Підручник з ТООМ

УП_ООМ_5.doc (13 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Федеральне агентство з освіти Російської Федерації

Державна освітня установа вищої

професійної освіти

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Уфімський державний авіаційний технічний університет


Л.Р. Черняхівська


об'єктно-орієнтоване моделювання систем штучного інтелекту


Навчальний посібник

з дисципліни "Технологія об'єктно-орієнтованого моделювання"


Уфа 2006

УДК 004.891 (07)

ББК 32.977.26-04 (я7)

УДК 681.3.07

ББК 32.813

У 19

Черняхівська Л.Р. Об'єктно-орієнтоване моделювання систем штучного інтелекту. Навчальний посібник. / Уфімський. держ. авіац. техн. ун-т. Уфа, 2006. 90 с.


Посібник відповідає державному освітньому стандарту дисципліни "Технологія об'єктно-орієнтованого моделювання" напряму інженерної підготовки 552800 "Інформатика та обчислювальна техніка", спеціальностей 230102 - Автоматизовані системи обробки інформації та управління, 220100 - Системний аналіз і управління, 220500 - Управління якістю та 230201 - Інформаційні системи і технології.

Розглядається методологія об'єктно-орієнтованого аналізу і моделювання систем штучного інтелекту. Сформульовано принципи технології об'єктного моделювання та проектування систем штучного інтелекту з використанням мови Unified Modeling Language (UML) як універсального засобу моделювання сучасних інформаційних систем. Наводиться методика розробки комплексу об'єктно-орієнтованих моделей на UML. Розглядаються питання моделювання вимог до систем штучного інтелекту, принципи розробки концептуальних моделей і моделей динаміки поведінки систем. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами представлення досвіду та знань експертів з використанням артефактів UML.

Призначено для студентів старших курсів старших курсів відповідних спеціальностей, а також може бути корисним аспірантам і науковцям, що спеціалізуються в області інформаційних технологій. Навчальний посібник може служити основою для вивчення курсу «Технологія об'єктно-орієнтованого моделювання», а також призначено для навчання методам розробки систем штучного інтелекту з використанням мови UML студентів вищеперелічених спеціальностей.


Іл.15. Табл. 3. Бібліогр.: 3 назв.

Рецензенти:

професор кафедри «Технічна кібернетика» Р.Г. Валєєва

професор кафедри «Обчислювальна техніка та захист інформації» В.І. Васильєв


© Уфімський державний

авіаційний технічний університет, 2006

Зміст


ВСТУП 5

1. Основні принципи об'єктно-орієнтованого моделювання систем штучного інтелекту. 6

1.1. Основні характеристики систем штучного інтелекту 6

1.2. Принципи об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування 8

1.3. Методологія Rational Unified Process 12

1.4. Особливості об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування систем штучного інтелекту 20

1.5. Опис програмних засобів, що реалізують нотацію Unified Modeling Language 21

2. Моделювання вимог до інформаційної системи. Діаграма вимог 26

2.1. Аналіз вимог до розроблюваної інформаційної системи 26

2.2. Створення прецедентів на діаграмі використання системи (27

2.3. Розробка діаграми варіантів використання в Rational Rose 31

2.4 Аналіз вимоги в Requisite Pro 32

3. Діаграми класів 39

3.1. Визначення об'єктів і класів предметної області 39

3.6. Визначення відносин 41

3.2. Побудова концептуальної моделі 43

3.3. Операції та методи 44

3.4. Приклад концептуальної моделі інформаційної системи 48

3.5. Подальше дослідження та вдосконалення моделі 49

4. Моделювання динаміки поведінки СППР. 51

4.1. Подання кінцевих автоматів. Діаграма активності. Діаграма станів. 51

4.2. Діаграми діяльності (activity diagrams). 58

4.3. Діаграма послідовності дій. Діаграми кооперації 61

5. Діаграми компонентів і розгортання 81

5.1. Діаграми компонентів 81

5.2. Діаграма розгортання 83

Розробка Web - додатків з використанням UML 85

6. Проектування баз даних з використанням UML 3

7. Приклади використання UML для побудови ІСППР 9

8.Адаптація методології об'єктно-орієнтованого моделювання до розробки систем, заснованих на знаннях 15

8.1. Розробка баз знань на основі об'єктно-когнітивного аналізу 15

Список літератури 3

Додаток 4

СПИСОК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ


БД

-

база даних

БЗ

-

база знань

ІІ

-

штучний інтелект

ЛПР

-

особа, яка приймає рішення

ПО

-

предметна область

ММ

-

математична модель

МЛВ

-

механізм логічного висновку

СППР

-

інформаційна система підтримки прийняття рішень

СТО

-

складний технічний об'єкт

СУБД

-

система управління базою даних

ЕС

-

експертна система

CASE

-

проектування програмного забезпечення при

допомоги комп'ютера (англ - Computer Aided

Software Interface)

HTML

-

мова моделювання гіпертексту (англ - Hiper Text

Modeling Language)

UML

-

уніфікована мова моделювання

(Англ. - Unified Modeling Language)

WWW

-

«Всесвітня павутина» (англ-World Wide Web)Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації