Контрольна робота - Ділова розмова

1.doc (1 стор.)
Оригінал


Зміст
1. Мовна культура ділової розмови

Ділова розмова як особливий різновид усного мовлення. Основні вимоги до ділової розмови. Риторичне інструментарій ділового мовлення. Техніка мови. Мовний етикет.

2. Логічна культура ділової розмови.

Основні логічні закони і їх застосування в ділового мовлення. Умовиводи та їх використання в діловій розмовній практиці. Логічні правила аргументації. Способи спростування доводів опонента.

Ділове спілкування - це наймасовіший вид соціального спілкування. Воно представляє сферу комерційних і адміністративно-правових відносин, економіко-правових та дипломатичних відносин. Нові економічні та соціальні умови спонукали до комерційної та організаторської діяльності широкі маси населення. Ця обставина висунуло на перший план необхідність навчання мовним формам ділового спілкування, необхідність підвищення лінгвістичної компетентності осіб, що вступають у соціально-правові відносини, керівних діями людей.

Лінгвістична компетентність стає в ринкових умовах неодмінним компонентом загально-професійної підготовки менеджерів, муніципальних службовців, референтів, керівників усіх рівнів.

Ділове спілкування - спілкування, що має ціль поза собою і служить способом організації і оптимізації того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової, комерційної і т.д. [Лавриненко стор 124]

Специфічною особливістю названого процесу є регламентованість, тобто підпорядкування встановленим обмеженням, що визначаються національними і культурними традиціями, прийнятими на даній території, професійним етичним принципам, прийнятими в даному професійному колі осіб.

За способом обміну інформацією розрізняють усне і письмове ділове спілкування. Більшою мірою різняться усна і письмова ділова мова: обидві форми мови представляють системно розрізняються різновиди російської літературної мови. Якщо ділова письмова мова являє офіційно-діловий стиль мовлення, то усна ділова мова - різні форми гібридного стильових утворень.

Усне мовлення - це слухове сприйняття певної інформаціі.Устная мова має істотну відмінність з письмовій ділового промовою, це-мовні специфіки.

За допомогою усного мовлення спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. Усні виступи, доповіді, звіти, лекції, переговори, наради, конференції, співбесіди, розмови являють собою пряме ділове спілкування. Розмова по телефону - непряме ділове спілкування.

Звичайна сфера застосування усного мовлення - бесіда.

^ Ділова бесіда являє собою усний контакт між співрозмовниками, які мають необхідні повноваження з боку своїх організацій або країн для їх проведення та вирішення конкретних проблем.

Одним з видів ділової бесіди, діалогічного мовлення є ділова розмова - короткочасний контакт, переважно на одну тему.

Найголовніша відмінність ділової розмови - це безпосереднє спілкування з конкретним співрозмовником або групою осіб. Це дає можливість прямого впливу на учасників розмови. Вплив на співрозмовника відбувається з використанням жестів, міміки, інтонації, паузи і інших технік спілкування, що відрізняють усну ділову мову від її письмової форми.

Ділова розмова - вид міжособистісного службового спілкування, що припускає обмін інформацією, поглядами, думками, спрямований на конструктивне вирішення тієї чи іншої проблеми.

^ Основні вимоги до ділової розмови
До відмітних мовним рис ділового стилю (стилістичним, лексичним, синтаксичним) можна віднести наступні. Гранична інформативність ділового тексту знаходить своє відображення у прагненні пише до максимально стриманому характеру викладу, а, отже, до використання стилістично нейтральних елементів. Це виключає можливість вживання в текстах ділового мовлення емоційно забарвлених мовних засобів. Все це визначає і вимога однозначності, характерне для ділового мовлення, що, в свою чергу, зумовлює використання термінів або терминировать спеціальних засобів мови. А вимога логічності та аргументованості викладу в області синтаксису ділового мовлення пояснює велика кількість складних конструкцій (складнопідрядних речень із сполучниками, передавальними логічні відносини - придаткові причини, наслідки, умови і т.д.). [Буторіна стор 54]

Розмова не буде зрозумілим і діловим, якщо говорять не виконуватимуть певні вимоги. У діловій розмові необхідно вживати доступні, правильні, точно виражають думку слова і в теж час прості речення, для чіткого короткого вираження поставленого завдання.

Правильно розмовляти ми вчимося з малих років. Це навчання триває протягом всієї нашої трудового життя і професійного зростання.

Що б мова була правильною, слова повинні вживатися в суворій відповідності з їх значенням, тобто з урахуванням їх семантики, лексики тоді висловлювання мовець не будуть абсурдними і нелогічними.

Говорити треба не поспішаючи, не ковтаючи і не пропускаючи слова, що б зміст вашої мови був ясний і думка не спотворена. Правильність підбору синоніма і вміле використання анонімів виключить стилістичну похибка фраз і дозволить дати точне визначення того і іншого поняття.

Якщо ділові партнери по-різному інтерпретують одне і те ж подія, то це означає, що кожен з них сприймає його за допомогою своїх особистісних конструктів, необхідних йому для створення несуперечливої ​​картини світу. [Лавриненко стор.96].

Часто в діловій розмові відбувається змішання східних слов-паронімів за формою (морфологічному складі), звучанням, але різних за змістом та значенням. Це призводить до грубих лексичним помилок, і показує на некомпетентністю мовця в тій сфері діяльності, звідки взято слово. Не можна забувати і про лексичної сполучуваності вимовлених слів, здатність їх з'єднуватися один з одним. Ділова мова повинна бути гармонійна і єдина по стилю. З'єднувати літературні слова, просторічні, наукові та інші у висловлюваннях не можна.

У діловій розмові важливо не тільки вибирати слова, а й грамотно будувати речення, фрази. Відстеження конструкції пропозиції, правильний вибір прийменників, спілок, грамотне користування причетними оборотами, вміле використання віддієслівних іменників, виняток: повторень як часток, так і слів (плеоназм і тавтологія); слів паразитів, мінімальне використання штампів і канцеляризму; зайвої деталізації і словесного сміття, - все це додасть переданої ділової інформації строгість, точність і легкість в її розумінні. Якщо ділова розмова ведеться між людьми однієї професії, вживання в мові профессионализмов додасть виражається думки точність і лаконічність.

У практиці ділової розмови часто використовується велика кількість витягів з технічних документацій, стандартів, технічних умов та інших технічних документів, що не є стилістичним недоліком.

Гармонійне психологічне взаємодія партнерів більш досяжно при збігу їх когнітивної орієнтації, коли пережита ділова ситуація має для них приблизно однакове психологічне значення. Важливо при цьому, щоб партнери були представниками однієї культури. Якщо ж в діловій ситуації взаємодіють представники різних культур, то можливо психологічне переживання «культурного шоку», що виникає через різке розходження конструктів партнерів. [Лавриненко, стр. 97]

Дуже важливою рисою ділової розмови є стислість.

«Стислість-сестра таланту» - А.П.Чехов,

«І так як стислість є душа розуму, А багатослівність - його оздоба, Я буду краток ...» - В. Шекспір ​​«Гамлет».

Багатослівність, або мовна надмірність, найчастіше проявляється у вживанні зайвих слів, які свідчать не тільки про стилістичної недбалості, вони вказують також на нечіткість, невизначеність уявлень мовця про предмет мови, що часто йде на шкоду інформативності, затемнюючи головну думку висловлювання.

Вживання складних речень - відмінна риса письмовій ділового мовлення. У розмовній мові ділові люди часто використовують прості пропозиції, причому дуже часто-неповні (відсутність тих, чи інших слів заповнюється жестами, мімікою, рухами тіла). Відсутність спілок компенсують інтонацією, що набуває вирішальне значення для вираження різних відтінків, смислових і синтаксичних відносин. [Кузин, стор 172].

Якщо в спілкуванні ми орієнтовані на себе, а не на співрозмовника, то ми:

- Чи не організуємо свої думки перед тим, як їх висловлюємо, а говоримо спонтанно, сподіваючись, точніше вимагаючи, щоб інші «поспіли» за нами;

- Через недбалість або невпевненості не виражає своєї думки точно, тому вони набувають двозначність;

- Говоримо надто довге, так що слухач до кінця нашого висловлювання вже не пам'ятає,

що було спочатку;

- Продовжуємо говорити, навіть не помічаючи, реагує слухач чи ні.

Важлива складова успіху в розмові - не перетворювати діалог на монолог, відчувати і розуміти свого співрозмовника. При прийнятті спільного рішення в погоджувальній фазі головними є пом'якшення та можливе усунення протиріч між відібраними варіантами вирішення проблеми, пошук компромісу або хоча б умовної згоди між партнерами. При цьому відбувається взаємне блокування певних психічних спонукань партнерів, замість яких з'являються нові, що приносять задоволення більшої своєю результативністю. [Лавриненко, стр. 83]

Щоб зрозуміти партнера, треба знати щось про його особистісних конструктах. Осмислення психологічних якостей особистості кожним з партнерів відбувається в термінах схожості і контрасту (дружній - ворожий, розумний - дурний, чоловічий - жіночий, хороший - поганий). [Лавриненко стор.96].

^ Мовний етикет.

Щоб ділове спілкування було успішним, недостатньо знати специфіку ділового мовлення, її лексику, граматику і стилістику, логіку. Треба навчитися користуватися своєю мовою так, щоб зацікавити співрозмовника, вплинути на нього, завоювати на свій бік, успішно говорити з тими, хто симпатизує вам, і з тими, хто проти вас, брати участь у бесіді у вузькому колі та виступати перед широкою публікою.

Красиво говорити вчить особлива наука про красномовство - риторика. Це не просто наука про способи красивою подачі інформації за допомогою усного слова, але звід конкретних законів і правил, що забезпечують дієвість мови, що перетворюють слово в засіб впливу на інших людей. Знання законів і правил красномовства особливо важливо для людей справи. Нехтування ними - одна з істотних причин невдач багатьох підприємців, їх низький рейтинг у середовищі професіоналів - бізнесменів і в середовищі споживачів.

Кожен, хто бажає підвищити свою культуру мовлення, повинен розуміти, в яких формах існує національна мова, що таке мовна норма.

Ділова риторика - мистецтво виголошення переконливої ​​й ефективної промови в різних ситуаціях ділового спілкування. Наш час - час активних, заповзятливих, ділових людей. Це вимагає розвитку комунікативних

можливостей сучасної людини. [Буторіна, стор 49]

Для ділової розмови велике значення так само має техніка мовлення, складовими частинами якої є постановка мовного дихання, дикція і орфоепія (тобто правильне літературну вимову). Суть техніки мови - в координації дихання, голосу, артикуляції при дотриманні норм вимови. Така організація забезпечує такі якості голосу, як звучність, темп, тембр, висота, чіткість дикції.

Невірно підібрані форми і види мовного впливу, слабка виразність мови, нарешті, неточно виражають думку слова часто призводять до взаємного нерозуміння, антипатії, неприязні і виникненню конфліктів. [Ботавіна, стор 151]

У процесі виховання, соціалізації людина, стаючи особистістю і все досконаліше опановуючи мовою, пізнає і етичні норми взаємин з оточуючими, в тому числі і мовних взаємин, інакше кажучи, опановує культурою спілкування. Але для цього треба орієнтуватися в ситуації спілкування, в рольових ознаках партнера, відповідати власним соціальними ознаками і задовольняти очікування інших людей, прагнути до «зразком», котрий склався у свідомості носіїв мови, діяти за правилами комунікативних ролей мовця чи слухача, будувати текст відповідно до стилістичними нормами, володіти усними та письмовими формами спілкування, вміти спілкуватися контактно і дистанційно, а ще й володіти всією гамою невербальних засобів комунікації.

Велику роль у діловому спілкуванні мають особливості мовного етикету. Під мовним етикетом розуміються розроблені правила мовної поведінки, система мовних формул спілкування. Ступінь володіння мовним етикетом визначає ступінь професійної придатності людини. Це, насамперед,

відноситься до тих, хто за родом своєї діяльності постійно спілкується з людьми. Володіння мовним етикетом сприяє набуттю авторитету, породжує довіру і повагу. Але найбільш важливо те, що неухильне проходження правилам мовного етикету членами колективу того чи іншого закладу, підприємства, виробництва, офісу залишає у клієнтів, співзасновників, партнерів сприятливе враження, підтримує позитивну репутацію всієї організації. Мовний етикет будується з урахуванням особливостей партнерів, що вступають у ділові відносини, їх соціального статусу, місця в службовій ієрархії, професії, національності, віросповідання, віку, статі, характеру. Він визначається також формою спілкування. Це може бути і презентація, конференція, симпозіум, нараду, на якій обговорюється економічне

фінансове становище компанії, підприємства; консультація; ювілей фірми та ін

Серед ділових людей будь-якого рангу прийнято вирішувати особливо важливі для них питання в напівофіційній обстановці. Для цього влаштовуються полювання, рибалка, виїзд на природу, запрошення на дачу, в ресторан, сауну. Відповідно з обстановкою змінюється і мовний етикет, він стає менш офіційним, набуває невимушений емоційно експресивний характер. Але і в такій обстановці дотримується субординація, не допускається фамільярний тон виразів, мовна «розбещеність».

^ Мова в діловому спілкуванні направлена ​​на те, щоб переконати співрозмовника в своїй точці зору і схилити до співпраці.

Переконливість визначається:

1) психологічними факторами, самою атмосферою бесіди, яка може бути сприятливою або несприятливою, доброзичливою чи ворожою;

2) культурою мови.

^ Культура мовного спілкування включає в себе, перш за все, вільне володіння мовою. Будь природна мова має складну структуру, складовими частинами якої є:

• літературна мова, в якому виражена мовна норма;

• просторіччі;

• професійна лексика;

• ненормативна лексика.

Мовна культура в діловому спілкуванні виражається в оцінці рівня мислення співрозмовника, його життєвого досвіду і в зверненні до співрозмовника зрозумілою для нього мовою. При діловій розмові потрібно вживати прості, ясні і точні слова, грамотно формулювати свою думку. Недарма існує вислів «ре-

жет слух ». Часто-густо ріже слух неправильний наголос у словах «почати», «каталог», «маркетинг», «менеджмент», дзвонити і ін, вживання неіснуючого в російській мові дієслова в наказовому способі «ложите», невірне вживання фразеологізму «можновладці» замість правильного «влади притримати», «можновладці». [Лавриненко, стр. 150]

^ Культура речÐ ¸ є економічною категорією. Висока мовна культура і розвинена економіка в передових країнах невіддільні один від одного, взаємопов'язані. І навпаки, низька мовна культура суспільства визначає відповідний рівень розвитку і ефективність економіки

Низька мовна культура безпосередньо пов'язана з низькою ефективністю нарад, переговорів, паралічем законів, які часто складені так, що їх просто не можна виконати.

Уміння успішно вести ділові переговори, грамотно скласти текст документа, вміння працювати з документами - найважливіші складові професійної культури людини, що приймає рішення.

Необхідно так само пам'ятати про те, що той, хто слухає вашу мову, сприймає її зі своїх позицій в силу своєї компетенції, загальної культури, освіти, нарешті, настрої в даний момент, і ці характеристики можуть сильно відрізнятися від ваших. Неприпустимо в ході розмови, щоб мова могла ввести в оману, не допустимо обман. Не следует отставлять без внимания возражения партнёра участвующего в разговоре, полагаясь на свою объективную правоту, ценность своих убеждений и неуязвимость своих позиций.[Ботавина стр, 163,166]

Речевым этикетом называют систему требований (правил, норм), которые разъясняют нам, каким образом следует устанавливать, поддерживать и прерывать контакт с другим человеком в определённой ситуации. Соблюдение правил речевого этикета поможет грамотно донести свои мысли до собеседника, быстрей достигнуть с ним взаимопонимания.

Овладение этикетом речевого общения требует получения знаний в области различных гуманитарных дисциплин: лингвистики, психологии, истории культуры и многих других. Для более успешного освоения навыков культуры общения используют такое понятие, как формулы речевого этикета.

Базовые формулы речевого этикета усваиваются в раннем возрасте, когда родители учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за проделки. С возрастом человек узнаёт всё больше тонкостей в общении, осваивает различные стили речи и поведения. Умение правильно оценить ситуацию, завести и поддержать разговор с незнакомым человеком, грамотно изложить свои мысли, отличает человека высокой культуры, образованного и интеллигентного.

Формулы речевого этикета - это определённые слова, фразы и устойчивые выражения, применяемые для трёх стадий разговора:

-начало разговора (приветствие/знакомство)

-основная часть

-заключительная часть разговора
Любой разговор, как правило, начинается с приветствия, оно может быть вербальным и невербальным (Здравствуйте! Добрый день! Очень рад! Моё почтение! Здравия желаю!). Очередность приветствия также имеет значение, младший первым приветствует старшего, мужчина - женщину, молодая девушка - взрослого мужчину, младший по должности - старшего.

В завершение разговора используют формулы прекращения общения, расставания. Эти формулы выражаются в виде пожеланий (всего хорошего, всего доброго, до свидания), надежд о дальнейших встречах (до завтра, надеюсь на скорую встречу, созвонимся), либо сомнений в дальнейших встречах (прощайте, не поминайте лихом).

Вслед за приветствием начинается разговор. Речевой этикет предусматривает три основных типа ситуаций, в которых применяются различные речевые формулы общения: торжественная, скорбная и рабочая ситуации. Первые фразы, произнесенные после приветствия, называют зачином разговора. Нередки ситуации, когда основная часть разговора состоит только из зачина и следующего за ним окончания разговора.

Торжественная атмосфера, приближение важного события предполагают использование речевых оборотов в форме приглашения (Позвольте вас пригласить. Приходите, будем рады. Приглашаю вас . Могу ли я пригласить вас) или поздравления ( Разрешите вас поздравить. Примите наши поздравления. От имени коллектива поздравляем. От всей души поздравляю). Обстановка при этом может быть как официальной, так и неофициальной, и от обстановки зависит, какие формулы речевого этикета будут использованы в разговоре.

Скорбная атмосфера в связи с событиями, приносящими горе, предполагает соболезнование, выраженное эмоционально, не дежурно или сухо. Помимо соболезнования, собеседник часто нуждается в утешении или сочувствии. Сочувствие и утешение могут иметь формы сопереживания, уверенности в благополучном исходе, сопровождаться советом.

В повседневности, рабочая обстановка также требует применения формул речевого этикета. Блестящее или, наоборот, ненадлежащее выполнение поручаемых заданий может стать поводом для вынесения благодарности или порицания. При выполнении распоряжений сотруднику может понадобиться совет (Позвольте вам дать совет. Разрешите предложить вам. Вам лучше поступить таким образом. Я бы хотел предложить вам), для чего будет необходимо обратиться с просьбой (Сделайте одолжение, выполните... Если вас не затруднит, ... Не сочтите за труд, пожалуйста, ... Убедительно прошу вас)к коллеге. Также возникает необходимость одобрить чужое предложение, дать разрешение на выполнение или мотивированный отказ.

Просьба должна быть предельно вежливой по форме (но без заискивания) и понятной адресату, обращение с просьбой - деликатным. При обращении с просьбой желательной избегать отрицательной формы, использовать утвердительную. Совет надо давать некатегорично, обращение с советом будет побуждением к действию, если он дан в нейтральной, деликатной форме.

За выполнение просьбы, оказание услуги, полезный совет принято выражать собеседнику благодарность(Позвольте выразить благодарность. Большое вам спасибо). Также важным элементом в речевом этикете является комплимент ( Вы прекрасно выглядите. Вы отличный организатор).

Он может употребляться в начале, середине и по завершении разговора. Тактичный и вовремя сказанный, он поднимает настроение собеседника, располагает к более открытой беседе. Комплимент полезен и приятен, но только если это искренний комплимент, сказанный с естественной эмоциональной окраской.

Ключевую роль в культуре речевого этикета играет понятие ситуация. Действительно, в зависимости от ситуации, наш разговор может значительно изменяться. При этом ситуации общения могут характеризоваться самыми разными обстоятельствами, например: личности собеседников; место; тема; время; мотив; цель.

Речевой этикет ориентирован прежде всего на адресата - человека, к которому обращаются, но также учитывается личность говорящего. Учёт личности собеседников реализован на принципе двух форм обращения - на Ты и на Вы. Первая форма указывает на неформальный характер общения, вторая - на уважение и большую формальность в разговоре.

Общение в определённом месте может требовать от участника специфических правил речевого этикета, установленных для этого места. Такими местами могут быть: деловое совещание, светский ужин, театр, молодёжная вечеринка, уборная и др.

Точно также, в зависимости от темы разговора, времени, мотива или цели общения, мы применяем разные разговорные приёмы. Темой для разговора могут стать радостные или печальные события, время общения может располагать к тому, чтобы быть кратким, или к развёрнутой беседе. Мотивы и цели проявляются в необходимости оказать знак уважения, выразить доброжелательное отношение или благодарность собеседнику, сделать предложение, обратиться за просьбой или советом.

Любой национальный речевой этикет предъявляет определенные требования к представителям своей культуры, и имеет свои особенности. Само появление понятия речевой этикет связано с древним периодом в истории языков, когда каждому слову придавалось особое значение, и сильной была вера в действие слова на окружающую действительность. А появление определенных норм речевого этикета обусловлено стремлением людей вызвать к жизни определенные события.

Но для речевого этикета разных народов характерны также и некоторые общие черты, с различием лишь в формах реализации речевых норм этикета. В каждой культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, уважительного обращения к старшим по возрасту или положению. В замкнутом обществе представитель чужой культуры, не знакомый с особенностями национального речевого этикета, представляется необразованным, плохо воспитанным человеком. В более открытом социуме люди подготовлены к различиям в речевом этикете разных народов, в таком обществе нередко практикуется подражание чужой культуре речевого общения.

В современном мире, и тем более в городской культуре постиндустриального и информационного общества, понятие культуры речевого общения изменяется коренным образом. Скорость изменений, происходящих в современности, ставит под угрозу сами традиционные основы речевого этикета, основанные представлениях о незыблемости социальной иерархии, религиозных и мифологических верований.

Изучение норм речевого этикета в современном мире превращается в практическую цель, ориентированную на достижение успеха в конкретном акте коммуникации: при необходимости обратить на себя внимание, продемонстрировать уважение, вызвать доверие у адресата, его симпатию, создать благоприятный климат для общения. Однако роль национального речевого этикета остается важной - знание особенностей иностранной речевой культуры является обязательным признаком свободного владения иностранным языком.

Основной особенностью русского речевого этикета можно назвать его неоднородное развитие на протяжении существования российской государственности. Серьёзные изменения норм русского языкового этикета происходили на стыке 19 и 20-го веков. Прежний монархический строй отличался разделением общества на сословия от дворян до крестьян, что определяло специфику обращения в отношении привилегированных сословий - господин, сударь, барин. При этом отсутствовало единое обращение к представителям низших сословий.

В результате революции были упразднены прежние сословия. Все обращения старого строя были заменены на два - гражданин и товарищ. Обращение гражданин приобрело негативную окраску, оно стало нормой в применении заключенными, судимыми, арестантами по отношению к представителям органов правопорядка. Обращение товарищ, напротив, закрепилось в значении "друг".

Во времена коммунизма всего два типа обращения (а по сути, только одно - товарищ), образовали своего рода культурно-речевой вакуум, который был неформально заполнен такими обращениями, как мужчина, женщина, дяденька, тётенька, парень, девушка и пр. Они остались и после развала СССР, однако в современном обществе воспринимаются как фамильярность, и свидетельствуют о низком уровне культуры того, кто их использует.

В пост коммунистическом обществе постепенно стали вновь появляться прежние виды обращения: господа, сударыня, господин и др. Что касается обращения товарищ, то оно законодательно закреплено в качестве официального обращения в силовых структурах, вооруженных силах, коммунистических организациях, в коллективах заводов и фабрик.[http://homeclass.ru/raznoe/rechevoy-etiket.html]- речевой этикет.
Логіка

Вместе с тем, как человек учится говорить в контактах с другими людьми, он учится и мыслить. В се люди владеют навыками логического мышления, однако уровень их логической культуры, как и речевой, весьма различен. Особенно показательна в этом отношении деловая жизнь. Те бизнесмены, которые хорошо умеют оперировать понятиями и суждениями, умозаключать и доказывать, как правило, делают свой бизнес более успешно, чем бизнесмены, не владеющие этими навыками логического мышления. Другими словами, без высокой логической культуры вести любой серьезный деловой разговор бессмысленно. [Кузин, стр. 173].

Деловой разговор отличается от всякого другого прежде всего своей логичностью, поскольку он ориентирован на соблюдение строгости речи, т. е. ее четкости и определенности. Какие бы ошибки с точки зрения логики ни допускали бизнесмены, можно всегда показать, что любая из них сводится в конечном счете к нарушению требований того или иного логического закона : закона тождества, закона противоречия, закона исключенного третьего и закона достаточного основания.

Отличительной чертой деловой речи является ее определенность. Деловой разговор имеет ясное содержание, если он с достаточной степенью точности отражает предмет речи и одинаково понимается и тем, кто передает сообщение, и тем, кто его принимает. Поскольку в таком разговоре используются понятия и суждения, очевидно, что прежде всего именно эти смысловые единицы должны удовлетворять требованию определенности. Это требование находит свое выражение в ЗАКОНЕ ТОЖДЕСТВА, согласно которому предмет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неизменным, т.е. А есть А (А = А), где А — любая мысль. Такой закон требует, чтобы в ходе сообщения все понятия и суждения носили однозначный характер, исключающий двусмысленность и неопределенность. [Кузин, стр. 173]

В деловых разговорах очень часто встречаются ошибки, которые возникают из-за многозначности слов и словосочетаний повседневного языка. Эти ошибки делятся на три основных вида: ошибки эквивокации, ошибки логомахии и ошибки амфиболии.
Ошибка ЭКВИВОКАЦИИ заключается в том, что собеседник несколько раз использует многозначное слово то в одном, то в другом значении, считая, что использует его однозначно. Так, если собеседник в одном месте употребил слово «мир» в смысле «вселенная», а в другом месте использовал это слово в значении «спокойствие, отсутствие раздоров и войн», то здесь явная ошибка, относимая к логической эквивокации.
Ошибка ЛОГОМАХИИ (спор о словах). Это тот случай, когда спорить бессмысленно, если не уточнить значение употребляемых слов.
Ошибка АМФИБОЛИИ проявляется тогда, когда собеседник высказывает многозначное суждение чаще всего непреднамеренно, не замечая этой многозначности, например: «Все члены генеральной дирекции переизбраны». Здесь непонятно, полностью ли обновлен состав генеральной дирекции или полностью сохранен в прежнем составе.
Требование непротиворечивости мышления выражает закон ПРОТИВОРЕЧИЯ [1]. Согласно этому закону не могут быть одновременно истинными два высказывания, одно из которых что-либо утверждает, а другое отрицает то же самое. Закон утверждает: «Неверно, что А и не А одновременно истинны».

Однако закон противоречия не действует, если мы что-либо утверждаем и то же самое отрицаем относительно одного и того же предмета, но рассматриваемого 1) в разное время и 2) в разном отношении.
В деловом разговоре нельзя игнорировать и требования закона ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО. Этот закон утверждает, что из двух противоречащих друг другу суждений одно из них ложно, а другое истинно. Третього не дано. Он выражается формулой «А есть либо В, либо не В». Например, если истинно суждение «Наша фирма является конкурентоспособной», то суждение «Наша фирма не является конкурентоспособной» — ложно.

Требование доказательности мышления, обоснованности суждений выражает закон ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ, который формулируется следующим образом: «всякая истинная мысль имеет достаточное основание».
Достаточным основанием для какой-либо мысли может служить любая другая мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность данной мысли.

Закон достаточного основания особо важен для делового общения в том смысле, что он требует, чтобы всякое суждение, которое мы используем в деловом разговоре, прежде чем быть принятым за истину, должно быть обосновано.
Значительная часть деловой информации, передаваемой в устной форме, носит характер выводных суждений, т.е. суждений, не полученных путем непосредственного восприятия каких-то фрагментов действительности, а выведенных из других суждений, которые как бы извлечены из их содержания. Логическим средством получения таких выводных знаний и является умозаключение, т.е. мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным.

Все логические методы, которые используются при получении умозаключений, можно классифицировать как индуктивные и дедуктивные. ИНДУКЦИЯ — умозаключение от частного к общему, ДЕДУКЦИЯ — умозаключение от общего к частному. Мы применяем индукцию (или обобщение), если из наблюдения массы частных случаев делаем обобщающий вывод о всей совокупности таких случаев.
Логика воздействует прежде всего на разум человека, но без влияния на его чувства не всегда удается добиться убедительности доказательства. Иначе говоря, можно доказать, но не убедить. С другой стороны, воздействуя на чувства и пренебрегая логическими средствами обоснования тезиса, можно убедить, но не доказать. Поэтому, чтобы доказательство было убедительным, а убеждение доказательным, нужно использовать как логические, так и внелогические приемы обоснования тезиса.

Главное в труде делового человека — выработка правильного управленческого решения, умение доказать его верность своим партнерам или клиентам или опровергнуть их доводы. В процессе обоснования истинности или ложности тезиса (суждения, выдвигаемого для доказательства) возможны логические ошибки, возникающие при нарушении определенных правил.

Практика показывает, что в процессе обмена мыслями люди не пассивно воспринимают и передают друг другу суждения и понятия об окружающем мире и собственных действиях. В беседе, в споре, в дискуссии, в ходе обсуждения любых вопросов производства, науки и житейского обихода люди убеждают слушателей, читателей, собеседников и оппонентов в правоте своих взглядов, защищают, отстаивают и доказывают истинность своих суждений и понятий, опровергая взгляды, суждения и понятия, которые они считают ложными. Многовековой опыт убеждает, что обоснованность, доказательность — важное свойство правильного мышления[Ерышев, стр. 102]

Доказательство — это установление истинности какого-либо положения с использованием логических средств и утверждений, истинность которых уже установлена[http://www.philosophy.ru/edu/vui/log/05.html].Старая латинская пословица говорит: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству»[ http://psylib.org.ua/books/ivina01/txt10.htm]

Таким образом, доказательство -- это аргументация, в которой аргументы являются утверждениями, истинность которых установлена, а формой является демонстративное рассуждение (рассуждение, которое обеспечивает получение истинного заключения при истинных посылках; к демонстративным относятся, например, дедуктивные умозаключения, некоторые виды индукции и аналогии). Следовательно, можно различать доказательную аргументацию и недоказательную аргументацию.

Недоказательные (правильные) аргументации бывают трех типов.

Первый : аргументы, по крайней мере некоторые из них, являются не достоверными, а лишь правдоподобными утверждениями, а форма -— демонстративным рассуждением. Тезис в такой аргументации лишь правдоподобен из-за недостоверности аргументов.

Ко второму типу недемонстративных аргументации относятся аргументации, в которых аргументы — достоверные утверждения, а форма — недемонстративное рассуждение. В этих аргументациях тезис является только правдоподобным утверждением из-за недемонстративности формы.

В недоказательных аргументациях третьего типа аргументы являются не полностью обоснованными утверждениями, а форма — недемонстративным рассуждением.
Аргументация (или доказательство) – это логико-коммуникативный процесс, направленный на обоснование позиции одного человека с целью последующего ее понимания и принятия другим человеком. В структуру аргументации входят:

1. Тезис – позиция, подлежащая обоснованию.

2. Аргументы – известные положения, с помощью которых достигаются обоснованность и убедительность тезиса.

3. Демонстрация – логическая связь тезиса и аргументов. Виды демонстрации совпадают с основными видами умозаключений: дедуктивными, индуктивными и по аналогии.

Разумная аргументация является возможной и перспективной до тех пор, пока эмоции партнеров не превысили некоторой критической для данной деловой ситуации точки. Стоит температуре аффектов партнеров превзойти эту критическую точку, как действенность разума и аргументации начинает отказывать.[Лавриненко, стр. 89]
В логической культуре существуют правила доказательства и опровержения.

Эти правила принято делить в соответствии со строением доказательства на правила тезиса, правила аргументов и правила демонстрации.

^ Чтобы аргументация была корректной, нужно выполнять следующие правила:

Правила тезиса:

1.Тезис должен быть сформулирован ясно и четко.

Это правило, основанное на принципе тождества, требует однозначности понятий, входящих в тезис, ясности суждения, в форме которого сформулирован тезис с указанием его количественной характеристики (нельзя доказывать то, что относится к некоторым, выдавая за то, что относится ко всем).

Требование не допускать двусмысленности в формулировке тезиса очень важно, ибо любая ошибка в выборе слова, возможность двоякого истолкования фразы, нечётка форма изложения мысли- всё это может быть истолковано против вас, когда вы захотите что-либо доказать.[Кузин, стр.374]

2. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства. Это правило, как и предыдущее, основано на принципе тождества. Оно не исключает уточнение тезиса в процессе доказательства, если он сформулирован недостаточно определенно. Но при этом содержание тезиса не должно изменяться, не должно быть подмены тезиса, когда доказательство нового тезиса выдается за доказательство тезиса, выдвинутого первоначально. [ http://www.elitarium.ru/2011/11/28/logicheskie_pravila_dokazatelstva_argumentacii.html]

^ Правила аргументов:

1.Аргументы должны быть истинными и доказанными положениями. Ложными аргументами нельзя ни доказать, ни опровергнуть тезис. Это требование формулируется следующим образом: ложное основание — не основание. Использование ложного основания (аргумента) ведет к логической ошибке, называемой основное заблуждение. Аргументы должны быть не только истинными, но и доказанными положениями. Недоказанное основание — не основание. Невыполнение этого требования влечет ошибку — предвосхищение основания.

Аргументы должны быть такими, что бы ни у кого не возникло сомнения в их бесспорности, или они должны быть предварительно доказаны.[Кузин, стр. 376]
2.Аргументы должны быть суждениями, истинность которых обосновывается независимо от тезиса.

Прежде чем доказывать тезис, следует проверить аргументы, которые не должны противоречить друг другу.[Кузин., стр. 377]

3. Аргументы должны быть достаточными для тезиса. Это правило, основанное на принципе достаточного основания, нарушается, если аргументов или слишком мало, или слишком много. В первом случае аргументы окажутся недостаточными для обоснования истинности или ложности тезиса. Поэтому «кто мало доказывает, тот ничего не доказывает». Во втором случае избыток аргументов лишает процесс доказательства ясности, делает его уязвимым для критики. В нем легче найти «слабые звенья»: недоказанные и противоречащие аргументы. Поэтому «кто много доказывает, тот ничего не доказывает». Таким образом, достаточность аргументов надо понимать не в смысле их количества, а с учётом их весомости и убеждающей силы.[Кузин, стр. 377]

4.Источники аргументации (проведённый вами теоретический анализ, ваш производственный и личный опыт, неоспоримые факты) должны быть достоверными.

^ Правила демонстрации:

Демонстрация (или способы доказательства) обычно принимает форму одного или нескольких взаимосвязанных умозаключений, где аргументы являются посылками, а тезис — выведенным из них заключением. Поэтому правила демонстрации — это правила умозаключения, в форме которого построена демонстрация. Вместе с тем независимо от вида умозаключения необходимо соблюдать правило «между тезисом и аргументами должна быть логическая связь». Нарушение этого правила влечет логическую ошибку — мнимое следование (non seqitur), указывающую на отсутствие такой связи; а это значит, что тезис не следует из аргумента. Ошибка возникает в результате нарушения правила умозаключения.

Например, тезис «Он здоров» не следует из аргумента «У него нормальная температура». (Некоторые болезни, как известно, протекают без повышения температуры.) Ошибку в рассуждении можно обнаружить, построив демонстрацию в форме условно-категорического умозаключения.

Демонстрация должна быть построена по законам логики.


^ Некорректная аргументация:

Ошибки в тезисах:

Подмена тезиса — серьезная логическая ошибка. Она может быть частичной или полной:

-выдвинув определённое положение, вы начинаете доказывать нечто другое близкое или сходное по значение, то есть подменяете основную мысль другой.

-в ходе разговора, вы пытаетесь видоизменить собственный тезис, сужая или смягчая своё первоначальное слишком общее преувеличенное или слишком резкое утверждение.[Кузин, стр. 375-376]

^ Ошибки в демонстрации:

Очень часто допускаются ошибки и в способах доказательства, то есть ошибки в демонстрации. Они связаны с отсутствием логической связки между аргументами и тезисом, то есть между тем, чем доказывают и тем, что именно доказывают. Это ошибки, связанные с отсутствием логической связи между аргументами и тезисом:

-От сказанного с условием к сказанному безусловно. Это значит, что аргумент, истинный при определенных условиях, рассматривается безотносительно к этим условиям. Используются аргументы, справедливые лишь при определённых условиях, в определённое время, или в определённом месте, а их рассматривают как верные при любых обстоятельствах.[Кузин. Стор. 378] Например, из рекомендации принимать антибиотики во время болезни с необходимостью не следует, что их следует принимать каждому заболевшему и при любом заболевании.

-От разделительного к собирательному смыслу. Аргумент, истинный для части некоторого множества, используется для обоснования тезиса, относящегося ко всему множеству. Так, из аргумента о пользе зимнего купания для здоровья, верного для некоторых — так называемых моржей, не следует, что такое купание полезно всем.

-От собирательного смысла к разделительному. То, что верно относительно сказанного в собирательном смысле, рассматривается как аргумент относительно сказанного и разделительном смысле. Иначе говоря, то, что верно по отношению ко всему множеству, взятому в единстве, не относится к каждому элементу множества. Например, положительная характеристика всей студенческой группы недостаточна для такой характеристики отдельных студентов этой группы.

Наряду с указанными ошибками, недобросовестные люди применяют логические уловки, когда для обоснования своего тезиса они приводят логически не связанные с обсуждаемым вопросом аргументы.[Кузин, стр. 378]

^ Ошибки в аргументах доказательства:

1. «Порочный круг». Ошибка состоит в том, что тезис обосновывается аргументами, а аргументы обосновываются этим же тезисом. Это разновидность ошибки «применение недоказанного аргумента».

Пример. В следующем доказательстве: «Изучение истории полезно, потому что изучение истории Древней Греции принесло мне пользу» — аргумент — «Изучение истории принесло мне пользу» предполагает истинность тезиса, ибо изучение истории некоторой эпохи полезно только тогда, когда полезно изучение истории вообще.

Российский философ XVIII века Я.П. Козельский писал: «В доказательствах надобно беречься, чтобы не учинить погрешности, называемой круг, которая состоит в том, когда из двух предложений каждое доказывается одно другим взаимообразно: например, ежели доказывать, что человек есть разумное животное, тем, что он рассуждать может, и что он рассуждать может, тем, что он есть разумное животное, то это и будет круг в доказательстве». [http://www.elitarium.ru/2011/11/28/logicheskie_pravila_dokazatelstva_argumentacii.html]

2. Ложность оснований («Основное заблуждение»). В качестве аргументов берутся не истинные, а ложные суждения, которые выдают или пытаются выдать за истинные. Ошибка может быть непреднамеренной. Ошибка может быть я преднамеренной (софизмом), совершенной с целью запутать, 'Ввести в заблуждение других людей (например, дача ложных "показаний свидетелями или обвиняемыми в ходе судебного расследования, неправильное опознание вещей или людей и т. п.).
3. «Предвосхищение оснований». Эта ошибка совершается тогда, когда тезис опирается на недоказанные аргументы, последние же не доказывают тезис, а только предвосхищают его. Предвосхищение основания ошибка в доказательстве, при которой в качестве аргумента приводится суждение, которое само нуждается в обосновании.
Пример. Если доказывают тезис «Все студенты стремятся к добродетели» и в качестве основания (аргумента) приводят суждение «Все люди стремятся к добродетели», то совершается ошибка «предвосхищение основания», поскольку само суждение, приводимое в качестве довода, нуждается в обосновании.

В дискуссии, споре, в прениях сторон на суде нередко используют приемы, отвергаемые логикой. К ним относятся аргументы (доводы) к личности, к публике, к авторитету, к состраданию, к невежеству, к силе:
4.«Аргумент к личности»(«довод к человеку»). Это одна из самых распространенных ошибок по отношению к аргументам.

Аргумент к личности — рассуждение, направленное на подмену доказательства истинности или ложности тезиса анализом личности человека, высказавшего этот тезис.

Ошибка состоит в подмене доказательства самого тезиса ссылками на личные качества того, кто выдвинул этот тезис. Например, вместо того чтобы доказывать ценность и новизну диссертационной работы, говорят, что диссертант — заслуженный человек, что он много потрудился над диссертацией и т. д. Разговор классного руководителя, например, с учителем русского языка об оценке, поставленной ученику, иногда сводится не к доказательству, что этот ученик заслужил эту оценку своими знаниями, а к ссылкам на личные качества ученика: он хороший общественник, много болел в этой четверти, по другим всем предметам он успевает и т. д.

Разновидностью «довода к человеку» является ошибка, называемая «довод к публике», состоящая в попытке повлиять на чувства людей, чтобы те поверили в истинность выдвинутого тезиса, хотя его и нельзя доказать. Человек, пользующийся таким авторитетом, обращается уже не к своему оппоненту, а к присутствующим или даже случайным слушателям, стремясь привлечь их на свою сторону и с их помощью оказать психологическое давление на противника. Одна из наиболее эффективных разновидностей аргумента к публике — ссылка на материальные интересы присутствующих. Если одному из оппонентов удается показать, что отстаиваемый его противником тезис затрагивает матриальное положение, доходы и т. п. присутствующих, то их сочувствие будет, несомненно, на стороне первого.

5.«Аргумент к публике» — это стремление воздействовать на настроение, чувства присутствующих при обсуждении какого-либо вопроса. Цель такого приема — привлечь на спою сторону слушателей и тем самым оказать давление на оппонента.

6. «Аргументы к авторитету»— использование в качестве аргумента суждений великих или знаменитых людей, специалистов в какой-либо области.

Этим аргументом, который является вполне законным способом аргументации и используется, в частности, для ее сокращения, можно легко злоупотребить. Не все высказывания авторитетов истинны даже в их собственной области, а тем более за пределами их профессиональной активности. Легко, например, выдать мнение, высказанное авторитетом, с какой-либо оговоркой или ограничением за суждение без этой оговорки или ограничения. Ссылка на высказывания авторитетного ученого, философа, политика, заменяющая обоснование тезиса по существу. Такие высказывания, взятые без учета конкретных обстоятельств, при которых они были сделаны, вне контекста, не являются достаточным основанием для установления истинности или ложности тезиса.

7. «Аргумент к жалости» — возбуждение в другой стороне жалости и сочувствия. Этот аргумент бессознательно используется многими людьми, которые усвоили себе манеру постоянно жаловаться на тяготы жизни, трудности, болезни, неудачи и т. п., в надежде пробудить в слушателях сочувствие и желание уступить, помочь в чем-то.

8. «Аргумент к невежеству» — использование в доказательстве суждений, основания истинности которых заведомо не известны лицу, к которому обращено доказательство. Это могут быть ссылки на сочинения, которых аудитория явно не знает, на якобы общеизвестные факты и законы, в незнании которых обычно боятся признаться.

9. «Аргумент к выгоде» — ссылка на то, что согласие или несогласие с тезисом выгодно в каком-то отношении. Например, предвыборное обращение кандидата в депутаты к избирателям с обещанием повысить зарплату иногда принимается без доказательств, так как в этом заинтересованы избиратели.

10. «Аргумент к силе», или «палочный аргумент».

Аргумент к силе — это использование в рассуждении угрозы применения насилия или иной формы принуждения, если тот, к кому обращено доказательство, не поверит в истинность аргументов.

11. «Аргумент к тщеславию» — расточение неумеренных похвал оппоненту в надежде сделатьего мягче и покладистей. Выражения: “Я верю в глубокую эрудицию оппонента”, “Оппонент — человек выдающихся достоинств” и т. п. — можно считать завуалированными аргументами к тщеславию.

12. «Неприкрытый лживый аргумент» состоит в приведении явно ложного аргумента, предполагая, что оппонент по причине отсутсвия смелости смолчит.

Пример. После революции в сибирской деревне комиссар в кожаной куртке вел беседу: "Бога неть, а человек произошел от обезьяны". Крестьяне сказали: "Докажи, что человек произошел от обезьяны". Комиссар ответил: "Месяц назад на Кавказе обезьяна родила человека". Крестьяне поверили. Они привыкли верить друг другу.[Тимощук 2000 стр. 15]
Цель доказательства — обосновать истину. Поэтому ни довод к личности, ни довод к публике, никакие другие перечисленные доводы логикой не принимаются. Логика признает только довод к истине .

^ Ошибки умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии)

В процессе познания действительности мы приобретаем новые знания.

Знания, которые получены не прямо, непосредственно, а опосредованно, путем выведения из других знаний, называются опосредованными (или выводными). Логической формой их приобретения и служит умозаключение. В самом общем виде под ним подразумевается форма мышления, посредством которой из известного знания выводится новое суждение.[Тимощук, стр. 11]

1. Ошибки в дедуктивных умозаключениях. Например, в условно-категорическом умозаключении нельзя вывести заключение от утверждения следствия к утверждению основания. Так, из посылок: «Если число оканчивается на 0, то оно делится на 5» и «Это число делится на 5» — не следует заключение: «Это число оканчивается на О». Ошибки в дедуктивных умозаключениях были подробно освещены ранее, в частности, например, в простом категорическом силлогизме заключение делается по II фигуре с двумя утвердительными посылками.
2. Ошибки в индуктивных умозаключениях. Одна из таких ошибок — «поспешное обобщение», например утверждение, что «все свидетели дают необъективные показания». Другой ошибкой является «после этого — значит, по причине этого» (например, пропажа вещи обнаружена после прихода в дом этого человека, значит, он ее унес). На этой логической ошибке основаны все суеверия.
3. Ошибка в умозаключениях по аналогии. Ошибки по аналогии можно проиллюстрировать примерами ложных аналогий, рассмотренных нами ранее (так называемые вульгарные аналогии), в том числе аналогии алхимиков. Главная цель алхимии — нахождение так называемого «философского камня» для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира долголетия, универсального растворителя и т. п. Вместе с этим следует отметить и некоторую положительную роль алхимии.

Примером отчасти могут служить ритуальные танцы, которые устраивают африканские пигмеи накануне охоты на слона. Ритуал этот основан на мистических представлениях этого народа, и в нем, несомненно, присутствует представление об аналогии, хотя последнее и не исчерпывает существа этого обряда. [Тимощук 2000. Стр. 17]
Опровержение — это разновидность доказательства, когда доказывается не истинность, а ложность суждения или неправильность самого доказательства. Опровержение, таким образом, направлено на разрушение доказательства путем установления ложности или необоснованности ранее выдвинутого тезиса. Поскольку операция опровержения направлена на разрушение ранее состоявшегося доказательства, то в зависимости от целей критического выступления оно может быть выполнено следующими тремя способами : критикой тезиса, критикой аргументов и критикой демонстрации.

[Кузин, стр. 385]

1)Опровержение тезиса осуществляется с помощью следующих способов (первый — прямой способ, второй и третий — (косвенные способы).

1. Опровержение фактами — самый верный и успешный способ опровержения. Ранее подробно говорилось о роли подбора фактов, о методике оперирования ими; все это должно учитываться и в процессе опровержения фактами, противоречащими тезису. Должны быть приведены действительные события, явления, статистические данные, результаты эксперимента, свидетельские показания, научные данные, которые противоречат тезису, т. е. опровергаемому суждению. Например, чтобы опровергнуть тезис «На Венере возможна органическая жизнь», достаточно привести такие данные: температура на поверхности Венеры 470—480 градусов Цельсия, а давление 95—97 атмосфер. Эти данные свидетельствуют о том, что жизнь на Венере в известных нам формах невозможна.

2. Установление ложности (или противоречивости) следствий, вытекающих из тезиса. Доказывается, что из данного тезиса вытекают следствия, противоречащие истине. Этот прием называется «сведение к абсурду». Например, требуется опровергнуть тезис: «А. должен быть привлечен к уголовной ответственности». Примем этот тезис за истинный и выведем из него следствия: «Если Н. должен быть привлечен к уголовной ответственности, значит, его действия являются преступными. Однако выстрел, которым был ранен гр-н С. произошел вследствие причин, которые Н. не мог предвидеть, так как спусковой механизм ружья оказался неисправным. Значит, в действиях Н. нет состава преступления, а имеет место случай. Поэтому Н. не может быть привлечен к уголовной ответственности».

3. Опровержение тезиса через доказательство антитезиса. По отношению к опровергаемому тезису (суждению а) выдвигается противоречащеему суждение (т. е. не-а), и суждение не-а (антитезис) доказывается. Если антитезис истинен, то тезис ложен, третьего не дано.

Например, надо опровергнуть широко распространенный тезис «Все собаки лают”»(суждение Л, общеутвердительное). Для суждения А противоречащим будет суждение О — частноотрицательное: «Некоторые собаки не лают». Для доказательства последнего достаточно привести несколько примеров или хотя бы один пример: «Собаки у пигмеев никогда не лают». Итак, доказано суждение О. В силу закона исключенного третьего если О истинно, то А ложно. Следовательно, тезис опровергнут.

^ 2)Критика аргументов

Подвергаются критике аргументы, которые были выдвинуты оппонентом в обоснование его тезиса. Доказывается ложность или несостоятельность этих аргументов.

Ложность аргументов не означает ложности тезиса: тезис может оставаться истинным:
Нельзя достоверно умозаключать от отрицания основания к отрицанию следствия. Но достаточно бывает показать, что тезис не доказан. Иногда бывает, что тезис истинен, но человек не может подобрать для его доказательства истинные аргументы. Случается и так, что человек не виновен, но не имеет достаточных аргументов для доказательства этого.
^ 3)Критика демонстрации, или выявление несостоятельности демонстрации.

Этот способ опровержения состоит в том, что показываются; ошибки в форме доказательства. Наиболее распространенной, ошибкой является подбор таких аргументов, из которых истинность опровергаемого тезиса не вытекает. Доказательство может быть построено неправильно, если нарушено какое-либо правило дедуктивного умозаключения.

Обнаружив ошибки в ходе демонстрации, мы опровергаем ее ход, но не опровергаем сам тезис. Доказательство же истинности тезиса обязан дать тот, кто его выдвинул.

Часто все перечисленные способы опровержения тезиса, аргументов, хода доказательства применяются не изолированно, а в сочетании друг с другом.[Тимощук 2000 стр. 19]

Включая механизмы перцептивной фильтрации (сознательного и бессознательного отбора информации), они обеспечивают регистрацию и даже кратковременное запоминание той небольшой части информации, которая в данный момент общения наиболее существенна для партнеров.[Лавриненко, стр. 81].


В вывод.

Деловой разговор – это краткий контакт между небольшим количеством участников, который выражается в обмене репликами, вопросами и ответами, мнениями и оценками. Цель разговора – получение определенной информации, согласование, выполнение действий, его участники – коллеги и партнеры, клиенты и заказчики и т.д. В деловом разговоре необходимо соблюдать требования речевого этикета, учитывать личные качества,

психологический настрой собеседника.[Буторина, стр. 63]

http://psylib.org.ua/books/ivina01/txt10.htm -Логика А А Ивин
Навчальний матеріал
© uadoc.zavantag.com
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації