Шпори на ГОСи за спеціальністю антикризове управління

1.docx (19 стор.)
Оригінал


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19^

55. Застосування методу дисконтування грошових потоків для оцінки вартості підприємства. Розрахунок грошового потоку. Визначення вартості дисконту. Модель Гордона.


Метод дисконтування грошових потоків здійснюється в кілька етапів:

-Розрахунок грошового потоку, визначення ставки дисконту; розрахунок величини вартості в пост прогнозний період; розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків і вартості в пост період; внесення підсумкових поправок.

Існують 2 основних методи розрахунку величини потоку грошових коштів: непрямий, аналізує рух грошових коштів по направле

ніям діяльності, прямий - заснований на аналізі руху грошових коштів по статтях приходу і витрати, тобто по бух. рахунками. Застосування непрямого методу передбачає наступну структуру формування грошового потоку: 1) грошовий потік (ДП) від основної діяльності: прибуток (за вирахуванням податків) + (плюс) амортизаційні відрахування

- (Мінус) зміни суми поточних активів (короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, запаси, інші поточні акти


ви)

+ (Плюс) зміна суми поточних зобов'язань (кредиторська заборгованість, інші поточні зобов'язання); + (плюс) ДП від інвестиційної діяльності;

- (Мінус) зміни суми довгострокових активів (нематеріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні вкладення, довго


термінові фінансові вкладення, інші оборотні активи)

+ (Плюс) ДП від фінансової діяльності

+ (Плюс) зміна суми заборгованості (короткострокових і довгострокових кредитів і позик) + (плюс) зміна величини власних коштів (статутного і накопиченого капіталу, цільових надходжень). Сумарна зміна грошових коштів - одно збільшенню (зменшенню) залишку грошових коштів між двома періодами. Ставка дисконту з математичної точки зору - процентна ставка, використовувана для перерахунку майбутніх потоків доходів в одиничну величину поточної вартості, що є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. В економічному сенсі - ставка дисконтування

вання - це необхідна інвесторами ставка доходу на вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об'єкти інвестування. Ставка дисконту розраховується з урахуванням трьох факторів:

-Наявність у багатьох підприємств різних джерел залучення капіталу, які вимагають різних рівнів компенсації; - необхідність обліку для інвесторів вартості грошей у часі; фактор ризику (ступеня ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів) Існують наступні методики визначення ставки дисконту:

-Для грошового потоку для власного капіталу (модель оцінки капітальних активів, метод кумулятивного побудови) - для грошового потоку для всього інвестованого капіталу - метод середньозваженої вартості капіталу.

Для грошового потоку для всього інвестованого капіталу зміниться ставка дисконту дорівнює сумі зважених ставок віддачі на собст

венний капітал і позикові кошти, де як ваги виступають частки власних і позикових коштів у структурі капіталу. Така ставка називається середньозваженої і розраховується за формулою. WACC = К d (I-tc) Wd + К р Wp + Ks Ws

Де К d - вартість залученого позикового капіталу, tc - ставка податку на прибуток підприємства, Wd-частка позикового капіталу в стуктуре капітал підприємства; К р - вартість залучення акціонерного капіталу (привілейовані акції); Wp-вартість привілейованих акцій у структурі капіталу підприємства; Ks - вартість залучення акціонерного капіталу {звичайні акції); W s - вартість обикно

ських акцій у структурі капіталу підприємства.
^

56. Зміст категорій: реструктуризація, реформування, реорганізація. Види реструктуризації. Етапи комплексної діагностики об'єкта реструктуризації.


Реструктуризація - розділ теорії управління змінами, спрямований на підвищення вартості бізнесу на основі моделювання организац структури та реінжинірингу. Як критерій ефективності проведених перетворень виступає зміна вартості бізнесу.

Реструктуризація підприємства - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства і підвищення його платоспроможності.

Це процес спрямований на моделювання та оптимізацію організаційної структури Процес спрямований на підвищення ринкової вартості, поліпшення показників ФГД.

^ Мета Р. - підвищення якості управління та реалізація стратегій з підвищенням вартості компанії, її капіталізації. Завдання: - залучення кредитних інвестиційних ресурсів-пошук партнерів по бізнесу-розширення і укрупнення виробництва-диверсифікація виробництва-дроблення майнового комплексу на різні підприємства Об'єкт Р. - то на, що спрямована дія реструктуризації, завжди відбувається намилується суб'єкті госп. діяльності. Предмет Р.: - бізнес процеси всередині організації-стратегія розвитку-системи управління підприємством Законодавча база: - закон про банкрутство-нормативно - правові акти про злиття та поглинання-антимонопольне законодавство-податкове право, інформаційна база: - дані фінансового обліку-інформація про бізнес процесах

Види реструктуризації: 1. Реорганізація - процес підвищення якості управління на основі формування нового юр. особи, злиттів, поглинання або поділу компаній.

2. Реформування - процес моделювання інституційних суб'єктів управління всіх рівнів (федеральні, суб'єкти) .3. Реінжиніринг - процес вдосконалення системи управління та бізнес процесів на основі використання сучасних фінансово-економічних моделей і систем автоматизації управління.

Цілі: 1) вирішення глобальних соц.-економ. Проблем 2) формування нових постулатів Взаємозв'язок: реструктуризація на стадії банкрутства, відновлення платоспроможності.

Таким чином, грошовий потік є інструментом управління вартістю організації у процесах реструктурізаціі.Подход повинен бути неупередженим, орієнтованим тільки на приріст вартості. Підприємство повинно розглядатися з точки зору того, чи приносить воно дохід, що перевищує вартість залучення його капіталу, або нет.Показатель чистого прибутку не корелює з ринковою вартістю підприємства так стійко, як показник грошового потоку, оскільки перший не враховує:

-Розміри інвестицій в основні засобів;

-Величину власних оборотних коштів;

-Потреби підприємства у фінансуванні;

-Діловий і фінансовий ризики, характерні для даного підприємства.

Сенс управління грошовим потоком і вартістю підприємства полягає у створенні нової вартості.

Створення повий вартості передбачає спочатку виявлення конкретних факторів, що визначають її зміну, потім розробку на їх основі стратегій щодо збільшення вартості і далі - послідовне цілеспрямоване втілення цих стратегій. Реінжиніринг - управління нововведеннями, спрямоване на підвищення фінансово-економічної та виробничої ефективності.

Реструктуризація взаємопов'язана з термінами реформування і реорганізація, які також відносяться до теорії управління змінами. Реформування - елемент теорії управління змінами, спрямований на підвищення ефективності бізнесу, економічного статусу територій в процесі глобальних політико-екон перетворень (враховують більшою мірою фактори зовнішнього середовища, завжди спрямований на зміну корпоративної стратегії). Реорганізація - процес управління змінами, спрямований на зростання вартості бізнесу за допомогою злиттів, поглинань, тобто веде до формування нових юр. осіб.

Реорганізація може здійснюватися такими способами (п. 1 ст. 57 і ст. 58 ЦК): 1. Перетворення - зміна організаційно-правової форми юридичної особи;

2. Злиття - припинення двох або декількох юридичних осіб та утворення на їх основі нової юридичної особи; 3. Приєднання - припинення двох або декількох юридичних осіб та перехід їх прав і обов'язків до іншого існуючого юридичній особі; 4. Виділення - створення одного або декількох юридичних осіб, до яких переходить частина прав і обов'язків реорганізованих юридичної особи без її припинення; 5. поділ - припинення юридичної особи, коли всі його права та обов'язки переходять до новостворених юридичним особам.

^ Суб'єкт реструктуризації - одне підприємство.

Предмет - його организац. структура.

Суб'єктами реорганізації є кілька горизонтально (учасники одного технологічного процесу) і вертикально (учасники логістичного ланцюжка від постачання сировини до випуску продукції) розташованих юр осіб.

Предмет - модель бізнесу.

Оцінка вартості підприємства з метою реструктуризації увазі оцінку «як є» виходячи з даних про поточний стан підприємства та оцінку передбачуваного проекту реструктуризації на основі прогнозованих грошових потоків з урахуванням синергічного ефекту.

Управління вартістю підприємства в процесах реструктуризації вимагає від менеджера особливого підходу. Він повинен концентруватися на довгострокових грошових потоках, а не на сьогохвилинних зміни величини прибутку в розрахунку на акцію. Таким чином, грошовий потік є інструментом управління вартістю організації у процесах реструктуризації

Підхід повинен бути неупередженим, орієнтованим тільки на приріст вартості. Підприємство повинно розглядатися з точки зору того, чи приносить воно дохід, що перевищує вартість залучення його капіталу, чи ні.

Показник чистого прибутку не корелює з ринковою вартістю підприємства так стійко, як показник грошового потоку, оскільки перший не враховує:

Сенс управління грошовим потоком і вартістю підприємства полягає у створенні нової вартості.

Створення нової вартості передбачає спочатку виявлення конкретних факторів, що визначають її зміну, потім розробку на їх основі стратегій щодо збільшення вартості і далі - послідовне цілеспрямоване втілення цих стратегій.

^ Грошовий потік - це показник плану (звіту) про рух ден коштів.

Критерій оцінки - сальдо поточне і сальдо з наростаючим підсумком.

Текущ сальдо розраховується на основі:

1 Ден припливу включ виручку від реализ і позареалізаційні деят-ти

Ліквідація вартість (вартість активів, сформованих за участю власного і залученого капіталу, з урахуванням морального та фізичного зносу на дату оцінки) інші джерела доходу.

2 ^ Ден відтік включаючи операції витрати (без урахування амортизації) Амортизаційний резервний фонд враховується в ден притоці в доходах від позареалізаційної діяльності або показується окремим рядком.

% За кредитами банкам

Погашення маси кредиту

Лізингові платежі

Податки з обороту податок на прибуток

Якщо розглядається інвестиційна, а не поточна діяльність в ден притоці вчить основний капітал проекту, а в ден відтоку - використання цього капіталу з урахуванням графіка фінансування.
^

57. Цілі реструктуризації бізнесу при впровадженні моделі координування. Ознаки координування як типу організаційного управління.


Метою реструктуризації є забезпечення зростання ефективності діяль

ності і керованості підприємства. Підцілі даної мети устанавлива

ються залежно від об'єкта реструктуризації. Основними об'єктами реструктуризації виступають: система управління; організаційна структу

ра; майновий комплекс; заборгованості підприємства.

^ Цілі реструктуризації:

1 При функціональної реструктуризації реалізуються цілі менеджменту, спрямовані на зростання вартості бізнесу за допомогою фінансових, економіч, виробничих перетворень.

2 При корпоративної реструктуризації метою є перехід до найбільш ефективною для масштабу бізнесу і типу управління моделі организац розвитку (по Грейнеру).

У процесі реструктуризації за функціональним типом розглядається операційна, інвестиційна та фінансова стратегії, які є інструментами організаційного моделювання.

^ Операційна стратегія - стратегія узгоджених дій кожного підрозділу підприємства щодо досягнення встановлених цілей, правила регулювання їх діяльності. До основних видів даної стратегії відносять

ся: Продуктова стратегія; Функціональна стратегія; Стратегія менеджменту; Ресурсна стратегія.

^ Операційної стратегії спрямована на:

Аналізуються фактори:

Оптимальними є такі прийоми:

^ Інвестиційна стратегія спрямована на створення основних виробничих фондів, освоєння нових видів діяльності (при переході від делегування до координування), освоєння нових географічних ринків.

Аналізуються фактори:

Оптимальними є такі прийоми:

^ Фінансова стратегія - довгостроковий фінансовий план, закріплений в інвестиційному проекті.

В умовах високої циклічності розвитку економіки фінансова стратегія може розглядатися як довгостроковий фінансовий план поточного розвитку або інвестиційної діяльності, який включає наступні компоненти:

1. План доходів-витрат

2. Кеш - Фло движен ден коштів

3. оцінка бізнесу на основі NPV (чиста поточна вартість проекту)

Фінансова стратегія в процесі реструктуризації спрямована на формування і розподіл основного і оборотного капіталу на етапах реалізації проекту реструктуризації.

Оптимальними є такі прийоми:

Послідовне здійснення того чи іншого варіанту стратегій призводить до максимального збільшення грошового потоку і, як наслідок, до підвищення вартості підприємства.
^

58. Цілі реструктуризації компанії на стадіях її життєвого циклу. Застосування моделі Грейнера при визначенні передумов реструктуризації.


Л.Грейнер запропонував оригінальну модель, що описує розвиток організацій через послідовність кризових точок. Він виділяє 5 стадій організаційного розвитку, відокремлюваних один від одного моментами організаційних криз. Шлях організації з однієї стадії свого розвитку в наступну лежить через подолання відповідного кризи даного перехідного періоду. Л.Грейнер називає такі стадії і кризи організаційного розвитку:

  1. управління бізнес-ідеєю (створення та творчість);

  2. управління функціями (формалізація і побудова структур);

  3. управління процесами (делегування та диверсифікація);

  4. управління мережами (координація);

  5. управління знаннями (синергія і співробітництво).

Фаза 1. Створення бізнесу (творча частина). Фаза характеризується концентрацією зусиль на розвитку технології бізнесу і ринку, очікуванням винагороди в майбутньому, контролем негайного зворотного зв'язку.

Основна увага в цей період зосереджується на розробці продукту і його маркетингу. Організаційна структура компанії при цьому найчастіше залишається неформалізованій

^ Передумовою реструктуризації на даній стадії є криза лідерства: засновник бізнесу не справляється з проблемою зростання.

Метою реструктуризації на даній стадії є перегляд стратегії і тактики розвитку.

Фаза 2. Управління (формалізація і побудова структур і систем управління). Побудова формальних управлінських систем: організаційна структура, системи звітності та контролю, стандартизація бізнес-процесів, процедур і правил, встановлення більш формальних зв'язків, розвиток управлінських кадрів. Всі рішення приймаються на верхньому рівні і обмежують творчість керівників середньої ланки. Суперечності в упр-ии.

^ Передумовою реструктуризації на даній стадії є криза автономії (криза управління).

Метою реструктуризації на даній стадії є вдосконалення структури управління.

Фаза 3. Делегування. Виникає необхідність у децентралізації функцій, делегування повноважень. Створюються центри прибутку, система мотивації заснована на результатах, централізоване управління зосереджено на виробленні стратегії. Вище керівництво починає втрачати управління.

^ Передумовою реструктуризації на даній стадії є криза контролю.

Метою реструктуризації на даній стадії є посилення контролю.

Фаза 4. Координація Впровадження процедур корпоративного планування. Нові продуктивні групи розглядаються як центри інвестицій, технічні функції (логістика, автоматизація) зміщуються до центру.

^ Передумовою реструктуризації на даній стадії є криза бюрократії (меж) (люди втрачають підприємницький і творчий інтерес).

Метою реструктуризації на даній стадії є підвищення мотивації співробітників.

Фаза 5. Співпраця. Створення структури на основі самостійних бізнес-одиниць, перерозподіл функцій і ролей між підрозділами та центром. Виникають підвищені вимоги до менеджерів, мотивація орієнтована на кінцевий результат.

^ Передумовою реструктуризації на даній стадії є криза синергії в групі.

Метою реструктуризації на даній стадії є підвищення мотивації керівників.

Теорія організаційного розвитку, висунута Л.Грейнером, підводить до думки, що всі зміни в організації як би запрограмовані.

^

59. Порівняльний аналіз ознак реструктуризації і зміст типів організаційного управління «пряме управління» і «делегування». (Дописати ручкою графіки)


Реструктуризація - комплексна оптимізація системи функціонування підприємства відповідно до вимог зовнішнього оточення і виробленою стратегією його розвитку, що сприяє принциповому поліпшенню управління, підвищенню ефективності та конкурентоспроможності виробництва і випускається. Це процес спрямований на моделювання та оптимізацію організаційної структури Процес спрямований на підвищення ринкової вартості, поліпшення показників ФГД. Реструктуризація підприємства - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства і підвищення його платоспроможності.

^ Мета Р. - підвищення якості управління та реалізація стратегій з підвищенням вартості компанії, її капіталізації. Завдання: - залучення кредитних інвестиційних ресурсів-пошук партнерів по бізнесу-розширення і укрупнення виробництва-диверсифікація виробництва-дроблення майнового комплексу на різні підприємства Об'єкт Р. - то на, що спрямована дія реструктуризації, завжди відбувається намилується суб'єкті госп. діяльності. Предмет Р.: - бізнес процеси всередині організації-стратегія розвитку-системи управління підприємством зацію макро-і мікрорівня. коли ми розглядали суб'єкти реструктуризації на

макро-і мікрорівні.

^ Ознаки видів реструктуризації-За масштабами перетворень, По об'єктах впливу, За характером перетворень, По спрямованості перетворень, За застосовуваної стратегії створення вартості.

За масштабами перетворень розрізняють реструктуризацію макро-і мікрорівня. Кількість видів реструктуризації, що розрізняються за другою ознакою (об'єкт впливу), фактично не обмежена і залежить безпосередньо від об'єктів реструктуризації. Це може бути реструктуризація заборгованості, реструктуризація майнового комплексу, реструктуризація витрат і т.п. Третя ознака - характер перетворень. Відповідно до цього ознакою на мікрорівні можна виділити два види реструктуризації: оперативну і стратегічну. оперативна реструктуризація має короткостроковий характер (1 рік) і спрямована на реалізацію заходів з найбільш швидкою віддачею, що необхідно для швидкого виведення компанії з кризового стану. Стратегічна реструктуризація має довгостроковий характер (3-5 років), в її

рамках, як правило, здійснюються досить глибокі перетворення, спрямовані на збільшення ринкової вартості компанії. Згідно з четвертим ознакою - спрямованості перетворень - розрізняють внутрішню і зовнішню реструктуризацію, також можна зустріти такі назви цих видів: реструктуризація без ознак реорганізації та реструктуризація із здійсненням реорганізації.

І, нарешті, п'ятий ознака - вживана стратегія створення вартості (бізнесу). У відповідності з даним ознакою розрізняють поточну, інвестиційну та финансовуюреструктуризацию.


Модель делегування:

Комплексний аналіз фінансового стану підприємств, які перебувають у кризовій ситуації, показує, що основні заходи фінансового оздоровлення повинні бути сьогодні спрямовані на усунення недоліків внутрішньофірмового економічного управління.


Для подолання причин кризових тенденцій повинні застосовуватися спеціальні методи фінансового оздоровлення шляхом реформування підприємства.

Одним із напрямів реформування підприємств є їх реструктуризація на основі поділу та виділення функціональних підрозділів в самостійних підрозділів в самостійні центри фінансової відповідальності або бізнес - одиниць.

Практика реструктуризації російських підприємств виділяє два напрямки їх реформування. Перше-це різного роду поділу та виділення функціональних підрозділів підприємства в самостійні бізнес-одиниці. другий напрямок, навпаки, полягає в інтеграції підприємства з іншими організаціями, наприклад шляхом входження у ФПГ, холдинг.
^

перший - створення ЦФО.


На наступному етапі ЦФО можуть бути перетворені самостійні виробництва, юр особи. при цьому материнка починає виконувати типові функції холдингу - штабні функції, стратегічне планування.

позитивний підсумок - функціональні підрозділи отримують ринкову самостійність і починають заробляти гроші. підвищується виправданість прийнятих управлінських рішень а так само отвтественность.


Модель делегування:
^

60. Бізнес-план фінансового оздоровлення: мета, завдання, основні етапи. Результати реалізації бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємства.

БП - це план здійснення бізнес операцій, дій фірми, що містить відомості про фірму, товар, його виробництві, ринках збуту, маркетингу та ін Залежно від ринкової ситуації та мети складання БП можуть бути різні. У нашому випадку для фін. оздоровлення, (для нового, для розвитку).

^

Основними завданнями бізнес-плану організації є: визначення короткострокових і довгострокових цілей діяч

ності організації; вироблення конкретних напрямів виробничо-госпо

жавної діяльності організації відповідно до потреб

^

ностями ринку і можливістю отримання необхідних фінансових ресурсів; розробка комплексу процедур щодо вдосконалення про

изводства, фінансового потенціалу (фінансової політики), системи управління, постачання і збуту; проведення інвентаризації майна та визначення соста

^

ва вільних активів для їх подальшого продажу; обгрунтування заявки на отримання фінансової допомоги; обгрунтування зміни виробничої орієнтації орга

^

нізації і випуску нових видів продукції більш рентабель

них для організації; обгрунтування при необхідності реорганізації юридичес

кого особи (поділ, приєднання, виділення і т. д.); розробка плану конкретних заходів щодо фінансового
оздоровленню організації, термінів їх реалізації; розробка плану дій з реструктуризації кредіторс

^

кою і дебіторської заборгованостей

Основні етапи БП фін. оздоровлення:

1) Загальна характеристика підприємства. Найменування, дата реєстрації пр.адреса, вид діяльності, форма власності, коли включено до реєстру, реквізити, адреса ФНС, ПІБ, телефони, хар-ка менеджерів відповідають за результати роботи підприємства. 2) Короткі відомості за планом фін. оздоровлення. Терміни реалізації плану, сума необхідних фін. засобів. Фінансові результати реалізації плану (чиста поточна вартість, внутрішня норма прибутку, дисконтний термін окупності проекту. 3) Аналіз фінансового стану. Характеристика облікової політики, зведена таблиця фін. показників підприємства заходи щодо відновлення платоспроможності, 4) Перелік заходів, аналіз, висновки (зміна керівництва, інвентаризація, зниження витрат виробництва, продаж дочок, продаж незавершоннкі, оптимізація дебіторки і кредиторки, кап. ремонт, вдосконалення праці, автоматизація обладнання). 5) Ринок і конкуренція. Опис галузі, ринки, розміри ринків, проникнення на ринок, засоби комунікації, конкуренція, аналіз і висновки та ін 6) Діяльність у сфері маркетингу. Стратегія маркетингу (с. проникнення на ринок, з ріст), комунікації, Стратегія здійснення продажів (характеристика та аналіз ринку збуту та ін) Продукти і послуги (ЖЦ продукту, дослідження і розробки. 7) План виробництва. Виробнича програма підприємства, планований обсяг продажів продукції, потреба в основних фондах, розрахунок потреби в ресурсах. Розрахунок потреби в персоналі та з.п. Кошторис витрат і калькуляція себестоімості.Потребность в додаткових інвестиціях. 8) Фінансовий план. Прогноз фін. результатів. розрахунок ДП, розрахунок коеф. внутрішньої норми прибутку.

^

Внутрішня норма прибутку - ставка дисконтування, при якій чиста поточна вартість інвестицій дорівнює нулю.


Результати: підвищення конкурентоспроможності, оздоровлення підприємства, відновлення платоспроможності, збільшення ліквідності. Отримання прибутку. Можливість підприємства працювати і отримувати прибуток при успішному реалізації б.плана.

Розрахунки:

Проста норма прибутку = ПП / З (інвестіц. витрати)
^

ЧД (чистий дохід проекту) = ПЗ (прибуток від операцій) + АТ (аморт. відрахування)-ІЗ-Н (податки).


Коефіцієнт дисконтування - к = 1 / (1 + r) n n - число років, r обрана ставка дисконту.

Коефіцієнт поточної вартості грошових потоків планованого періоду:

к = 1 / (1 ​​+ r) n-0, 5
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації