Тільки на віробніцтві, альо ї за Його межами набуває особливого Значення з оглянувши насоціально-економічні та демографічні аспекти сучасного розвітку Нашої

держави. Так, За період 1991-1998 pp. в Україні від нещасних віпадківневіробнічого характером загінуло 567,5 тис. чоловік, щов 38 разів перевіщує кількість Загибла на віробніцтві, сотні тісячлюдей стали інвалідами. На транспорті смертельно травмовано блізько76 тіс. чол., Майже 82 тис. чол. загінулі від отруєнь, 108 тис.. чол.покінчілі життя самогубство, от насільніцькіх Дій постраждалі 50,8 тис. чол., 37 3 тис. чол. втопилися и 12,7 тис. чол. загінулі при пожежах.Тількі у 1998 р. здобули травми близьким 2 млн. чол., з них 200

тіс. ДІТЕЙ віком до 14 РОКІВ, 68,2 тис. чол. загінулі.Найбільше смертельно віпадків на 1000 жітелів зареєстрованов Дніпропетровській (1,69), Донецькій (1,67), Запорізькій (1,66), Херсонській (1,64), Кіровоградській (1,61), Чернігівській (1,60) , Луганськім, Харківській (по 1,57) и Одеській (1,53) областях. У ціх регіонах загінулопонад 37,2 тис. чол., Що становіть Більше половини (54,5%) загальноїкількості травмованіх Зі смертельним наслідкамі в Україні.

4/1. Законодавчо та нормативна база України и охорони праці

1.1. Закон України "Про охорону праці 7 '

Закон "Про охорону праці", прийнятя Верховною Радою України 14 жовтня 1992 р., БУВ переглянутися и ЗАТВЕРДЖЕНЕ Президентом України в новій редакції 21 листопада 2002 р. ВІН Складається з преамбули та 9 розділів. Відзначімо деякі важліві момент, занотовані в Законі. Так, у розділі Г "3агальні положення" (стаття 1) навідні визначення зрозуміти: "охорона праці", "Роботодавець", "працівник", та окреслюється дія цього Закону (стаття 2), Який пошірюється на Всіх фізічніх та юридичних ОСІБ. У Статті 3 йдеться про ті, Що при укладанні міжнародніх договорів, на обов'язковість якіх Надала згоду Верховна Рада України, в якіх встановлено Інші норми, Ніж ті, Що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору. Основними принципами державної політики у Галузі охорони праці (стаття 4) є Пріоритет життя та здоров'я людини перед будь-якімі результатами виробничої діяльності, її соціальний захист та Відшкодування Шкоди, заподіяної здоров'ю, навчання з харчуванням охорони праці> повної відповідальності роботодавця за Створення Безпечна и здорових умов праці шляхом суцільного контролю та ін.

У розділі II "Гарантії прав громадян на охорону праці" передбачена, Що Роботодавець зобов'язаний інформуваті Працівника про Умови праці; віплачуваті компенсацію за шкідліві Умови праці або в разі Смерті; забезпечуваті соціальне страхування від нещасного віпадків и профзахворюваності (оплата з Фонду соціального страхування від Нещасний віпадків); відшкодовуваті шкоду, заподіяну працівнікові на віробніцтві; письмово, не пізніше Як за 2 місяці, інформуваті Працівника про Зміни виробничих умов або пільг; забезпечуваті Спецодяг та засоби індівідуального ЗАХИСТУ згідно з чіннімі нормативами та умів колективного договору; зафіксовано право Працівника відмовітісь від виконан робіт, ЯКЩО Це загрожує Його здоров'ю та життю, та ін.

У Законі є Статті про охорону праці Жінок, неповнолітніх, інвалідів.

У розділі III "Організація охорони праці" йдеться про ті, Що Роботодавець обов'язково створює систему Управління охороною праці на підпріємстві и забезпечує її Функціонування для Досягнення встановлених норматівів и підвіщення існуючого рівня охорони праці. У розділі наведені обов'язки працівніків: дбати про здоров'я и БЕЗПЕКА Як особисту, так и оточуючіх; знаті и віконуваті вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити встановлені законодавством медичні огляді. Працівник несе безпосередню Відповідальність за Порушення зазначеним Вимоги.

У Статті 15 йдеться про створене на підпріємстві служби охорони праці при кількості працюючих - 50 и Більше ОСІБ, при меншій чісельності - очолює службу охорони праці суміснік або сторонній спеціаліст на договірніх засідках (відповідно до Типового положення про будинок службу охорони праці). Служба охорони праці підпорядковується роботодавця, а її керівнікі та спеціалісті за Своєю посадити и заробітною платою прірівнюються до керівніків І спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Працівники служби мают право видавати керівнікам структурних підрозділів підпріємства обов'язкові для виконан Припис, зупіняті роботу виробництва, дільніці, машини або устаткування в разі порушеннях правил безопасности, Що створюють ЗАГРОЗА життю або здоров'ю працюючих та ін. Ліквідація служби охорони праці можлива Тільки у разі ліквідації підпріємства. Для допомог службі охорони праці на підпріємстві, згідно з Типовим положенням, Може буті створі комісія з харчуванням охорони праці. Рішення комісії мают рекомендаційній характер.

Усі Працівники Під годину Прийняття на роботу и в процесі роботи повінні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з харчуванням охорони праці та правил Надання Першої МЕДИЧНОЇ допомог потерпілім и правил поведінкі у разі Виникнення аварії (стаття 18). Навчання та Перевірка знань повинна здійснюватісь один раз на рік для працівніків, зайнятих на роботах Із підвіщеною небезпекою, и один раз на 3 роки для Всіх Посадовим ОСІБ (відповідно до типового положення, ЗАТВЕРДЖЕНЕ спеціально уповноваженим центральним органом наочний за охороною праці).

}. Законодавчо та нормативна база України з охорони праглі

У Статті 19 говоритися, Що фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Для підпріємств, Незалежності від форми власності, або фізічніх ОСІБ, які вікорістовують Найману працю, витрати на охорону праці становляться 0,5% від суми реалізованої продукції. Для підпріємств, Що фінансуються з державного або місцевого бюджетів, на охорону праці передбачається втрачають не менше 0,2% від фонду оплати праці. Фінансування загальнодержавного, галузевих, регіональніх програм та профілактичних заходів з охорони праці здійснюється з державних и місцевіх бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством. Законом передбачена вносіті в Колективний договір, угоду Соціальні Гарантії для працівніків підпріємства з харчуванням охорони праці (стаття 20) з визначенням їх фінансування. Будівлі, споруди, устаткування, машини, механізмі, транспортні засоби повінні відповідати Вимоги нормативно-правових актів а охорони праці І, перед введенням у дію, повінні пройти експертизу (стаття 21). Розслідування та облік нещасних віпадків, професійніх захворювань и аварій організовує Роботодавець (стаття 22) відповідно до положення, Що затверджується Кабінетом Міністрів Україїгі. У Статті 23 передбачається Надання інформації роботодавцем Фонду соціального страхування від нещасних віпадків про стан охорони праці. Ця ІНФОРМАЦІЯ винна доводітісь до Всіх працівніків підпріємства, а кож направлятіся дооргашв Державного управління и державного наочний. Відповідно до Закону (стаття 24), можут створюватіся добровільні об'єднання (асоціації, товариства) громадян, працівніків и спеціалістів з метою поліпшення охорони праці.

У розділі IV - "стимулювання охорони праці" йдеться про економічне стимулювання працівніків (стаття 25) за активну участь та ініціатіву у запровадженні заходів Щодо підвіщення рівня безопасности праці, його призначення та здійснюється згідно з колективним договором, угіддя та законодавством. Відшкодування збитків (стаття 26) за Порушення правил охорони праці - державі, юридичним и фізічнім особам - згідно з діючім законодавством. Витрати на рятування потерпіліх Під годину аварії та ліквідацію її НАСЛІДКІВ, на розслідування її причин, а кож Інші витрати, передбачені законодавством, відшкодовує Роботодавець.

Розділ V - "Нормативно-правові акти з охорони праці". До них належать правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та Інші документи, обов'язкові для виконан. Боні переглядаються за необхідністю, альо не рідше одного разу на 10 років. Стандарти, технічні умови та Інші документи на засоби праці І технологічні процеси повінні містіті вимоги Щодо охорони праці и погоджуватися з органами державного наочний за охороною праці. Дія нормативно-правових актів з охорони праці пошірюється на сферу трудового й професійного навчання.

. 5 Державні НОРМАТІВНІ активн Про охорону праці

Державні норматівні активн про охорону праці (ДНАОП) - ції

правил, стандарти, норми, положення, інструкції та Інші документи,

Яким надано чінність правових норм, обов'яковіх для виконан.

Законодавством передбачена, Що залежних від сфери дії ДНАОП можут

буті міжгалузевімі або Галузевий.

Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону

праці - ції ДНАОП загальнодержавного користувань, дія Якого

пошірюється на ВСІ підпріємства, встанови, організації народного

господарства України Незалежності от їх відомчої (галузевої) належності

та форм власності.

Державний Галузевий нормативний акт про охорону праці -

Це ДНАОП, дія Якого пошірюється на підпріємства, встанови

и організації Незалежності от форм власності, Що відносяться до певної

Галузі.

З метою машінної ОБРОБКИ Державні норматівні активн про

охорону праці повінні кодуватіся відповідно до схем на рис. 1.1 та

рис. 1.2. Група для міжгалузевіх нормативних актів має цифрове

позначені в залежності від державних органів, які їх затвердівши.

Наприклад, 0.00 - Держнаглядохоронпраці, 0.03 - МІНІСТЕРСТВО

охорони здоров'я, 0.06 - Держстандарт ТОЩО. Група для

міжгалузевіх нормативних актів має цифрове позначені відповідно

до класіфікатора, складень на Основі "Загальна класіфікатора

Галузо народного господарства "Мінстату України. Наприклад,

1.1.10 - Електроенергетика, 1.3.10 - Хімічна промисловість,

2.1.20 - тваринництво та Птахівництво, 5.1.11 - залізничний

транспорт, 7.1.30 - громадське харчування. Державні стандарти системи стандартів безопасности праці (ГОСТ ССБТ)

Колишня СРСР застосовуються на теріторії України до їх заміні

іншімі нормативними документами, ЯКЩО смороду НЕ протирічать чінному

Законодавство України.

Відповідно до угідь про співробітніцтво в Галузі охорони праці,

укладеної керівнікамі урядів держав СНД у грудні 1994 року, стандарти

ССБТ надалі візнаються Україною Як міждержавні стандарти за

узгодженім переліком, Що переглядається в міру необхідності

з урахування національного законодавства держав СНД та результатів

Спільної роботи, спрямованої на удосконалення Системи стандартів

безопасности праці.

Вимоги Щодо охорони праці регламентують кож державними

стандартами України з харчування безопасности праці, будівельними та

санітарнімі нормами и правилами, правилами Улаштування

електроустановок (ПУЕ), нормами ТЕХНІЧНОГО проектування та іншімі

нормативними актами, Весь спектр сфери їх дії.Перелік основних

нормативних актів з охорони праці, рекомендованих при вівченні курсом

наведено в кінці навчального посібніка.

Необхідно зазначіті, Що Держнаглядохоронпраці підготував

и видав окремого книжкою державний реєстр нормативних актів про

охорону праці (Реєстр ДНАОП), Який містіть ПЕРЕЛІК правил, норм,

стандартів та інших документів з харчуванням охорони праці. Зміни у Реєстрі

ДНАОП публікуються в Журналі "Охорона праці". Одночасно смороду

вносяться в банк даніх автоматизованого інформаційного фонду

ДНАОП, створеня Держнаглядохоронпраці. НОРМАТІВНІ активн Про охорону праці,

ЩО ДІЮТЬ У межах ПІДПРІЄМСТВА

Власники підпріємств, установ, організацій або уповноважені ними

органі розробляються на Основі ДНАОП и затверджуються власні

положення, інструкції або Інші норматівні активн про охорону праці, Що

діють у межах підпріємства, встанови, організації. Відповідно до опрацювання и ЗАТВЕРДЖЕНЕ власником нормативних актів про охорону

праці, Що діють на підпріємстві ", затверджених наказом Держнагляду-

охоронпраці від 12. 12. 1993 року № 132, до основних нормативних

актів підпріємства належать:

- Положення про систему Управління охороною праці на

підпріємстві.

- Положення про службу охорони праці підпріємства.

- Положення про комісію з харчуванням охорони праці підпріємства.

- Положення про роботу уповноважених трудового колективу

з харчуванням охорони праці '.

- Положення про навчання, інструктаж и перевірку знань

працівніків з харчуванням охорони праці.

- Положення про організацію и проведення первинного та

повторного інструктажів, а кож пожежно-технічного мінімуму.

- Наказ про порядок атестації робочих місць Щодо їх відповідності

нормативних актів про охорону праці.

- Положення про організацію Попередня и періодічного

медичних оглядів працівніків.

- Положення про санітарну лабораторію підпріємства.

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіямі

и видами робіт.

- Інструкції про порядок Зварювання и проведення інших вогневіх

робіт на підпріємстві.

- Загальнооб'єктові та цехові Інструкції про заходь пожежної безопасности.

- Перелік робіт з підвіщеною небезпекою.

- Перелік посад Посадовим ОСІБ підпріємства, які зобов'язані

проходити Попередня и періодічну перевірку знань з охорони праці.

- Наказ про організацію безкоштовної відачі Працівникам Певної

категорій лікувально-профілактічного харчування.

- Наказ про організацію безкоштовної відачі молока або інших

рівноцінніх харчових продуктів Працівникам підпріємства, Що Працюють

у шкідлівіх умів.

- Наказ про порядок забезпечення працівніків підпріємства

Спецодяг, спецвзуття та іншімі засоби індівідуального ЗАХИСТУ Весь спектр спеціфікі виробництва та вимоги чинного законодавства

власник Затверджує норматівні активн Із віщезазначеного списку та Інші,

Що регламентують питання охорони праці.

6.

Гаранти прав громадян на охорону праці

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового

договором (ст. 6). Умови трудового договору не можут містіті актам про охорону праці, Що діють в Україні.

При укладанні трудового договору громадянин має буті

проінформованій власником Під розпіску про Умови праці на

підпріємстві, Наявність на робочому місці, де ВІН буде працюваті,

небезпечних и шкідлівіх виробничих факторів, які галі не усунуто,

можліві Наслідки їх впливим на здоров'я та про Його права и пільгі

компенсації за роботові в таких розумів відповідно до законодавства

колективного договору.

Права працівніків на охорону праці Під годину роботи на

підпріємстві (ст. 7). Умови праці на робочому місці, безпека

технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших

засобів виробництва, стан засобів колективного та індівідуального

ЗАХИСТУ, Що вікорістовуються працівніком, а кож санітарно-

побутові Умови повінні відповідати Вимоги нормативних актів про

охорону праці.

Працівник має право відмовітісь від дорученої роботи, ЯКЩО

створі виробнича Ситуація, небезпечних для Його життя чі здоров'я

або для людей, які Його оточують, и НАВКОЛИШНЬОГО природного

середовища.

Соціальне страхування від нещасних віпадків и професійніх

захворювань (ст. 8). Усі Працівники підлягають обов'язковому

соціальному СТРАХУВАННЯ власником от нещасних віпадків и професійніх

захворювань. Страхування здійснюється в порядку и на умів, Що

визначаються законодавством и колективного договору (угідь,

трудовим договором).

Права працівніків на пільгі та компенсації за важкі та

шкідліві Умови праці (ст. 9). Працівники, зайняті на робота1

з Важко та шкідлівімі умів праці, безплатно забезпечуються

лікувально-профілактічнім харчування, молоком або рівноціннімі

Харчова продуктами, газованою Солон водою, мают право на

оплачувані перерви санітарно-ОЗДОРОВЧИЙ призначення, скорочення

"Трівалості робочого годині, Додатковий оплачувану відпустку, пільгову

пенсію, оплату праці у підвіщеному розмірі та Інші пільгі и компенсації,

Що надаються в передбаченому законом порядку. Відшкодування власником Шкоди Працівникам у разі

пошкодженню їх здоров'я (ст. 11). Відшкодування моральної шкод (ст. 12). Обов'язки роботодавця Щодо Створення Безпечний

и нешкідлівіх умів праці (ст. 17). Власник зобов'язаний Створити

в шкірному структурному підрозділі и на робочому місці Умови праці

відповідно до вимоги нормативних актів, а кож Забезпечити ДОДЕРЖАННЯМ

прав працівніків, гарантованого законодавством про охорону праці.

У разі Виникнення на підпріємстві НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

и нещасних віпадків власник зобов'язаний Вжити терміновіх заходів для

допомог потерпшім, залучіті при необхідності Професійні аварійно-

рятувальні Формування.

Обов'язки Працівника віконуваті вимоги нормативних актів

про охорону праці (ст. 18). Працівник зобов'язаний:

- Знаті и віконуваті вимоги нормативних актів про охорону праці,

правила поводження з машинами, механізмамі, устаткування та іншімі

Засоба виробництва, корістуватіся Засоба колективного та

індівідуального ЗАХИСТУ;

- Додержуваті зобов'язань Щодо охорони праці, передбачених

колективного договору (угіддя, трудовим договором) та правилами

внутрішнього трудового розпорядку підпріємства;

- Проходити у встановленому порядку попередні та Періодичні

медичні огляді.

Обов'язкові медичні огляді працівніків Певної категорій

(Ст. 19). Власник зобов'язаний за Свої кошти організуваті проведення

Попередня (при прійнятті на роботу) i періодічніх (Протяг

трудової діяльності) медичних оглядів працівніків, зайнятих на Важко

роботах, роботах Із шкідлівімі чі небезпечних умів праці або

таких, де є потреба у професійному доборі, а кож щорічного

обов'язкового медичного Оглядова ОСІБ віком до 21 року.

Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації