Питання та відповіді по соціології

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Шпаргалки з соціології


 1. Об'єкт і предмет соціології

Соціологія - галузь суспільствознавства, що вивчає суспільство з точки зору його функціонування і розвитку в умовах соц. процесів і відносин. Об'єкт - соціальне життя, соц. життя - область відносин між більш-менш широкими спільнотами людей і самими людьми, виступаючими представниками цих спільнот. Предмет - статус і роль. Статус - становище індивіда в групі або суспільстві, складається з ролей. Роль - модель поведінки відповідно до правил і обов'язками, закріпленими за даним статусом відповідними соц. нормами, складається із сукупності прав та обов'язків.

 1. ^ Соціологія в системі соціальних наук.

Соціологія - галузь суспільствознавства, що вивчає суспільство з точки зору його функціонування і розвитку в умовах соц. процесів і відносин.

^ 3. Структура і функції соціологічного знання.

Соціологія ділиться на що пояснює (макросоцио-ю) - теорія - вивчає соц. явища, роль людей визнається вторинної; і розуміє (микросоц-ю) - досвідчений рівень - вивчаються взаємодії індивідів, конкретних соц. груп, а соц. явища вторинні. Посередником між ними є теорія середнього рівня: теорія соц. спільностей, теорія соц. інститутів, теорія соц. явищ.

Функції: а) опис і діагностика соц. фактів, б) розробка теорій і методів соц. досліджень, в) соц. знання сприяє виробленню у особистості соц. орієнтації (тобто відношення до себе і до інших).

 1. ^ Соц. умови і теоретичні передумови виникнення соц-ии.

Всі ми граємо безліч ролей. Проте життя не обов'язково нагадує театр, оскільки кожна роль міцно пов'язана зі статусом - що займає в суспільстві місцем, а отже, з колом запропонованих прав та обов'язків. Сценарій соц. поведінки написаний не нами, він визначений склалися в суспільстві поділом праці. Людство винайшло безліч складних механізмів: санкції, закони, норми, звичаї, церемонії, ритуали, за допомогою яких воно регулює суспільне життя, робить її стабільною і ефективною.

^ 7. Прикладне соц. дослідження: програма.

Мета - представити загальну схему або план майбутнього заходу, викласти концепцію всього дослідження.

Включає докладний і чіткий виклад методологічної частини: формулювання та обгрунтування проблеми, вказівку мети, визначення предмета й об'єкта дослідження, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез і завдань дослідження; та методичної частини: визначення обстежуваної сукупності, характеристика використовуваних методів збору первинної соц. інформації, логічна структура інструментарію для збору її, логічні схеми та її обробка на ЕОМ.

Соц. проблемою називають існуючу в самій реальності, в навколишньому нас життя суперечливу ситуацію, що носить масовий характер і зачіпає інтереси великих соц. груп чи соц. інститутів.

Об'єктом соц. дослідження виступає носій тієї чи іншої соц. проблеми, у вузькому сенсі - люди або об'єкти, здатні дати інформацію з проблеми. (студенти)

Предмет дослідження включає в себе ті сторони і властивості об'єкта, які в найбільш повному вигляді виражають досліджувану проблему і підлягає вивченню. (Причини неуспішності студентів)

^ 8. Вибірка в соц. дослідженні.

Генеральна сукупність - повна сукупність об'єктів, що мають відношення в досліджуваної проблеми.

Вибіркова сукупність - частина елементів генеральної сукупності, відібрана за допомогою спец. методів для емпіричного дослідження.

Вибіркова сукупність повинна максимально збігатися зі структурою генеральної сукупності, тоді вона буде репрезентативною (представницької).

Вибірки підрозділяють на суцільні (перепису), випадкові (може бути імовірнісна, систематична, районізірованная і гніздова) і невипадкові (може бути «стихійної», квотною і «основний масив»).

^ 9. Методи збору соц. інформації.

Спостереження - метод збору первинної інформації про досліджуваному об'єкті шляхом спрямованого, систематичного і безпосереднього візуального та слухового сприйняття і реєстрація значущих з точки зору цілей і завдань дослідження соц. процесів, явищ і ситуацій. Може бути включеним (соціолог встає до лав соц. Групи, бере участь у їх діяльності і при цьому вивчає їх поведінку; воно буває анонімним або анонімним) і невключення (соціолог вивчає поведінку якоїсь соц. Групи з боку). Специфіка спостереження як методу збору первинної інформації полягає в здатності аналізувати і відтворювати явище в його цілісності, поставляти різнобічні і досить повні відомості.

Опитування - метод збору первинної інформації за допомогою усного або письмового звернення дослідника до певної сукупності людей з питаннями, зміст яких висвітлює досліджувану проблему на рівні емпіричних показників, подальшої реєстрації та статистичної обробки отриманих відповідей. Застосовують 4 види опитування: анкетування (письмовий заочний опитування), інтерв'ю (усна бесіда, очний опитування), експертне опитування (оцінка ситуації знаючими людьми). Питання можуть бути закритими або відкритими. Анкети можна класифікувати за 1) змістом, 2) формі (відкриті і закриті, прямі і непрямі), 3) функції (основні і неосновні).

Експеримент проходить 5 стадій: 1. створюються 2 групи - експериментальна і контрольна; 2. обидві групи підбираються шляхом випадкової вибірки. 3. в обох групах попередньо вимірюють кілька змінних, які мають намір змінити в ході експерименту; 4. вводяться плановані зміни; 5. вимірюються наслідки нововведень.

^ 10. Суспільство як система.

Суспільство - це відокремитися від природи частина матеріального світу, яка включає способи об'єднання людей і форми їх взаємодії.

Ознаки: 1. найбільша система, тобто яка не входить в якості складової вже нікуди; 2. суспільство відтворює саме себе (поповнюється за рахунок дітей); 3. шлюби укладаються між представниками об'єднання для відтворення потомства; 4. мають ім'я, з яким асоціюється кожен член даного об'єднання; 5. має власну культуру, історію, які виступають ядром; 6. мають свою територію, на якій базується; 7. виробляє форми взаємодії, які в його межах одноманітні і стійкі; 8. має єдину мову спілкування.

Стани - соц. групи, місце яких в суспільстві визначається не тільки їх становищем у системі соціально-економічних відносин, але також сформованими традиціями та правовими актами. (Товариство закритого типу)

Класи - займають різне місце в системах суспільного розподілу праці, відносин власності на засоби виробництва і розподілу суспільного продукту (товариство відкритого типу)

Жителі міста і села; представники розумової та фізичної праці; соціально-демографічні групи; національні спільності.

^ 11. Розвиток суспільства.

Закони: 1. закон прискорення історії - кожен наступний період історичного розвитку коротшим від попереднього і більш насичений соціологічними, культурними, економічними і політичними подіями; 2. закон нерівномірності історичного розвитку - країни та народи розвиваються з неоднаковою швидкістю.

Особливості: розвивається поступально від нижчих форм до вищих, і воно називається прогресом. Проте в окремі періоди людського розвитку людство вступає на шлях регресу (повернення до старого). Прогрес - процес глобальний, хар-ющий в цілому розвиток людства на всьому протязі історії, а регрес - локальний процес, що охоплює окремі суспільства в історично порівняно невеликі проміжки часу.

Форми: реформістський (часткове вдосконалення в якій-небудь окремій сфері суспільства, що не торкаються осн. Соц. Шари, повільне, плавне і поступальний розвиток) і революційний (повне або комплексне зміну життя суспільства, що зачіпають всі сфери; короткочасні і довготривалі)

Модернізація - перехід від доіндустріального суспільства до індустріального.

12. Культура.

Це форма і результат пристосування до навколишнього середовища. Культура є сума всіх людських зусиль, спрямованих на освоєння навколишнього середовища і створення необхідних для цього матеріальних і нематеріальних засобів. Пристосовуючись до середовища довгий історичний час, суспільство виробляє корисні інструменти для вирішення безлічі завдань для задоволення найважливіших потреб - вони отримали назву соціальних інститутів.

Культура - сукупність традицій, звичаїв, соц. норм, правил, що регулюють поведінку тих, хто живе зараз, і переданих тим, хто житиме завтра.

^ 18. Поняття і функції соц. інститутів.

Соц. інститут являє собою каркас, на якому грунтується суспільство. Всі соц. інститути мають речову складову (сімейний - ЗАГС, св-во про укладення шлюбу, обручку; армія - військкомат, форма, техніка; гос-во - конституція, органи управління, символіка: герб, гімн, прапор). Соц. інститути існує для задоволення суспільних потреб (5 ступенів Маслоу):

- Фізичні (в основі): інститути виробництва матеріальних благ;

- Потреба в безпеці: армія, органи управління;

- Потреба у відтворенні: соц. інститут - сім'я;

- Духовні потреби: мистецтво, релігія, наука, освіта.

Соц. інститути - організовані об'єднання людей, що виконують певні значущі функції, що забезпечують спільні досягнення, цілі на основі виконуваних соц. ролей, які задаються соц. нормами, цінностями та образами поведінки.

Функції: 1. забезпечення задоволення певних потреб; 2. забезпечення узгодженості між діючими індивідами; 3. інтеграція зусиль на виконання певних суспільних цілей.

^ 20. Формування нових політичних відносин в Росії.

З'явилося безліч нових політичних інститутів. Інститути відкритої демографії: погоджувальні комісії, громадські ради і палати, слухання з різних проблем. Політичні інститути виступають носіями суспільних відносин (разом з тими людьми, які працюють в них: чиновниками держустанов, апаратом політичних партій і громадських рухів, редакційними співробітниками газет, службовцями та працівниками фірм, корпорацій та об'єднань). У сфері політичних інститутів піар (зв'язки з громадськістю) представлений піар-агенствами,-фірмами, консультаційними фірмами, прес-центрами, прес-службами і т.п. Зовсім недавно з'явився новий інститут - повноважних представників президента в регіонах. Його гол. завдання - боротьба за наведення там правового порядку. Але замість цього вони займаються господарською діяльністю, намагаються зміцнити свій вплив і свій авторитет, втягуються в безплідні конфлікти з губернаторами. На думку деяких політичних діячів, введення цього інституту є помилковим.

^ 21. Сім'я як соц. інститут.

Сім'я - соц. система, що має риси соц. інституту та соц. групи. Як соц. інститут, сім'я характеризується сукупністю соц. норм, санкцій та образів поведінки, що регламентують взаємини між подружжям, батьками та їх дітьми та ін родичів. У родини є сімейне право, де закон визначає що таке сім'я, які права та обов'язки чоловіка і дружини, дітей і батьків. У дітей, на відміну від тварин дитинчат, саме протяжність дитинство. Їм присвоюють не тільки і імена, але ще мають права спадкування майна, соц. статусу і становища в суспільстві, ототожнення з певною лінією спорідненості - генеалогію. Сім'я включає в себе всю систему суспільних відносин: шлюбних, правових, соціальних, господарсько-побутових, економічних, моральних, етичних, психологічних, емоційних. Під структурою сім'ї розуміють сукупність відносин між її членами, що включає, крім відносин споріднення, систему духовних, в т.ч. моральних відносин, а також відносин авторитету влади і т.д. Виділяють 2 типи: авторитарний (примусова влада в сім'ї за 1 її членом) і демократичний (рівноправне розподіл обов'язків).

^ 22. Соціальні проблеми сучасної сім'ї.

Криза сім'ї обумовлений:

 1. постійне збільшення питомої ваги матерів-одиначок;

 2. зростання числа батьків (вітчима, мачухи, прийомних), не пов'язаних з які виховує дитиною біологічними узами;

 3. зниження шлюбності і народжуваності;

 4. збільшення числа однодетних батьків;

 5. криза батьківській виховної ролі;

 6. збільшення числа розлучень, покинутих дітей і сиріт.

^ 23. Стан сімейно-шлюбних відносин у Росії.

Збільшення розлучень. Збільшення повторних шлюбів. На першому місці кар'єра, а потім сім'я. Деякі взагалі за все життя не одружувалися і не мають дітей. Раніше була однокарьерная сім'я, коли 1 член сім'ї (чоловік) робив кар'єру, а 2 займався сім'єю, зараз же двукарьерная сім'я, коли і чоловік і дружина займаються кар'єрою. Це бездітні сім'ї в силу своєї зайнятості.

^ 24. Основні риси соц. організації.

Соціальна організація - це такий спосіб спільної діяльності людей, при якому вона приймає форму жорстко упорядкованого, регульованого, скоординованого і спрямованого на досягнення конкретних цілей взаємодії. У неї є свої назву, цілі, статут, сфера діяльності, порядок роботи, штат співробітників. Організації властива ієрархія-вертикальне розташування людей по рангах, а також управління - механізм, що упорядковує взаємодію людей. Кожна людина має чітко поставлені цілі і завдання, які і покликаний виконувати. Така система зв. адміністративної, або цільової, яка включає в себе розподіл функцій, субординацію посад, систему комунікацій. Організація включає в себе слід. складові частини (по Дж. і М. Бізанц): персонал, інструменти або обладнання, норми та інструкції, що описують те, як ними користуватися.

^ 25. Держава і громадянське суспільство.

Громадянське суспільство - 1. відображення реальності, яка існує незалежно від нашої свідомості; 2. гасло чи ідеал, до встановлення якого люди прагнуть.

 1. охоплює всю сукупність неполітичних відносин. Воно включає відносини сімейні, крово-родинні, міжнаціональні, релігійні, економічні, культурні; відносини різних класів і верств, демографічний склад суспільства, форми спілкування людей і т.п. - Соціологічний сенс

 2. означає певну реальність, описувану через сукупність неполітичних відносин. Але в якості ідеологічного поняття, воно вказує, якою має бути та реальність, до якої спрямовані погляди прогресивно мислячих людей. Воно уособлює собою ідеальне суспільство - суспільство вільних, суверенних особистостей, наділених самими широкими громадянськими і політичними правами, активно беруть участь в управлінні державою, вільно виражають свої думки і пр. (під такими гаслами були проведені революція 1917, перебудова в 80-х, мирна революція 1991).

Держава - частина політичної системи суспільства, її головний інститут. Відмінна риса держави - суверенність (верховна влада + незалежність). Вона виражається в тому, що йому належить право офіційно представляти все суспільство в цілому, видавати нормативні акти, в тому числі закони, обов'язкові до виконання всіма членами суспільства; здійснювати правосуддя. Держава виступає як сила, здатна здійснити примус стосовно будь-якого члена суспільства. Громадянське суспільство як реальність співпадає з громадянським суспільством як ідеалом тільки в одному випадку: коли встановлюється правова держава. Воно засноване на верховенстві права в суспільстві, свободі людей, їх рівності в правах як природжених властивостей людини. У правовій державі джерелом законів виступає громадянське суспільство. Воно визначає собою держава, а не навпаки.

Відносини між суспільством і державою будуються за 2 лініях: 1. держава пригнічує суспільство - тоталітарне гос-во; 2. ніхто нікого не пригнічує - правове гос-во.

^ 26. Поняття та теорії особистості в соціології.

Особистість - вираз соціальної сутності та змісту людини як суб'єкта діяльності і суспільних відносин. Особистість виступає як носій і специфічних соціальних властивостей людини, що характеризують його національну і класову приналежність, професію і вид діяльності, світогляд і ціннісні орієнтації, інтереси, цілі, ідеали. В процесі своєї життєдіяльності в суспільстві особистість грає різні соціальні ролі.

Існує 4 концепції розуміння особистості:

1. Рольова концепція: особистість як функція від того безлічі соціальних ролей, які притаманні будь-якому індивіду в тому чи іншому суспільстві. Соціальна роль - це модель поведінки, об'єктивно задана соціальною позицією особистості в системі суспільних і міжособистісних відносин.

2. Концепція особистості Фрейда: людину як система потреб, а суспільство - як систему заборон, табу. Несвідомі прагнення особистості утворять її потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дії. У силу неможливості задоволення інстинктивних потреб у їхній природно-природній формі через соціальні нормативні обмеження людин змушений постійно шукати компроміс між глибинним потягом і суспільно прийнятною формою його реалізації.

Модель особистості - ступеневу освіту: нижчий шар (Воно або Ід), представлений несвідомими імпульсами і «родовими спогадами», середній шар (Я або Его) і верхній шар (Над-Я або Супер-Его) - норми суспільства, сприйняті людиною.

3. Поведінкова концепція: поведінка кожної людини обумовлюється і контролюється соціальним середовищем через мови, звичаї, соціальні інститути, засоби масової інформації. Взаємодіючи з іншими людьми, людина в будь-якій соціальній групі «дотримується» свій інтерес: якщо його поведінка заохочується, позитивно стимулюється, то він і буде лояльний, доброзичливий стосовно оточуючим, і до системи в цілому, якщо ж він не отримує визнання з боку суспільства, то він буде вести себе агресивно. Але кожна людина прагне уникнути покарань і отримувати заохочення і в цьому плані однозначно реагує на зовнішні стимули і соціальні накази.

4. Діяльнісний підхід: людина як діяльного істоти, переслідує свої цілі, завдання, чия поведінка і вчинки неможливо пояснити тільки з погляду раціональності. В основі особистості лежить багатство зв'язків людини зі світом, що виявляється у предметній діяльності, спілкуванні, пізнанні. Центральною категорією аналізу, що дає ключ до розуміння особистості, є категорія «діяльність».

^ 28. Соціальний контроль і поведінка особистості.

По відношенню до суспільства виконує: охоронну і стабілізуючу функції і являє собою особливий механізм підтримки громадського порядку за допомогою використання владних повноважень і включає такі поняття як соціальні норми, санкції і влада. Соц. норми - приписи, вимоги, побажання та очікування відповідної поведінки. Соц. приписи - заборона або дозвіл що-небудь робити, звернені до індивіда і виражені в будь-якій формі. Обов'язки свідчать про те, що виконавець даної ролі або носій даного статусу повинен робити стосовно у іншим виконавцям або носіям. Права говорять про те, що людина може дозволити собі або допустити у відношенні інших людей. Вони нерозривно пов'язані. Санкції - не тільки покарання, але також заохочення, що сприяють дотриманню соц. норм. Можуть бути формальними і неформальними.

^ 30. Соц. проблеми молоді.

Делінквентна поведінка. Алкоголізм, наркоманія, самогубство. Проблеми підлітків.

35. Соціальні статуси і ролі.

Статус - становище людини в групі або суспільстві. Сукупність усіх статусів називається статусним набором. Головний статус - найбільш характерний для даної людини статус, з яким його ототожнюють інші люди або він сам. Соц. статус становище людини в суспільстві яке він займає в суспільстві як представник великої соц. групи (професії, класу, національності, статі, віку, релігії. Статус може бути приписаним (об'єктивні характеристики) і який досягається (суб'єктивні хар-ки).

^ 36. Соц. групи і спільності.

Соц. група - 1. це сукупність індивідів, яких об'єднує набір загальних соц. ознак; 2. сукупність статусних позицій, що визначають відповідний комплекс прав і обов'язків членів групи. Виділяють великі і малі групи. Малі групи утворюються на основі появи більш-менш постійних і тісних контактів між декількома людьми або ж внаслідок розпаду якої-небудь великої соц. групи. Кількість людей в них коливається від 2 до 10, оптимально ~ 7 + -2. Можуть бути формальні і неформальні.

^ 38. Соц. стратифікація.

Це структура суспільства і його шарів, система ознак соц. диференціації на основі яких суспільство ділиться на класи і страти. Класи займають різне місце в системі суспільного розподілу праці, відносин власності на засоби виробництва і розподілу суспільного продукту. Класи виникають у суспільствах відкритого типу, а в закритих же суспільствах існують стани - соц. групи, місце яких в суспільстві визначається не тільки їх становищем у системі соц.-економічних відносин, але також сформованих традиціями та правовими актами. (визначаються народженням). Критерії соц. стратифікації: освіта, дохід, влада і престиж. Соц. групи виникають об'єктивно, на основі свідомої діяльності учасників.

^ 40. Історичні види соц. стратифікації.

Рабство - історично перша система соц. страт., яка з повним безправ'ям і крайнім ступенем нерівності. 2 форми: патріархальне (раб мав усі права молодшого члена сім'ї, його заборонялося вбивати) і класичне (говорить знаряддя, немає прав і власності, можна було вбити)

Каста - соц. групу, членством в якій людина зобов'язана винятково своїм народженням, і не може переходити з однієї в іншу. Приклад: Індія - священики, воїни, купці, робітники і селяни.

Стани - соц. група, що має закріпленими звичаями або юридичним законом і зраджували у спадок правами і обов'язками. Міжстанові шлюби допускалися, допускалася й індивідуальна мобільність.

Клас в широкому сенсі - велика соц. група людей, що володіють або не володіють засобами виробництва, що займає певне місце в системі суспільного розподілу праці та характеризується специфічним способом отримання доходу. У вузькому сенсі - будь-соц. страта в сучасному суспільстві, що відрізняється від інших доходом, освітою, владою і престижем.

^ 41. Механізм виникнення соц. мобільності та її види.

Сукупність соц. переміщень людей у ​​суспільстві (тобто зміна свого статусу) називається соц. мобільності. Може бути вертикальної і горизонтальної. У свою чергу вертикальна може бути висхідній і низхідній. Може бути межпоколенной (діти досягають більш високої соц. Позиції, або навпаки) і Внутрипоколенная (один індивід кілька разів змінює свій соц. Статус).

^ 44. Форми соц. відхилень у суспільстві.

Девиантность в широкому сенсі - будь-яке відхилення від прийнятих у суспільстві соц. норм, починаючи з самих незначних і кінчаючи самими серйозними. У вузькому - незначні проступки, ті, що не потрапляють під статтю КК. Для більш серйозних виділяють: делинквентность і злочинність. Будь-яке поведінка, що викликає несхвалення громадської думки, називають відхиляється. Девіантна поведінка може бути як позитивним (схвалення) так і негативним (засудження). Його характерна риса - культурний релятивізм, тобто один вчинок у різних суспільствах може схвалюватися або засуджуватися. Делінквентна поведінка - ненаказуемое з т.з. КК правопорушення: дрібне хуліганство, незначне розкрадання, бійки без особливо тяжких тілесних травм, обман і пр. Чи не схвалюється законом. Кримінальна поведінка карається законами КК. Злочинність може бути: професійної (мета - витяг засобів до існування, отримання доходу), кримінальної, господарської (посадові злочини, ухилення від сплати податків тощо), корислива (матеріальне збагачення шляхом заволодіння чужим майном або перевагами), організована (2 і більше чол-к, ієрархія, матеріально-технічна база, канали відмивання грошей, корупція, розділ сфер впливу) і політична (зловживання влади проти свого народу в політичних цілях або для усунення суперника).

^ 59. Цілі і завдання МСІ.

Мета МІ: Складається в інформаційно-аналітичному забезпеченні маркетингової діяльності на всіх рівнях: на Макро-рівні - дається аналіз стану ринку, закономірності та тенденції його розвитку, проводиться аналіз попиту; на Мікро-рівні - здійснюється аналіз і прогноз власних можливостей підприємства, оцінка його конкурентоспроможності, стану та перспектив розвитку того сегменту ринку, на якому функціонує дане підприємство. Навіщо потрібні МІ? Можливості знайти те, у чому люди потребують. Зниження невизначеності - більше інформації про ринок => менше невизначеності, компанії хочуть бути впевнені більше ніж на 70%.

У процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності маркетингових заходів менеджерам потрібно різноманітна інформація. Маркетингова інформація дозволяє підприємству:

- Знизити фінансовий ризик і небезпеку для образа фірми;

- Отримати конкурентні переваги;

- Стежити за маркетинговим середовищем;

- Координувати стратегію;

- Оцінювати ефективність діяльності;

- Підкріплювати інтуїцію менеджерів

Для того щоб отримати саме необхідну інформацію, менеджер замовник дослідження повинен:

1) формулювати проблему компанії при підготовці дослідження і створити умови для збору об'єктивної інформації всередині компанії;

2) переглянути постановку проблеми дослідником і переглянути її з дослідником до досягнення згоди про те, яка інформація повинна бути отримана і за який час це потрібно зробити;

3) переглядати хід дослідження і проміжні результати, а також наполягати на ясній трактуванні результатів дослідження.
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації