Курсовая - Визначає причини виникнення глобальних проблем і розробка проекту рішення глобальних проблем

1.doc (1 стор.)
Оригінал


МОУ УЕМСКАЯ СЕРЕДНЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА


РОБОТА СЕНТЕРЕВОЙ ІРИНИ

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Сенькової Л.П.
Контрольна робота
НА ТЕМУ:

«ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ »

2008

ЗМІСТ:

1.ВВЕДЕНИЕ ____________________________________________________ 3

2.Основні ЧАСТИНА

2.1.Причини ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ___________________________________________________5

2.2.ПОНЯТІЕ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ_______________________6

2.3.КЛАССИФИКАЦИЯ_______________________________________7

2.4.ДЕМОГРАФІЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА_________________________9

2.5.ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА______________________11

2.6.РЕСУРСНАЯ ПРОБЛЕМА_________________________________12

2.7.ЕКОЛОГІЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА___________________________13

2.8.ПРОЕКТИ ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ____________15

2.9.ПРЕОДОЛЕНІЕ ПРОБЛЕМ________________________________18

3.Заключеніе ________________________________________________ 20

4.Список ЛИТЕРАТУРЫ_______________________________________ 21
1.ВВЕДЕНИЕ.
Глобальні проблеми - це проблеми, які потрібно вирішувати в масштабах всієї земної кулі. Ще в древні часи такі проблеми описували в художніх і релігійних книгах, це були, наприклад, страшний суд, всесвітній потоп.

Зараз глобальні проблеми стали реальні, і необхідність їх вирішення є найбільшою соціальною і науковою задачею всього людства. Відшукати і обгрунтувати ці рішення повинні вчені, а здійснити їх в міжнародному масштабі повинні державні діячі. Тому зараз вивчення цих проблем все більше і більше стає в центрі діяльності, як вчених, так і громадських діячів.

Причина виникнення глобальних проблем добре відома: людина відрізняється від тварини в основному тим, що тварина пристосовується до природи, а людина її переробляє і пристосовує до своїх потреб. У наше століття, завдяки збільшенню чисельності людей на земній кулі і з ростом матеріальної культури, стали здійснюватися технічні та енергетичні процеси, які почали змінювати природу всієї земної кулі. Зараз стає очевидним, що деякі з цих змін настільки значні, що становлять небезпеку для благополучного існування всього людства.

Глобальні проблеми сучасності не є чимось новим для нинішнього етапу розвитку людства, а являють собою небувале загострення і поглиблення в сучасних умовах існували раніше протиріч в системі "людина-суспільство-природа". Насамперед, в основі їх загострення лежать два взаємопов'язані процеси. З одного боку, це результат вдосконалення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, результат розвитку матеріальної культури суспільства. З іншого, виникнення і поглиблення глобальних проблем є результатом соціального прогресу. Ці дві основні причини виникнення глобальних проблем зумовили їх поглиблення. Якщо на перших щаблях розвитку людської історії ці два процеси носили локальний, потім регіональний характер, то в сучасних умовах вони набули глобального характеру.

Глобальні проблеми сучасності породжені в кінцевому рахунку саме всепроникною нерівномірністю розвитку світової цивілізації, коли технічне могутність людства незмірно перевершило досягнутий ним рівень громадської організації, політичне мислення явно відстало від політичної дійсності, а спонукальні мотиви діяльності переважної маси людей і їх моральні цінності дуже далекі від соціального, екологічної та демографічної імперативів епохи.

^ 2.1.Причини ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.
Причина виникнення глобальних проблем добре відома: людина відрізняється від тварини в основному тим, що тварина пристосовується до природи, а людина її переробляє і пристосовує до своїх потреб. У наше століття, завдяки збільшенню чисельності людей на земній кулі і з ростом матеріальної культури, стали здійснюватися технічні та енергетичні процеси, які почали змінювати природу всієї земної кулі. Зараз стає очевидним, що деякі з цих змін настільки значні, що становлять небезпеку для благополучного існування всього людства.

В силу ряду причин такі проблеми, як запобігання світового ядерного конфлікту, світових і локальних воєн, збереження природного середовища, надійне забезпечення людства енергією, сировиною, продовольством, прісною водою, управління демографічними процесами, господарське освоєння Світового океану і космічного простору, придбали в повному розумінні слова глобальний характер.

Причини виникнення глобальних проблем:

І це тільки головні причини виникнення глобальних проблем.

^ 2.2.понятіе ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.
Одна з характерних особливостей сучасного світу - загострення глобальних проблем, які за своїм характером виходять за рамки інтересів різних класів і суспільних систем, і від рішення яких вирішальною мірою залежить майбутнє, більше того саме існування людства. Сам термін «глобальні проблеми» увійшов до міжнародного лексикон у другій половині 60-х р., він походить від латинського «глобус», - тобто Земля. За своїм характером глобальні проблеми сучасності різні: від загрози ядерної війни до екологічної катастрофи, від зростаючого розколу світу на «багаті» і «бідні» країни і народи до перспективи виснаження традиційних і необхідності пошуку нових джерел енергії. У сучасному науковому творчості склався особливий напрям дослідження загальнолюдських проблем - глобалістика.

Серед деяких вітчизняних і зарубіжних дослідників в 70-ті роки була поширена думка, що необхідна і достатня умова визнання проблеми "глобальної" полягає в породжуваної нею загрозі для людини і людства в цілому. Інші в якості головного критерію глобальності брали географічні масштаби поширення проблеми. Вузькість даного підходу була подолана в монографічних виданнях, що побачили світ протягом 80-х років двадцятого століття. У них визначено, що глобальними є проблеми, які за своєю суттю, зачіпають інтереси всього людства; набувають всесвітній характер, охоплюючи всі основні регіони Землі; створюють реальну загрозу для майбутнього людства; вимагають для свого рішення міжнародного співробітництва в самому широкому масштабі.

З метою повного аналізу теми, перш за все, буде розглянуто зміст поняття «глобальні проблеми». Термін «глобальний» має три значення: повсюдний, характерний для земної кулі в цілому, значний, масштабний.

Звернемося до одного вченому-політологу В.А. Мальцеву: «Глобальні проблеми сучасності є комплексними і всеохоплюючими. Вони тісно переплетені між собою, з регіональними та національно-державними проблемами. В їх основі - суперечності глобального масштабу, що зачіпають основи існування сучасної цивілізації. Загострення протиріч в одній ланці веде до деструктивних процесів в цілому, породжує нові проблеми. Дозвіл глобальних проблем ускладнюється також і тим, що поки що низький рівень управління глобальними процесами з боку міжнародних організацій, їх усвідомлення та фінансування з боку суверенних держав. Стратегія виживання людини на основі вирішення глобальних проблем сучасності повинна вивести народи на нові рубежі цивілізованого розвитку ».

2.3.КЛАССІФІКАЦІЯ.
Філософське осмислення глобальних проблем - це вивчення процесів і явищ, пов'язаних з проблемами общепланетарной цивілізації, всесвітньо-історичного процесу. Філософія аналізує причини, які призвели до появи або загострення глобальних проблем, вивчає їх соціальну небезпеку і обумовленість.

У сучасній філософії склалися основні підходи до розуміння глобальних проблем:

Глобальні проблеми мають спільні риси: зачіпають майбутнє і інтереси всього людства, для їх вирішення потрібні зусилля всього людства, вони вимагають невідкладного вирішення, перебуваючи в складному взаємозв'язку між собою.

Глобальні проблеми мають, з одного боку, природно-природний характер, з іншого, - соціальний. У цьому зв'язку їх можна розглядати як вплив або підсумок людської діяльності, котрий надав негативний вплив на природу. Другий варіант виникнення глобальних проблем - криза у відносинах між людьми, який зачіпає весь комплекс взаємовідносин між членами світового співтовариства.

Глобальні проблеми об'єднуються в групи по найбільш характерними ознаками. Класифікація дозволяє встановити ступінь їх актуальності, послідовність теоретичного аналізу, методику і послідовність рішення.

Найбільше поширення отримав метод класифікації, в основі якого стоїть завдання визначення гостроти проблеми і послідовність її вирішення. У зв'язку з цим підходом можна виділити три глобальні проблеми:

Додаткова кваліфікація глобальних проблем:

Ще одна кваліфікація глобальних проблем:

Виділяють також більш «старі» і більш «нові» глобальні проблеми. Ступінь їх пріоритетності з часом теж може змінюватися. Так, наприкінці ХХ століття на перший план висунулися екологічна та демографічна проблеми, тоді як проблема запобігання третин світової війни стала більш гострою.

^ 2.4.ДЕМОГРАФІЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
В даний час на планеті проживає понад 6 млрд. чоловік. Населення зростає дуже швидко, щомиті збільшуючись на 3 людини. Показова динаміка зростання населення: 1 млрд. жителів був відзначений в XIX столітті, 2 млрд. - в кінці 20-х років нашого століття (приблизно через 110 років), 3 млрд. - наприкінці 1950-х років (через 32 роки), 4 млрд. - в 1974р. (Через 14 років), 5 мільярдів - в 1987 р. (ще через 13 років). У третьому тисячоліття людство увійшло, переступивши 6-мільярдний рубіж своєї чисельності.

У наш час наслідки відносного і абсолютного зростання населення придбали таку актуальність, що отримали статус глобальної проблеми. Саме народонаселення розглядається багатьма як один з факторів, не тільки перешкоджають задоволенню матеріальних потреб, а й загрожують самому виживанню цивілізації, так як з урахуванням зростання споживання ресурсів природи, технічної та енергетичної оснащеності тиск населення на територію буде безупинно зростати.

При цьому треба мати на увазі, що соціально-демографічна ситуація в розвиненому і світі, що розвивається носить діаметрально протилежний характер (існує навіть такий термін - «демографічно розділений світ»).

Близько 95% загального приросту населення припадає на менш розвинені регіони і країни. Через високого відсотка молоді (2/5 населення молодше 15 років) ці країни і в перспективі збережуть високі темпи приросту населення. Динамічне зростання населення країн, що розвиваються - одна з найважливіших соціально-економічних проблем загальносвітового значення. Він отримав гучну назву «демографічний вибух». Це образний вислів підкреслює суть процесу відтворення населення в цих країнах - вихід його з-під контролю суспільства. Причиною такого крутого стрибка є різке зниження смертності при збереглася високої народжуваності, в тому числі за рахунок елементарних удосконалень в системі охорони здоров'я. Епіцентр «демографічного вибуху» в даний час стійко переміщається в Африку.

Ще один аспект демографічної проблеми - так званий «міський вибух» (головним чином у результаті прискореної і невпорядкованою урбанізації в країнах). У містах проводиться 4/5 всієї продукції, і вони «відповідальні» за 4/5 забруднення атмосфери.
^ 2.5.ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА.
Дефіцит продуктів супроводжував людство на всьому протязі його розвитку. У зв'язку з розвитком світової торгівлі і транспорту ця проблема дещо ослабла, але не зникла. Причому сучасна світова продовольча ситуація трагічна через свою суперечливості. З одного боку, голод є причиною смерті мільйонів людей. За різними оцінками, в світі голодує і недоїдає близько 1 млрд чоловік, переважна більшість яких проживає у країнах. З іншого боку, масштаби світового виробництва продуктів харчування в цілому відповідають продовольчим потребам населення світу. У той час як одні країни страждають від голоду і недоїдання, інші прагнуть досягти гармонійного раціону харчування; а деякі змушені навіть «боротися» або з надлишками харчових продуктів, або з надмірною їх споживанням.

Продовольча проблема має глобальний характер і в силу своєї гуманістичної значимості, і в силу своєї тісному зв'язку зі складним завданням подолання соціально-економічної відсталості колишніх колоніальних і залежних держав. Незадовільне забезпечення продовольством значної частини населення країн, що розвиваються є не тільки гальмом прогресу, а й джерелом соціальної та політичної нестабільності в цих державах і світі в цілому.

В даний час продовольчою проблемою зайнялися багато міждержавні офіційні та громадські організації та установи ООН, у тому числі ФАО (Організація з продовольства і сільського господарства), створена вже в 1945 році в рамках ООН. До цієї справи долучилися Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), регіональні банки розвитку, спеціальний фонд ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти), які фінансують численні проекти піднесення сільського господарства в країнах, що розвиваються.

В цілому, у світі ресурси продовольства достатні для забезпечення задовільного харчування всього людства. Світова економіка в своєму розпорядженні сільськогосподарськими ресурсами і технологіями для того, щоб прогодувати в 2 рази більше людей, ніж проживає на Землі. Проте виробництво продовольства не забезпечується там, де його потребують. Голодування і недоїдання майже 1/5 населення планети є основним соціальним змістом продовольчої кризи.


^ 2.6.РЕСУРСНАЯ ПРОБЛЕМА.
Розвиток людського суспільства в усі віки було пов'язано з використанням різноманітних ресурсів. Природне середовище є місцем проживання людини і джерелом всіх благ, необхідних для його життя та виробничої діяльності. Ступінь використання ресурсів визначається соціально-економічними потребами суспільства.

За 20 століть з надр Землі витягнуто корисних копалин більше, ніж за всю історію цивілізації. Тільки за останнє сторіччя споживання викопного палива зросло майже в 30 разів. Обсяг світового промислового виробництва зріс в 50 разів. Причому 3/4 зростання споживання палива і 4/5 збільшення обсягу промислового виробництва відбулося за період з початку 1950-х років.

Для задоволення своїх потреб сучасна людина потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж раніше. І перед людством постають серйозні і складні проблеми.

Показник ресурсообеспеченности - це співвідношення між величиною запасів і масштабами їх використання. Причем обеспеченность минеральными ресурсами выражается количеством лет, на которые хватит разведанных запасов при их современном использовании; а обеспеченность лесными, земельными, водными ресурсами определяется их запасами в расчете на душу населения.

В сложной системе мирового хозяйства и международного разделения труда экономически развитые страны выступают в основном потребителями, а развивающиеся— производителями и экспортерами природных ресурсов (минеральных, лесных и др.). Такого рода «специализация» объясняется как уровнем исторического и социально-экономического развития стран мира, так и особенностями размещения многих видов ресурсов на Земном шаре.

^ 2.7.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.


На протяжении столетий человек бесконтрольно брал все, что дает ему природа. Научные достижения создали иллюзию почти полной управляемости миром. Природа испытывает влияние общества по многим направлениям. Так, компоненты окружающей среды используются в качестве ресурсной базы производства (добыча полезных ископаемых, промышленная вырубка лесов и др.). В результате производственной деятельности загрязняется атмосфера, уничтожаются миллионы гектаров плодородных почв, ядохимикатами и радиоактивными отходами загрязняются поверхностные и грунтовые воды, огромных размеров достигло обезлесение (процесс уничтожения лесов) и опустынивание и т. д. Гибнут многие виды животных и растений. Весьма велик риск самоуничтожения человечества в результате собственной жизнедеятельности.

Большой остроты экологическая ситуация достигла в промышленно развитых странах (хотя в последние годы в связи с различными природоохранными мероприятиями ситуация заметно меняется к лучшему). В крупных городах, где на небольших территориях сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия и множество транспортных средств, это выражается, в первую очередь, в загрязнении атмосферы, что оказывает очень негативное влияние на здоровья людей. Дальний перенос загрязняющих веществ в атмосфере — еще одна из проблем, порождаемых промышленными центрами и крупными городами. От так называемых «кислотных дождей» страдают здания и памятники в городах, почвы, леса, реки и озера.

Увеличение в атмосфере содержания двуокиси углерода, в свою очередь, привело к повышению температуры земной поверхности. За последние 100 лет она возросла на 0,6 %. Вследствие этого на 10 % повысился уровень мирового океана, а скорость наступления океана на сушу постоянно растет и составляет 1,1 см за 10 лет.

Тем не менее, научные исследования последних десятилетий и социальная практика показали, что ныне эпицентр глобальной экологической проблемы постепенно перемещается в развивающиеся страны. Если для промышленно развитых стран экологические проблемы имеют преимущественно «индустриальный характер», то в развивающихся странах они обусловлены «переиспользованием естественных ресурсов» (лесов, почвенного покрова, других природных богатств), хотя в последние годы увеличивается и загрязнение окружающей среды в индустриальных районах этих государств (с развитием там промышленного производства).

Иными словами, если развитые страны страдают от своего «богатства», то развивающиеся — от «бедности».

Естественный путь выживания современной цивилизации — стратегия бережливости в отношении с окружающим миром.

Как отмечал основатель Римского Клуба А. Печчеи: “Истинная проблема человеческого вида в том, что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и приспособится к тем изменениям, которые сам внес в этот мир”. Эти изменения являются плодом всей культурно-преобразовательной, и, прежде всего, производственной деятельности. Масса всех искусственно созданных человеком неодушевленных предметов и живых организмов называется техномассой. Расчеты ученых показали, что техномасса производимая человечеством за 1 год составляет 10 в 13-14 степени, а биомасса, производимая на суше 10 в 23. Из этих расчетов следует, что человечество создало искусственную среду, которая в 10 раз продуктивнее естественной среды. Это один из важнейших факторов, обуславливающий постановку перед человечеством экологической проблемы. В этой связи особую остроту приобретает распространение в окружающей среде производств и продукций, и особенно загрязняющих, вызывающих катаклизмы. Уже в обозримом будущем возможно ожидание потепления и таяния ледников, что послужит причиной для миллионов человек превратиться в экологических беженцев.

^ 2.8.Проекты решения глобальных проблем.

Изучение проблем современного мира и глобальное моделирование имеют не только теоретическое значение, но и способствуют своевременному предотвращению кризисных ситуаций и выявлению кратчайших путей выхода из них. Тем не менее, большинство академических исследований в этой области ограничиваются поиском причин возникновения глобальных проблем и алармистским описанием кризисных явлений. Но главная задача решения глобальных проблем мне видится не столько в критике негативных аспектов глобализации, сфокусированной на потребности в морали и нравственности, сколько в определении перспектив установления стабильного мирового порядка, гарантирующего благополучие и процветание всех членов мировой системы.

Попытки выявить наиболее эффективные пути решения глобальных проблем были предприняты еще в 70-х гг. прошлого столетия, когда были опубликованы первые доклады Римского клуба. В последующие годы многие ученые предлагали свое видение устойчивого мирового развития, однако эти теоретические подходы, как правило, обладали рядом недостатков.

Во-первых, многие из них не носили системного характера и фокусировались на решении конкретной проблемы при полном или частичном умалении значимости иных факторов, влияющих на развитие социума. В частности, если в 1970-е гг. наибольшее внимание привлекали ресурсные проблемы, то уже в следующем десятилетии на первый план вышли проблемы загрязнения окружающей среды и глобальной экологической угрозы. В конце XX в. ученые стали все больше обращать внимание на значимость человеческого измерения глобальных процессов.

Во-вторых, в предложенных концепциях нередко не учитывались исторические и культурные особенности неевропейских цивилизаций, определяющие различия в политическом, экономическом и социально-культурном порядке.

В-третьих, намеченные пути преодоления кризиса предполагали не коренное преобразование отношений разного уровня, приведших к возникновению глобальных проблем, а их зачастую поверхностное реформирование.

В силу этих и других обстоятельств ученые до сих пор не сумели выработать надежный механизм регулирования глобальной стабильности. Тем не менее, предложенные теоретические концепции представляют большой интерес для оценки действенности тех средств, которые человечество может использовать для предотвращения надвигающегося кризиса.

Одним из первых попытку выработать системный подход к решению глобальных проблем предпринял Дж. Форрестер. Действенным механизмом предотвращения кризиса Форрестер считал уменьшение скорости фондообразования и использования природных ресурсов, а также ужесточение контроля над загрязнением окружающей среды. Эффективный механизм стабилизации демографической картины он видел не в контроле над рождаемостью, а в регулировании объема капиталовложений и производства продуктов питания.

Другой ученый Л.В. Лесков считал, что человечество сумеет избежать «тупиковых» путей эволюции в том случае, если вступит в стадию ноосферогенеза. В основе этого процесса, по мнению российского исследователя, лежит «тренога»: достижения фундаментальной науки, высокие технологии и глубокая реформа системы образования. Однако переход к ноосфере Лесков считает чрезвычайно трудным для западной цивилизации с ее обществом потребления, в котором господствует философия индивидуализма. По его мнению, «переход к ноосфере может состояться лишь в том случае, если будет носить глобальный, общечеловеческий характер».

Ульрих Бек предлагает целый ряд механизмов регулирования политических и экономических отношений, способных избавить мир от глобальных опасностей. При этом глобальные проблемы немецкий социолог делит на технико-индустриальные угрозы, вызванные стремлением к обогащению; разрушение окружающей среды и технико-индустриальные опасности, обусловленные бедностью; и угрозы, связанные с применением оружия массового уничтожения.

Широкий подход к решению глобальных проблем мы наблюдаем у Френсиса Фукуямы. Главной проблемой современной цивилизации он считает несоответствие социального и морального порядка экономическому развитию и порядку политическому, а также угрозу бесконтрольного технологического развития. Опасность технологических изменений Фукуяма связывает с тем, что социальный капитал не позволяет людям своевременно приспосабливаться к изменившимся условиям.

Последовательное рассмотрение научных теорий о предотвращении глобального кризиса показывает, что решать глобальные проблемы необходимо на различных уровнях: политическом, экономическом, социально-культурном, индивидуальном. Именно в этом, по нашему мнению, заключается главная сложность современных трудностей, с которыми столкнулось человечество.

Согласно оптимистичным прогнозам, эти трудности будут преодолены благодаря тому, что социально-экономические системы обладают способностью к самоорганизации, и периоды нормального развития в них сменяются периодами кризисов. При наступлении неустойчивости резко оживляются социально-экономические и политические процессы, перераспределяются потоки энергии, информации и финансов. При этом энтропия одних систем возрастает, а других – уменьшается; и тогда они структурируются и становятся более устойчивыми. Однако особенность нынешнего кризиса выражается в том, что социально-экономические, экологические и политические проблемы никогда прежде не приобретали такого угрожающего, планетарного масштаба. Впервые в истории антропогенное воздействие порождает нерегулируемые процессы, которые способны положить конец всей мировой цивилизации.

Единство человечества является не следствием глобальных преобразований, а их причиной и внутренней движущей силой. На протяжении всей истории люди стремились к единению, хотя этот процесс на разных этапах приобретал самые различные формы и был движим разными политическими мотивами. На нынешнем этапе человечество нуждается в осознании своего единства, общности целей и взаимосвязанности, и в нежелании признать это кроется одна из главных проблем современного общества.

^ 2.9.преодоление проблем.

Все проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по отдельности: человечество должно решать их сообща. Проблемы не могут быть решены без преодоления стихийности в развитии земной цивилизации, без перехода к согласованным и планомерным действиям в мировом масштабе.

Для решения экологической проблемы организуется помощь в чрезвычайных экологических ситуациях. Мировое сообщество исходит из того, что главный путь решения экологической проблемы - такая организация производственной деятельности людей, которая обеспечила бы нормальное развитие, сохранение преобразование окружающей среды в интересах всего человечества.

С целью решения демографической проблемы ООН приняла «Всемирный план действий в области народонаселения», в осуществлении которого участвуют географы и демографы. При этом силы исходят из того, что программы планирования семьи могут содействовать улучшению воспроизводства населения. Но одной демографической политики недостаточно. Она должна сопровождаться улучшением экономических и социальных условий жизни людей.

Для решения продовольственной проблемы существует два хода. Экстресивный путь заключается в дальнейшем расширении пахотных, пастбищных и рыбопромысловых угодий. Интенсивный путь заключается в повышении биологической продуктивности существующих угодий.

Решением ресурсной проблемы является в первую очередь рациональное использование природных ископаемых, ресурсов Мирового хозяйства.


3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Стихийный ход развития общества, научно-техническая революция и связанный с ней все возрастающий разрыв между научно-техническим развитием с одной стороны и нравственным – с другой, слабое коллективное самосознание человеческих обществ и как следствие их сильная разрозненность - вот суть глобальных проблем. Основные Глобальные Проблемы современности требуют незамедлительного решения. Понимая реальность грозящей опасности, многие развитые страны предлагают пути решения возникших проблем, однако, дальше этого дело не идет. Мешает сильная разобщенность людей, возникшая по причине отсутствия понятных всем общечеловеческих ценностей, без которых Глобальные Проблемы решены быть не могут. Более того, пока человек не уяснит для себя свою роль и место в мире, не имеет смысла браться за решение этих проблем. Пока человеческое общество не поймет, для чего существует, оно не сможет выбрать для себя тот единственно верный путь развития, по которому можно беспрепятственно пройти к конечной цели своего развития. Дальнейшее стихийное развитие общества в конечном итоге неминуемо приведет к его гибели.


^ 4.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1.Капица П. Л. Глобальные научные проблемы ближайшего будущего. — Вопросы философии, 1973, № 2, с. 37.

2.В.А. Мальцев. Основы политологии. М. 1997, стр.461

3.Основы политологии: Учебник для вузов. – М.: ИТРК РСПП,1997

4.Радугин А.А. Философия курс лекций. – М, Изд-во «Центр», 1996.

5.География. Учебник 10кл.- В.П.Максаковский.2001г.Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації