Приклад побудови простого Telnet сервера на Дельфі

1.doc (1 стор.)
ОригіналПростий Telnet сервер на Дельфі

Telnet |

18-02-2004 08:59

Здравствуйте.
Необхідно мати свій TelNet сервер. Як я розумію є 2 рішення:
1. Створення сервера "з нуля"
2. Програмування яким або образом готового сервера.
Радий буду отримати будь-яку інформацію в області цих двох варіантів, так як сам зіткнувся з такою задачею вперше.
Заздалегідь, дякую.
Відповіді:Шановні автори запитань! Велике прохання повідомити про результати вирішення проблеми на цій сторінці.
Інакше, що стежать за обговоренням, можливо мають аналогічні проблеми, не отримують ясного уявлення про їх вирішенні. А автори відповідей не отримують зворотного зв'язку. Що можна розцінювати, як прояв неповаги до відповідальним від автора питання.23-02-2004 17:02 | Повідомлення від автора питання

Перевірив - все відмінно ... працює :)
Тільки трохи треба пояснити:
1. Що за деректіви OnlyOurSubnet
2. А також не зовсім зрозумілий код:
{$ IFDEF OnlyOurSubnet}
AddrLen: = SizeOf (ClientAddr);
Sock: = Accept (OurSocket, @ ClientAddr, @ AddrLen);
{$ ELSE}
Sock: = Accept (OurSocket, nil, nil);
{$ ENDIF}
if (Sock <> INVALID_SOCKET) then
begin
{$ IFDEF OnlyOurSubnet}
/ / Ось тут - що за порівняння?
if (ClientAddr.sin_addr.S_addr = $ 0100007F) or
((ClientAddr.sin_addr.S_addr and $ 00FFFFFF) = (OurAddr.sin_addr.S_addr and
$ 00FFFFFF)) then
TControlThread.Create (True). CreateSocket (Sock)
else begin
Shutdown (Sock, SD_BOTH);
CloseSocket (Sock);
end;
{$ ELSE}
TSocketThread.Create (True). CreateSocket (Sock)
{$ ENDIF}
end;

AmonRa
Переглянути всі відповіді цього автора19-02-2004 11:08

У Delphi 7 є компонент TIdTelnetServer, можна спробувати використовувати його, я сам не юзал.

Або ось простенький прімерчік:

Файл Listener.pas:
/ / Simple telnet server example
/ / (C) 2003, by Alexander Lushin

unit Listener;

interface

uses
Classes;

{$ DEFINE OnlyOurSubnet}

type
TTerminalThread = class (TThread)
private
{Private declarations}
protected
procedure Execute; override;
end;

function StartServices: boolean;
procedure StopServices;

implementation

uses Windows, WinSock, Sockets, SysUtils;

var
TerminalThread: TTerminalThread = nil;

function StartServices: boolean;
begin
Result: = False;
InitWinsock;
TerminalThread: = TTerminalThread.Create (False);
Result: = Assigned (TerminalThread);
end;

procedure StopServices;
begin
if Assigned (TerminalThread) then
TerminalThread.Terminate;
TerminalThread: = nil;
CloseWinsock;
end;

procedure TTerminalThread.Execute;
const
TmpBool: BOOL = True;
var
OurSocket: TSocket;
OurAddr: TSockAddr;
{$ IFDEF OnlyOurSubnet}
ClientAddr: TSockAddr;
AddrLen: Integer;
{$ ENDIF}
Sock: TSocket;
OurName: string [32];
OurInfo: PHostEnt;
begin
Priority: = tpLower;
FreeOnTerminate: = True;
if gethostname (@ OurName [1], 30) <> SOCKET_ERROR then
begin
OurInfo: = gethostbyname (@ OurName [1]);
if Assigned (OurInfo) then
begin
OurAddr.sin_family: = AF_INET;
OurAddr.sin_port: = htons (TerminalPort);
Move (OurInfo.H_Addr ^ ^, OurAddr.sin_addr.S_addr, SizeOf (OurAddr.sin_addr.S_addr));
OurSocket: = Socket (AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
SetSockOpt (OurSocket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, @ TmpBool, SizeOf (TmpBool));
if Bind (OurSocket, OurAddr, SizeOf (OurAddr)) <> SOCKET_ERROR then
while not Terminated do
begin
if Listen (OurSocket, MaxTerminalConn) <> SOCKET_ERROR then
begin
{$ IFDEF OnlyOurSubnet}
AddrLen: = SizeOf (ClientAddr);
Sock: = Accept (OurSocket, @ ClientAddr, @ AddrLen);
{$ ELSE}
Sock: = Accept (OurSocket, nil, nil);
{$ ENDIF}
if (Sock <> INVALID_SOCKET) then
begin
{$ IFDEF OnlyOurSubnet}
if (ClientAddr.sin_addr.S_addr = $ 0100007F) or ((ClientAddr.sin_addr.S_addr and $ 00FFFFFF) = (OurAddr.sin_addr.S_addr and $ 00FFFFFF)) then
TControlThread.Create (True). CreateSocket (Sock)
else begin
Shutdown (Sock, SD_BOTH);
CloseSocket (Sock);
end;
{$ ELSE}
TSocketThread.Create (True). CreateSocket (Sock)
{$ ENDIF}
end;
end;
Sleep (5);
end;
end;
end;
end;

initialization

finalization
StopServices;

end.

Файл Sockets.pas:
/ / Simple telnet server example
/ / (C) 2003, by Alexander Lushin

unit Sockets;

interface

{$ I-}

uses
Classes, Windows, WinSock;

type
TControlThread = class (TThread)
private
{Private declarations}
SrcSocket: TSocket;
protected
procedure Execute; override;
public
procedure CreateSocket (Sct: TSocket);
end;

TmpFDSet = record
fd_count: u_int;
fd_array: array [0 .. 0] of TSocket;
end;

TmpFDSet2 = record
fd_count: u_int;
fd_array: array [0 .. 1] of TSocket;
end;

var
TerminalPort: integer = 23;
MaxTerminalConn: integer = 10;
TimeOut: dword = 60;

const
TV: TimeVal = (tv_sec: 0; tv_usec: 100);

procedure InitWinsock;
procedure CloseWinsock;

implementation

uses SysUtils, SyncObjs, Dialogs;

type
TCommand =

const
CmdStrs: array [cmdSetMaxConn .. cmdBye] of string = ('SET MAXCONN', 'GET MAXCONN', 'SET ACCEL', 'GET ACCEL', 'SET TIMEOUT', 'GET TIMEOUT', 'HELP', 'BYE' );
HelpStr: string = 'Commands:' # 13 # 10 +
'Set MaxConn <Max_Connection_Number> - Sets Max incoming connections number' # 13 # 10 +
'Get MaxConn - Shows max incoming connections number' # 13 # 10 +
'Set Accel - Turns on / off multipart transfers (Not implemented)' # 13 # 10 +
'Get Accel - Shows multipart transfers status (Not implemented)' # 13 # 10 +
'Set TimeOut <TimeOut> - Sets IO timeout (in seconds)' # 13 # 10 +
'Get TimeOut - Shows IO timeout' # 13 # 10 +
'Help - Shows this message' # 13 # 10 +
'Bye - Terminate control session' # 13 # 10;

procedure TControlThread.Execute;
var
Buf, BufTmp: PChar;
i, j, l, Received, Total: integer;
A, Msg: string;
Cmd, Tmp: TCommand;
begin
GetMem (Buf, $ 10000);
try
Msg: = 'Ready ...' # 13 # 10 # 13 # 10 '>';
Send (SrcSocket, (@ Msg [1]) ^, Length (Msg), 0);

Cmd: = cmdUnknown;
repeat
FillChar (Buf ^, $ 10000,0);
BufTmp: = Buf;
Total: = 0;
Received: = 0;
repeat
if Total> $ FFF0 then
break;
Received: = Recv (SrcSocket, BufTmp ^, 1,0);
if (Received = 0) or (Received = SOCKET_ERROR) or (BufTmp [0] = # 10) then
break;
Inc (Total, Received);
Inc (BufTmp, Received);
until false;
if Received <> SOCKET_ERROR then
begin
A: = UpperCase (StrPas (Buf));
Cmd: = cmdUnknown;
if A <>'' then
for Tmp: = cmdSetMaxConn to cmdBye do
begin
if Copy (A, 1, Length (CmdStrs [Tmp])) = CmdStrs [Tmp] then
begin
Cmd: = Tmp;
Delete (A, 1, Length (CmdStrs [Tmp]));
break;
end;
end;
Msg: ='';
case Cmd of
cmdGetMaxConn:
Msg: = 'Max incoming connections =' + IntToStr (MaxConn);
cmdGetTimeOut:
Msg: = 'IO timeout =' + IntToStr (TimeOut);
cmdSetMaxConn:
begin
i: = 1;
l: = Length (A) -2;
while (i <= l) and (not (A [i] in ['0 '.. '9'])) do inc (i);
j: = i;
while (j <= l) and (A [j] in ['0 '.. '9']) do inc (j);
l: = ji;
try
MaxConn: = StrToInt (Copy (A, i, l));
except
end;
Msg: = 'Max incoming connections now set to' + IntToStr (MaxConn);
end;
cmdSetTimeout:
begin
i: = 1;
l: = Length (A) -2;
while (i <= l) and (not (A [i] in ['0 '.. '9'])) do inc (i);
j: = i;
while (j <= l) and (A [j] in ['0 '.. '9']) do inc (j);
l: = ji;
try
TimeOut: = StrToInt (Copy (A, i, l));
except
end;
Msg: = 'IO timeout now set to' + IntToStr (TimeOut);
end;
cmdGetAccel, cmdSetAccel:
Msg: = 'Not implemented';
cmdHelp:
Msg: = HelpStr;
cmdBye:
Msg: = 'Good Bye!';
else Msg: = 'Unknown command!'
end;
if Msg <>'' then
begin
Msg: = Msg + # 13 # 10 '>';
Send (SrcSocket, (@ Msg [1]) ^, Length (Msg), 0);
end;
end else break;
until Cmd = cmdBye;
finally
Shutdown (SrcSocket, SD_BOTH);
CloseSocket (SrcSocket);
FreeMem (Buf);
end;
end;

procedure TControlThread.CreateSocket (Sct: TSocket);
begin
SrcSocket: = Sct;
FreeOnTerminate: = True;
Priority: = tpLower;
Resume;
end;

procedure InitWinsock;
var
WSAInfo: WSAData;
begin
WSAStartup (MAKEWORD (2,0), WSAInfo);
end;

procedure CloseWinsock;
begin
WSACleanup;
end;

initialization

finalization

end.

Може я де чого забув, тому видирав із проекту тільки те, що відноситься до питання.

Олександр
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації