Дослідницька робота Дослідження рівня готовності старшокласників до самостійного сімейного життя

1.doc (1 стор.)
ОригіналПовна назва теми роботи

Дослідження рівня готовності старшокласників до самостійного сімейного життя

Назва напрямів форуму

Психологія і педагогіка

Тип роботи

дослідна робота

Вікова номінація

9-10 клас

Прізвище ім'я
автора

Ольховська Наталія

Територія

Красноярський край, Курагинский район, п.Краснокаменск

^ Місце навчання:

Муніципальне загальноосвітній заклад Краснокаменська середня загальноосвітня школа № 4

Клас

10

Місце виконання роботи

наукове об'єднання

Керівник

Ануфрієва Наталія Володимирівна, МОУ Краснокаменська ЗОШ № 4, педагог-психолог

^ Науковий керівник
Відповідальний за коректуру тексту роботи

Камінська Ірина Вікторівна, МОУ Краснокаменська ЗОШ № 4, заступник директора з виховної роботи

e-mail (обов'язково)
Контактний телефон

nat.anufriewa @ mail.ru

8 39136 674-34АНОТАЦІЯ

Ольховська Наталія

МОУ Краснокаменська середня загальноосвітня школа № 4, 10 клас

Дослідження рівня готовності старшокласників до самостійного сімейного життя

Керівник: Ануфрієва Наталія Володимирівна, МОУ Краснокаменська ЗОШ № 4, педагог-психолог

Мета роботи: визначити рівень підготовленості випускників школи до самостійної сімейного життя, а також ступінь впливу на цей процес основних інститутів соціалізації. У роботі використовувалися емпіричні методи дослідження. Отримали наступні результати: загальну готовність молодих людей до сімейного життя можна оцінити як не високу. Дослідження підтвердило, що з усіх основних інститутів соціалізації основний вплив на готовність молодих людей до сімейного життя надає сім'я.
.

ВСТУП

Кризовий стан всіх сфер життєдіяльності нашого суспільства позначається на стані і функціонуванні сім'ї, чиє важке становище у свою чергу обтяжує криза суспільства. Економічні, соціальні труднощі, політичні конфлікти і загальна нестабільність нашого життя призводять до ускладнення всіх тих проблем, які стоять перед сім'єю. Навіть у країнах, що відносяться до благополучним і стабільним, спостерігаються складні процеси деградації сімейного способу життя, зниження престижу сім'ї, потреби мати дітей, зростання розлучень і внутрішньосімейного насильства, збільшення частки населення, свідомо вибрав самотність у якості прийнятного стилю життя. Криза сім'ї - це проблема загальносвітова.

Стійкість шлюбно-сімейних відносин залежить від готовності молодих людей до сімейного життя, де готовність до шлюбу розуміється як система соціально-психологічних установок особистості, що визначає емоційно позитивне ставлення до сімейного способу життя.

Шлюбно-сімейні відносини є провідними в людських взаєминах. І підготовка молоді до цих відносин становить великий інтерес для будь-якого цивілізованого суспільства. До другої половини XVIII століття в педагогіці питання підготовки молоді до шлюбно-сімейних стосунків навіть не ставилися. Ця проблема вирішувалася самою сім'єю в процесі природного життя.

Проблемам статевого виховання молоді велику увагу приділяли Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці. Проблема сім'ї та дошлюбного виховання молодого покоління знайшла відображення в працях видатних педагогів К.Д. Ушинського, Л.М. Толстого. Досить глибоко цю проблему розглядали такі відомі педагоги, як Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський, Я. Корчак [2]

У радянський період педагогами і психологами були написані роботи, присвячені психолого-педагогічним проблемам підготовки молоді до сімейного життя (І.В. Дубровіна, СВ. Ковальов, Я.Л. Коломінський, І.С. Кон, Б.С. Круглов, BC Мухіна, Ю.М та ін.) У них підкреслювалося, що потреба в сім'ї не виникає сама собою, вона повинна виховуватися у кожної людини, а формування особистості сім'янина має здійснюватися на всіх етапах розвитку дитини відповідно до її віку  3 

Питанням підготовки молоді до шлюбу як державної проблемі приділяють належну увагу в багатьох країнах світу.

У школах Швеції, наприклад, питання статі викладаються з 1942 року, а в 1945 році з'явився перший підручник з статевого виховання. У Чехословаччині в 1960 році введено предмет «Принципи батьківства та материнства». У Польщі вивчається спеціальний курс «Пристосування до життя в сім'ї».

У нашій країні накопичено певний досвід роботи з даної проблеми. Вперше курс «Культура взаємин у сім'ї» був введений в 70-ті роки в практиці Павлиської середньої школи. В.А. Сухомлинський вважав, що «... до материнського і батьківського обов'язку треба готувати мало не з колиски, а виховання хорошої матері і доброго батька - це, по суті, рішення доброї половини всіх завдань школи» [1]

Найважливіша соціальна функція сучасної сім'ї - підготовка підростаючого покоління до шлюбно-сімейних стосунків. Це обумовлено усиливающимися негативними процесами: деградацією сімейного способу життя, поширенням альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин, зниженням престижу сім'ї, потреби мати дітей, зростанням розлучень і внутрішньосімейного насильства. Становище молоді в суспільстві, тенденції та перспективи її розвитку становлять для суспільства великий інтерес і практичне значення, насамперед тому, що вони визначають його майбутнє. Тут істотне місце займають ставлення молоді до шлюбу і сім'ї як основному осередку суспільства. [4]

Особливе значення готовність до шлюбу набуває на сучасному етапі розвитку суспільства, коли число шлюбів "де-факто" збільшується в порівнянні з числом укладених шлюбів. Тут спостерігаються особливості соціальних установок і мотивів, які сформувалися у молоді відносно недавно під впливом змінених соціальних умов і норм.

У більшості регіонів світу середній вік вступу в шлюб підвищується, і в даний час в підлітковому віці в світі полягає шлюбів менше, ніж десять років тому.

В даний час в сімейних відносинах відбуваються значні зміни. У моделях сім'ї відзначаються значні відмінності, і відсутній будь свідчення того, що формується єдина форма сімейних відносин. У багатьох країнах все більш широке поширення набуває новий тип відносин - незареєстрований шлюб. Проте ідеальним вважається зареєстрований шлюб, при укладенні якого подружжя спільно вирішують питання про кількість дітей.

Тим не менш, дослідження ціннісних орієнтацій молоді показує, що сім'я залишається основною цінністю для молоді. При цьому розглядається як сім'я батьків, до якої вони входять, так і їх власна майбутня сім'я.

Молоді люди шукають в сім'ї своїх батьків підтримку й опору в процесі соціалізації, а свою майбутню сім'ю готові будувати на основі гуманістичних і моральних принципів, але відчувають при цьому величезний недолік у психологічних знаннях і уміннях.

Серед багатьох аспектів проблеми формування готовності молоді до сімейного життя в даній роботі виділяється правильне розуміння соціальної ролі сім'ї та шлюбу в сучасному суспільстві, наявність громадянського правової свідомості.

У даний час відзначається значне ослаблення закріплених у суспільній свідомості норм і стандартів поведінки в сім'ї. Пов'язано це в першу чергу з тим, що в сучасних умовах зникли деякі важливі функції, що грали істотну роль в традиційній сім'ї. Значно змінилися і функціональні ролі, типові для чоловіка-дружина і жінки-дружини, що мали місце в минулому.

Шлюб і сім'я в поданні окремих людей все більше стають в основному засобом задоволення їх потреб в інтимному і неформальному спілкуванні.

Поряд з моральним регулюванням шлюбно-сімейних відносин існує і правове регулювання цих відносин, яке фіксує і закріплює їх соціальну сутність шляхом визначення основних громадянських прав і обов'язків членів сім'ї один перед одним і перед суспільством.

З точки зору формування особистості, істотним моментом психологічної готовності молодої людини до вступу в шлюб є ​​його готовність не тільки до реалізації потреби в близькості з людиною іншої статі, а й до усвідомлення значення своїх дій, першим ділом в системі правових норм, що регулюють шлюбно-сімейні відносини.

Таким чином, підготовка молоді до сімейного життя, формування адекватних уявлень про сім'ю і шлюб в умовах існуючої серйозної ситуації в сфері демографії є ​​не тільки серйозної регіональної, а й загальнодержавною проблемою, чим і пояснюється актуальність теми дослідницької роботи.

Мета дослідницької роботи: визначити рівень підготовленості випускників школи до самостійної сімейного життя, а також ступінь впливу на цей процес основних інститутів соціалізації.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми.

 2. Визначити рівень готовності старшокласників до сімейного життя за допомогою авторських методик.

 3. Встановити вплив основних інститутів соціалізації на формування готовності старшокласників до сімейного життя.

Методи дослідження:

- Аналіз та узагальнення літератури;

- Тестування;

- Опитування;

- Анкетування;

- Якісна і кількісна обробка даних.

Гіпотеза: Припустимо, що учні 11 класу готові до самостійної сімейного життя.

Предмет дослідження: учні одинадцятих класів МОУ Краснокаменська ЗОШ № 4.

Об'єкт дослідження: готовність старшокласників до самостійного сімейного життя.

Нами була зроблена спроба вивчити рівень готовності старшокласників до сімейного життя. Всього в дослідженні взяли участь 48 осіб у віці 16 - 17 років, з них - 45% юнаків і 55% дівчат.

Сім'я - явище соціальне і тому вона виконує певні функції, які пов'язані з потребами суспільства й особистості. Хлопцям і дівчатам було запропоновано оцінити ступінь готовності виконання ними сімейних функцій після вступу в шлюб.

У життєдіяльності сучасної сім'ї першорядне значення набувають функції, пов'язані із спілкуванням, взаємодопомогою, емоційними відносинами подружжя, батьків і дітей [6], що й підтверджує дане дослідження. (Таблиця 1) Так учні висловили високу ступінь готовності задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємозбагаченні інтересів, наданні емоційної підтримки членам сім'ї, дотриманні моральних і правових норм поведінки в сім'ї.

Ступінь готовності виконання учнями наступних сімейних функцій після вступу в шлюб

Таблиця № 1

сімейні функції

готовий

скоріше готовий, чому не готовий,

скоріше не готовий, ніж готовий,

не готовий

важко відповісти,

мати дітей

8%

13%

66%

6%

7%

виховувати дітей

9,3%

11,7%

62,4%

12,6%

4%

виконувати господарсько-побутові обов'язки
матеріально забезпечувати сім'ю

34%

46%

7%

13%

0%

дотримуватися моральні та правові норми поведінки в сім'ї

57%

23%

12,6%

6%

1,3%

сприяти духовному розвитку членів сім'ї

19,6%

62,4%

7%

0%

7%

відповідати новому соціальному статусу (чоловік, дружина, мати, батько)

56%

27,4%

12,6%

0%

4%

проводити разом вільний час

80%

18,7%

0%

0%

1,3%

надавати емоційну підтримку членам сім'ї

73%

11,7%

1,3%

0%

4%

задовольняти сексуальні потреби

91%

9%

0%

0%

0%


На перше місце за ступенем готовності задоволення сімейних функцій вийшли сексуальні потреби, що можна пояснити особливостями фізіологічного розвитку молодого організму. Відповідати новому соціальному статусу (чоловік, дружина, мати, батько) і сприяти духовному розвитку членів сім'ї більшою мірою характерно для дівчат. Гістограма 1Більшість юнаків (55%) вважають найбільш оптимальним для утворення сім'ї вік старше 30 років; 45% - називають вік більше від 25 до 30 років. Дівчата вважають оптимальним для утворення сім'ї вік 25-30 років. І 30% дівчат вважають, що для жінки оптимальним для вступу в шлюб і утворення сім'ї, є вік понад 30 років. Очевидно, що у віці від 20 до 25 років, досягти фінансової самостійності в умовах сучасної російської соціально-економічної дійсності, дуже важко: це період отримання вищої або середньо-спеціальної освіти, пошуку роботи і почала власної професійної кар'єри. Тому виникає питання: як саме в уявленні більшості дівчат (70%) досягається фінансова самостійність, необхідна для того, щоб бути готовим утворити сім'ю. (Гістограмма1)

На формування готовності молодих людей до сімейного життя впливають багато інститути соціалізації - в першу чергу це сім'я і школа, а на глобальному рівні - суспільство в цілому.

Сім'я найважливіший фактор соціалізації, тому що вона є персональною середовищем життя і розвитку людини від народження і до смерті, якості якої визначається рядом параметрів конкретно взятої родини. Як правило, вибір майбутнього чоловіка і характер спілкування в сім'ї детерміновані атмосферою і взаємовідносинами в батьківській родині.

Сучасна школа має реальну можливість дати юнакам та дівчатам відповіді на ті життєві питання, на які вони самостійно відповісти не можуть. Особливу роль при підготовці молоді до сімейного життя школа може і повинна зіграти тоді, коли з різних об'єктивних і суб'єктивних причин родина не здатна забезпечити повноцінної інформацією про тих знаннях, уміннях і навичках, які необхідні в майбутньому сімейному житті.

Товариство являє собою цілісний організм зі своєю соціальною, економічною і статево-віковою структурами, ідеологією і культурою. Соціум на кожному етапі свого розвитку має певними способами соціальної регуляції життєдіяльності людей. У суспільстві складаються специфічні умови соціалізації людини на кожному віковому етапі. Для дітей та юнацтва безперечні пріоритети таких інститутів соціалізації як сім'я і школа. Саме тому у своєму дослідженні ми розглядали вплив школи, сім'ї та суспільства на становлення готовності молодого покоління до сімейного життя Гістограма 2

.

З найбільш значущих життєвих цінностей юнаки та дівчата 11 класів перевагу віддали вільному часу (гістограма 2). Наступну позицію щодо вибору займає саморозвиток, юнаки перевагу віддали грошам і кар'єрі, яка займає третє місце. Для хлопців також важливе значення має освіта, а для дівчат друзі, освіта і саморозвиток. Сім'я займає лише 8 місце. Ця цінність є для дівчат лише трохи більш значуща, ніж для юнаків. За даними результатами видно, що у сучасних старшокласників знижена цінність сімейного життя.

Соціальна зрілість (об'єктивно необхідний етап розвитку особистості, який характеризується досягненням самостійного соціального стану людини) більш характерна для дівчат, ніж для юнаків, тому дівчата частіше у своїх відповідях відображають реальний стан в сучасній російській сім'ї, а юнаки схильні ідеалізувати ситуацію. [5]

Так, юнаки вважають, що головою сім'ї має бути чоловік, як носій соціального статусу, відповідного ролі чоловіка і батька (гістограма 3). Багато висловилися за рівномірний розподіл обов'язків між подружжям, серед них більшість становлять дівчата. Прагнення дівчат до конструктивної взаємодії ще раз підтверджує їх велику психологічну та соціальну зрілість у порівнянні з юнаками. Гістограма 3Велика частина учнів віддає перевагу такій формі сімейного життя як офіційно зареєстрований шлюб (28%). Зниження напруженості в суспільстві по відношенню до цивільного шлюбу призводить до того, що молоді люди прагнуть більш обдумано підходити до сімейного життя і допускають можливість побачити себе і свого партнера в новій соціальній ролі - чоловіка і дружини. Тому кожен п'ятий хотів би жити в не реєструвати шлюб якийсь час, однак надалі все ж має намір його укласти офіційно (15%) (діаграма 4).
Діаграма 4Дослідження показало, що в кожній сім'ї існують ті чи інші традиції. Найбільш популярними є:

- Зустріч Нового Року всією сім'єю;

-Організація свята на день народження когось із членів сім'ї;

- Сімейний відпочинок на природі. (Таблиця 2)

Невипадково, саме ці традиції виявилися найбільш пріоритетними для молодих людей: саме завдяки їм здійснюється емоційний і духовний контакт між членами сім'ї, і в сучасному високошвидкісному світі вони набувають зростання цінність. Можливо, цим пояснюється той факт, що майже всі опитані збираються продовжувати ці традиції у своїй майбутній сім'ї. Таблиця 2

сімейні традиції

% Опитаних


зустріч Нового Року всією сім'єю

74%

сімейний відпочинок на природі

38%

організація свята на день народження когось із членів сім'ї

44%

проведення сімейних рад

13%

організація та проведення театралізованих сімейних уявлень

0%

сімейне відвідування виставок, галерей, театрів, концертів

11%

спільне проведення відпустки

19%

шанування релігійних свят і звичаїв у родині

4%

святкування знаменних для Вашої родини дат

13%

сімейна наступність професій

4%

в нашій сім'ї немає ніяких традицій;

0%

важко відповісти

10,5%


Батьківська сім'я накладає відбиток на все подальше самостійне життя юнаків та дівчат. Тому, відповідаючи на запитання анкети, вони проектували відносини, що склалися між батьками на свою майбутню сім'ю. Мабуть тому половина випускників хоче, щоб їх майбутня сім'я була схожа на батьківську (гістограма 5). Більшість учнів отримує необхідні знання від батьків і близьких родичів, причому ця інформація носить пояснює характер. Проте третя частина учнів не хоче подібності зі своєю батьківською сім'єю, примітно те, що з них майже половина має неповну батьківську сім'ю, і саме дівчата прагнуть створити свою модель сімейного життя ..

Гістограмма5Безперечно, що батьки надають на молодь великий вплив, проте вибір майбутнього чоловіка більшість юнаків і дівчат збираються зробити самостійно, не прислухаючись до їх думки (гістограма 6).

Гістограма 6Аналіз даних підтвердив закономірність залежності ступеня впливу батьків на прийняття рішень молодими людьми від віку, тобто чим дорослішими діти, тим більш самостійні вони у своєму виборі і менш орієнтуються на думку батьків.

Підтримка тісному зв'язку зі старшим поколінням є запорукою міцності сімейних відносин. Як показало дослідження, кожна п'ята сім'я є двухпоколенная, а половина опитаних постійно відвідує своїх бабусь і дідусів (35%) і піклується про них (15,8%). Решта спілкуються по телефону (6,7%), приїжджають в гості на канікули (7,9%), відвідують у разі потреби (1,7%). Все це свідчить про те, що кожна сім'я в більшій чи меншій мірі підтримує зв'язок зі старшим поколінням, передаючи позитивний соціальний досвід своїм дітям.

Висновок: Про пріоритетність для сучасних юнаків та дівчат традиційного інституту сім'ї перед іншими свідчать ті факти, що вони віддають перевагу такій формі сімейного життя як офіційно зареєстрований шлюб і наявності тісного зв'язку між поколіннями. Дослідження підтвердило, що сім'я є найголовнішим чинником становлення і розвитку особистості, вона - основне джерело інформації з питання підготовки молоді до сімейного життя. У кожній сім'ї існують традиції і більшість опитаних юнаків і дівчат збираються їх продовжити у своїй майбутній сім'ї, це підтверджує існування і важливе значення стихійної соціалізації, яка відіграє величезну роль при виробленні життєвого сценарію індивіда.

Одним із завдань дослідження було простежити вплив інститутів соціалізації на формування готовності молодого покоління до сімейного життя. В результаті аналізу були отримані наступні дані.

Більше половини опитаних вважають, що школа не готує учнів до майбутнього сімейного життя, хоча кожен третій зазначає, що дещо з того, чого навчають у школі, надалі їм знадобиться. Школа в основному дає нейтральну інформацію з питань підготовки молоді до сімейного життя, а, на думку деяких опитаних, ця інформація відсутня взагалі. Тільки третина юнаків та дівчат зазначили, що отримали в школі подібні знання, які носили пояснює характер.  4 

Існує багато способів передачі знань, умінь і навичок, необхідних юнакам і дівчатам у самостійному дорослому житті. Школа з цією метою використовує уроки праці, суспільствознавства, факультативні заняття, тематичні класні години, заняття з психологом, позакласні заходи.

Крім батьківської сім'ї і школи основними джерелами впливу на свідомість юнаків і дівчат у сучасному світі є ЗМІ. Як показало дослідження, основними джерелами отримання громадської інформації з питання підготовки до сімейного життя для молоді є книги, кіно-, відеофільми, газети та журнали, а також телебачення. Можна було б припустити, що в силу своєї поширеності, загальнодоступності та різнобічності основним джерелом отримання інформації для молоді та підлітків є телебачення. Проте дослідження показало, що юнаки та дівчата найбільше орієнтовані на отримання подібних знань з книг і від своїх друзів.

У рамках опитування молодим людям пропонувалося вибрати твердження, найбільше характеризує, на їх думку, сучасну сім'ю (таблиця 3). Аналіз показав, що 65% опитаних вибрали наступний вислів: «Сім'я - це союз, заснований на любові і духовної близькості двох людей» Таблиця 3

Затвердження найбільш відповідне для сучасної сім'ї

% Опитаних

Сім'я - це добровільний союз чоловіка і жінки

21%

Сім'я - це місце, де я відчуваю себе потрібним і значущим

19%

Сім'я - це міцний зв'язок між поколіннями

12,6%

Сім'я - це надійна опора людини в житті

29,4%

Сім'я - це союз двох людей, незалежних один від одного, кожен з яких має власні погляди та інтереси

10,5%

Сім'я - це матеріальна залежність одного чоловіка від іншого

0%

Сім'я - це союз, заснований на любові і духовної близькості двох людей

65,1%

Сім'я - це єдине місце, де я відчуваю себе надійно і комфортно

60,9%

Основним призначенням сім'ї є народження і виховання дітей

6,3%

60,9% учнів відзначили також вислів: «Сім'я - це єдине місце, де я відчуваю себе надійно і комфортно». (Таблиця 4).

І не випадково відповідаючи на запитання «Що, на вашу думку, сприяє зміцненню сім'ї в перший рік спільного життя?» Юнаки та дівчата на перші дві позиції поставили любов і спільні інтереси. Таблиця 4

Що зміцнює сім'ю в перший рік спільного життя

% Опитаних


любов

90%

взаєморозуміння

86%

матеріальна стабільність

10,5%

окреме житло

60,9%

підтримка батьків

29,4%

відсутність уваги з боку батьків

0%

відсутність дітей

0%

прагнення відразу мати дітей

6,3%

чіткий розподіл господарсько-побутових обов'язків

12,6%

спільне ведення домашнього господарства

79,8%

спільні інтереси

88,2%

прагнення проводити разом вільний час

75,6%

наявність спільних друзів

67,2%

важко відповісти

0%

Як показало дослідження, важливими джерелами впливу на свідомість молоді в сучасному світі є ЗМІ, такі як кіно-, відеофільми, газети та журнали, телебачення. Однак перші три позиції займають сім'я, друзі і телебачення. Це підтверджує той факт, що найближчий микросоциум (сім'я, друзі) має великий вплив на формування світогляду учнів. (Таблиця 5)

Таблиця 5

Найменування джерела

Число опитаних (%)

Батьки

86,8%

Друзі

39%

Кіно, література

17%

Школа

8,5%

Різні ЗМІ

6,4%

Вивчивши необхідну літературу, провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки: сучасне російське суспільство у своєму розвитку орієнтується на західні стандарти, що, в першу чергу, знаходить відгук у молоді. Це підтверджується даними дослідження: молоді люди підтримують деякі сучасні віяння щодо створення сім'ї. Звертає на себе увагу те, що прагнення мати не більше однієї дитини, прагнення молодих жінок до незалежності і народженню дитини «для себе», а також перевага кар'єри перед шлюбом, більш характерно для дівчат. Це свідчить про те, що сучасні жінки прагнуть до фінансової самостійності, моральної відповідальності і більшого ступеня свободи. Отже, як показало дослідження, юнаки та дівчата в різному ступені готові до виконання тих чи інших сімейних функцій. Так кажучи про функції, які пов'язані з фізіологічної та емоційної зрілістю організму (задоволення сексуальних потреб, спільне проведення вільного часу, надання емоційної підтримки членам сім'ї), випускники показали високий ступінь готовності. Однак, у виконанні сімейних функцій, пов'язаних з наявністю відповідальності за інших членів сім'ї (матеріальне забезпечення сім'ї, виконання господарсько-побутових обов'язків, виховання дітей, відповідність новому соціальному статусу) молоді люди показали не високу ступінь готовності.

Таким чином, визначено, що загальну готовність молодих людей до сімейного життя можна оцінити як не високу, так як при формуванні сім'ї найважливішим новоутворенням подружжя є прийняття на себе відповідальності за інших членів і, як наслідок, створення стабільної сім'ї повною мірою задовольняє суспільним інтересам і потребам. У той час як за даними дослідження юнаки та дівчата, на сьогоднішній день, в повній мірі готові задовольняти тільки особисті потреби. І наша гіпотеза не знайшла повного підтвердження.

Дослідження підтвердило, що з усіх основних інститутів соціалізації основний вплив на готовність молодих людей до сімейного життя надає сім'я. Оскільки підготовка до сімейного життя молодого покоління не є основною функцією школи, вона може виступати посередником між сім'єю і суспільством.

Теоретична значимість роботи: результати досліджень допоможуть звернути увагу педагогів, психологів на роботу з орієнтації старшокласників на здорові сімейні цінності. У світлі цих даних основне завдання дорослих - пропаганда цінностей сімейного життя.

Можлива область застосування: матеріали дослідження можна використовувати на батьківських зборах, нараді педагогічного колективу, тематичних класних годинах.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Захарова Л. Януш Корчак: святе велич любові. / / Виховання школьников.-2005. - № 2. -С. 58-63.

 2. Захарова Л. Януш Корчак: святе велич любові. / / Виховання школьников.-2005. - № 2. -С. 58-63.

 3. Сухомлинський В.А. Серце віддаю детям.-К.: «Радий. шк », 1985.-95С.

 4. Гребенников І.В. Етика і психологія сімейного життя. - М.: Просвещение, 1984.-96с.

 5. Ковальов С. В. Підготовка старшокласників до сімейного життя. - М.: Просвещение, 1991.-108с.

 6. Ковальов С.В. Психологія сучасної сім'ї. - М.: Просвещение, 1998.-106С.

.
Додаток 1

Вкажіть підлогу ______________


 1. виберіть твердження, найбільше характеризує, на вашу думку,

сучасну сім'ю.
Сім'я - це добровільний союз чоловіка і жінки

Сім'я - це місце, де я відчуваю себе потрібним і значущим

Сім'я - це міцний зв'язок між поколіннями

Сім'я - це надійна опора людини в житті

Сім'я - це союз двох людей, незалежних один від одного, кожен з яких має власні погляди та інтереси

Сім'я - це матеріальна залежність одного чоловіка від іншого

Сім'я - це союз, заснований на любові і духовної близькості двох людей

Сім'я - це єдине місце, де я відчуваю себе надійно і комфортно

Основним призначенням сім'ї є народження і виховання дітей
2 ^. Що, на вашу думку, сприяє зміцненню сім'ї в перший рік спільного жізнÐ ¸?

-Любов

-Взаєморозуміння

-Матеріальна стабільність

-Окреме житло

-Підтримка батьків

-Відсутність уваги з боку батьків

-Відсутність дітей

-Прагнення відразу мати дітей

-Чіткий розподіл господарсько-побутових обов'язків

-Спільне ведення домашнього господарства

-Спільні інтереси

-Прагнення проводити разом вільний час

-Наявність спільних друзів

-Важко відповісти


 1. ^ Які традиції є у вашій батьківській родині?

-Зустріч Нового Року всією сім'єю

-Сімейний відпочинок на природі

-Організація свята на день народження когось із членів сім'ї

-Проведення сімейних рад

-Організація та проведення театралізованих сімейних уявлень

-Сімейне відвідування виставок, галерей, театрів, концертів

-Спільне проведення відпустки

-Шанування релігійних свят і звичаїв у родині

-Святкування знаменних для Вашої родини дат

-Сімейна наступність професій

-В нашій сім'ї немає ніяких традицій;

-Важко відповісти

Додаток 2

Вкажіть підлогу ______________

1. У якому віці ви готові створити сім'ю?

- До 18 років

- Від 18 до 20 років

- Від 20 до 25 років

- Від 25 до 30 років

- Старше 30 років

- Важко відповісти
2. Проставте номер кожної цінності в міру важливості для вас (1-найважливіше і т.д.)

- Робота

- Родина

- Здоров'я

- Друзі

- Вільний час

- Саморозвиток

- Гроші

- Освіта

- Кар'єра
3. Главою вашої майбутньої сім'ї буде:

- Чоловік

- Дружина

- Рівноправність
4. Якій формі сімейного життя ви віддаєте перевагу?

- Офіційно зареєстрований шлюб

- Не реєстрований шлюб з подальшим наміром його укласти

- Не реєстрований шлюб без подальшого наміру його укласти

- Важко відповісти
5. Наскільки ви готові виконувати сімейні функції після вступу в шлюб?


сімейні функції

готовий,

скоріше готовий, чому не готовий,

скоріше не готовий, ніж готовий,

не готовий,

важко відповісти,

мати дітей
виховувати дітей
виконувати господарсько-побутові обов'язки
матеріально забезпечувати сім'ю
дотримуватися моральні та правові норми поведінки в сім'ї
сприяти духовному розвитку членів сім'ї
відповідати новому соціальному статусу (чоловік, дружина, мати, батько)
проводити разом вільний час
надавати емоційну підтримку членам сім'ї
задовольняти сексуальні потреби

6. Чи будете ви рахуватися з думкою батьків у виборі вашого дружини (або чоловіка)?
- Так, для мене їх думка дуже важлива

- Я вислухаю їх думку, але вибір зроблю самостійно

- Ні, їх думка мене не цікавить
7. Чи бажаєте ви мати свою майбутню сім'ю схожу на батьківську?
- Так, хочу

- Швидше хочу, ніж не хочу

- Швидше не хочу, чим хочу

- Ні, не хочу
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації